Rodzaje broni i amunicji oraz wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.

Dz.U.01.145.1625
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie rodzajów broni i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.
Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się rodzaje broni i amunicji oraz wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.
2. Rodzaje broni i amunicji, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Wykaz wyrobów i technologii, o których mowa w ust. 1, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

Przez użyte w załącznikach określenia należy rozumieć:

1. "Biokatalizatory" - enzymy lub inne związki biologiczne, które przyłączają się do chemicznych środków bojowych i przyspieszają ich degradację.

2. "Biopolimery" - biologiczne makrocząsteczki według wykazu:

1) enzymy,

2) przeciwciała monoklonalne, poliklonalne, antyidiotypowe,

3) specjalnie zaprojektowane i przetworzone receptory.

3. "Gazy łzawiące" - gazy o tymczasowym działaniu drażniącym lub obezwładniającym, które znika kilka minut po usunięciu przyczyny.

4. "Materiały radioaktywne" - pierwiastki, związki chemiczne lub ich mieszaniny posiadające właściwości emitowania promieniowania α, β, γ.

5. "Oprogramowanie" - zbiór jednego lub więcej programów lub mikroprogramów wyrażony w dowolny zrozumiały sposób.

6. "Produkcja" - wszystkie etapy związane z produkcją, takie jak: technologia mechaniczna, wytwarzanie, scalanie, montaż (składanie), kontrola, testowanie, zapewnienie jakości.

7. "Rozwój" - wszystkie etapy poprzedzające produkcję seryjną, takie jak: projektowanie, badania projektowe, analiza konstrukcyjna, koncepcja projektowania, montaż i testowanie prototypów, plany produkcji pilotowej, dane projektowe, proces przetwarzania danych projektowych w produkt, projektowanie konfiguracji, projektowanie montażu całościowego, rozplanowanie.

8. "Środki biologiczne" - wirusy, bakterie, organizmy żywe, ich modyfikacje lub produkty pochodzenia organicznego, które ze względu na swoją budowę lub przeznaczenie posiadają toksyczne właściwości wywołujące zmiany chorobotwórcze.

9. "Środki chemiczne przeznaczone do rozpraszania tłumu w czasie rozruchów" - substancje powodujące tymczasowy psychiczny efekt podrażnienia lub unieszkodliwienia, znikający w ciągu kilku minut od usunięcia przyczyny. Nie są związane z poważnym ryzykiem trwałego uszkodzenia ciała, a leczenie wymagane jest rzadko.

10. "Technologia" - specyficzny rodzaj informacji, niezbędny do "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" danego wyrobu. Informacja ta ma postać danych technologicznych lub pomocy technicznej.

11. "Użytkowanie" - pracę, instalowanie (włącznie z montażem na miejscu), konserwację (kontrolę), naprawę, remonty i odnawianie.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 RODZAJE BRONI I AMUNICJI - BA

1. Działa (haubice, armaty, moździerze, haubicoarmaty), broń przeciwpancerna, wyrzutnie pocisków, wojskowe miotacze ognia, zespół bojowy wyrzutni ładunków wydłużonych.

2. Broń palna: bojowa, myśliwska, sportowa, gazowa, alarmowa, sygnałowa (strzelby, karabiny, karabinki, rewolwery, pistolety, pistolety maszynowe, karabiny maszynowe, granatniki).

3. Broń pneumatyczna.

4. (uchylony).

5. Miotacze gazu, miotacze wody, wyrzutnie siatek obezwładniających, wyrzutnie pocisków specjalnych (gumowych, z tworzyw sztucznych, ogłuszających, olśniewających, łzawiących, śrutowych, proszkowych), wyrzutnie granatów lub materiałów pirotechnicznych.

6. Istotne części broni palnej i pneumatycznej (szkielet broni, baskila, lufa, zamek, komora zamkowa oraz bęben nabojowy).

6a. (uchylony).

7. Urządzenia przeznaczone do strzelania amunicją ślepą.

8. Urządzenia do odstrzeliwania amunicji alarmowej, sygnałowej i gazowej.

9. Inne narzędzia i urządzenia służące do obezwładniania celu:

1) broń biała w postaci ostrzy ukrytych w przedmiotach niemających wyglądu broni, kastety i nunczaki,

2) broń cięciwowa w postaci kusz,

3) pałki stosowane w sitach zbrojnych, formacjach uzbrojonych oraz ochronnych, w tym: pałki wielofunkcyjne (tzw. pałki "tonfa", pałki teleskopowe, szturmowe i obezwładniające),

4) urządzenia przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,

5) (uchylony).

10. Amunicja do broni palnej.

11. Naboje sygnałowe, oświetlające i alarmowe.

12. Naboje do sondowania atmosfery.

13. Naboje zakłócające.

14. Naboje specjalne, w tym:

1) śrutowe, z pociskiem gumowym i z tworzywa sztucznego, proszkowe,

2) ogłuszające, olśniewające, łzawiące,

3) do wystrzeliwania siatek obezwładniających.

15. Pironaboje.

16. Granaty oraz zapalniki do granatów.

17. Amunicja artyleryjska, czołgowa, moździerzowa, w tym:

1) pociski,

2) ładunki miotające,

3) łuski,

4) zapalniki,

5) zapłonniki,

6) podpociski do pocisków kasetowych.

18. Amunicja agitacyjna i salutowa.

19. Amunicja do badań, w tym:

1) balistyczna,

2) do hydrostrzałów,

3) wzorcowa.

20. Rakiety i amunicja rakietowa.

21. Przeciwpancerne pociski kierowane.

22. Bomby lotnicze, głębinowe, w tym zapalniki do bomb.

23. Torpedy.

24. Głowice i zapalniki do broni i amunicji, określonych w ust. 20, 21 i 23.

25. Środki minersko-zaporowe, w tym:

1) miny przeciwpancerne, przeciwpiechotne, przeciwtransportowe, przeciwdesantowe, morskie, specjalne,

2) ładunki rozminowania (w obudowie sztywnej, elastycznej),

3) ładunki wybuchowe (klasyczne, kumulacyjne, specjalne),

4) zapalniki do min i inne,

5) środki inicjujące, zapały, spłonki, lonty, zapłonniki.

26. Środki pozoracji pola walki, w tym:

1) amunicja ćwiczebna, granaty i zapalniki ćwiczebne,

2) amunicja ślepa,

3) imitatory celów, strzałów i wybuchów,

4) ładunki pozoracyjne, błyskowo-dymne,

5) petardy,

6) inne elementy amunicji wypełnione materiałami wybuchowymi albo innymi niebezpiecznymi substancjami, w tym:

a) spłonki,

b) smugacze,

c) detonatory,

d) opóźniacze,

e) układy samolikwidacji,

f) ładunki rozrywające,

g) wkrętki głowicowe.

27. Szkolno-treningowe: rakiety, przeciwpancerne pociski kierowane, bomby, torpedy, granaty, środki minersko-zaporowe, amunicja, w tym:

1) do nauki ładowania,

2) przekroje,

3) makiety.

28. Elementy: granatów, rakiet, przeciwpancernych pocisków kierowanych, bomb lotniczych i głębinowych, torped, środków pozoracji pola walki wymienionych w niniejszym załączniku.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ WYROBÓW I TECHNOLOGII O PRZEZNACZENIU WOJSKOWYM LUB POLICYJNYM - WT

WT I. Środki toksykologiczne, "gazy łzawiące", sprzęt, składniki, materiały i technologia:

1. Środki biologiczne i materiały radioaktywne przystosowane do powodowania ofiar w ludziach i zwierzętach, zniszczenia sprzętu lub zniszczenia plonów lub środowiska naturalnego oraz bojowe środki toksyczne (BST).

2. Środki paraliżujące:

1) alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fluorofosfoniany alkilu (równe lub mniej od C10, włącznie z cykloalkilem), w szczególności: Sarin (GB): metylofluorofosfonian izopropylu (CAS 107-44-8); oraz Soman (GD): metylofluorofosfonian 2,2-dimetylobutan-3-ylu (CAS 96-64-0),

2) [N,N-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo)-mido]cyjanofosforany O-alkilu (równe lub mniej niż C10, włącznie z cykloalkilem), w szczególności: Tabun (GA): (N,N-dimetyloamido)cyjano-fosforan O-etylu (CAS 77-81-6),

3) alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfiniany O-alkilo (H lub równe lub niższe od C10, włącznie z cykloalkilem) O-[2-dialkilo(metylo alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-)tiofosfoniany] O-alkilo (H lub równe lub mniej niż C10, włącznie z cykloalkilem)-S-[2-dialkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-)amino]etylu i odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, w szczególności: VX: metylotiofosfonian O-etylo-S-(2-diizopropyloamino)etylu (CAS 50782-69-9).

3. Prekursory dwuskładnikowe i prekursory kluczowe:

1) difluorki alkilo- (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfonowe, w szczególności: DF: difluorek metylofosfonowy (CAS 676-99-3),

2) alkilo (metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-) fosfiniany O-alkilo (H lub równe lub niższe od C10, włącznie z cykloalkilem) O-[2-dialkilo(metylo-, etylo-, propylo- lub izopropylo-)amino]etylu i odpowiadające im alkilowane lub protonowane sole, w szczególności: OL: metylofosfinian O-etylo-O- (2-diizopropyloamino) etylu (CAS 57856-11-8).

4. Związki chemiczne zawierające atom fosforu, z którym związana jest jedna grupa metylowa, etylowa, lub propylowa (normalna lub izo-), lecz nie grupa licząca więcej atomów węgla:

1) dichlorek metylofosfonowy (CAS 676-97-1),

2) metylofosfonian dimetylu (CAS 756-79-6),

3) trichlorek arsenu (CAS 7784-34-1),

4) kwas 2,2-difenylo-2-hydroksyoctowy (CAS 76-93-7),

5) chinuklidyn-3-ol (CAS 1619-34-7),

6) 2-(N,N-Dialkilo (Me, Et, n-, Pr, i- Pr)amino) etanotiole i odpowiednie protonowe sole,

7) tiodiglikol: sulfid bis (2-hydroksyetylowy) (CAS 111-48-8),

8) alkohol pinakolilowy: 3,3-dimetylobutan-2-ol (CAS 464-07-3),

9) chlorosarin: metylochlorofosfonian izopropylu (CAS 1445-76-7),

10) chlorosoman: metylochlorofosfonian 2,2-dimetylobutan-3-ylu (CAS 7040-57-5).

5. "Gazy łzawiące" oraz "środki chemiczne przeznaczone do rozpraszania tłumu w czasie rozruchów", w szczególności:

1) cyjanek bromobenzylu (CA) (CAS 5798-79-8),

2) o-chlorobenzylidenomalanodinitryl (O-chlorobenzalmalononitryl) (CS) (CAS 2698-41-1),

3) chlorek fenylacylu (chloroacetofenon) (CN) CAS 532-27-4),

4) dibenzo- (b,f)-1,4-oksazepina (CR) (CAS 257-07-8).

Ustępy 1 i 3 nie obejmują:

- chlorocyjanu,

- cyjanowodoru,

- chloru,

- dichlorku karbonylu (fosgenu),

- difosgenu (chloromrówczanu trichlorometylu),

- bromooctanu etylu,

- bromku ksylilu,

- bromku benzylu,

- jodku benzylu,

- bromoacetonu,

- bromku cyjanu,

- bromometyloetyloketonu,

- chloroacetonu,

- jodooctanu etylu,

- jodoacetonu,

- chloropikryny.

Numery CAS zostały przedstawione jako przykłady. Nie obejmują one wszystkich środków chemicznych ani mieszanin wymienionych w pozycji WT I.

6. "Biopolimery" wytworzone w celu wykrywania lub identyfikacji BST wymienionych w pozycji WT I ust. 1 oraz kultur specjalnych komórek wykorzystywanych do ich produkcji.

7. "Biokatalizatory" do dekontaminacji lub degradacji BST i ich systemów biologicznych:

1) "biokatalizatory" zaprojektowane dla dekontaminacji lub degradacji BST wymienionych w pozycji WT I ust. 1, pochodzących z ukierunkowanej selekcji laboratoryjnej lub manipulacji genetycznej systemów biologicznych,

2) systemy biologiczne według następującego wykazu: "wektory ekspresji", wirusy lub kultury komórkowe zawierające informację genetyczną typową dla produkcji "biokatalizatorów" wymienionych w pkt 1.

8. "Technologia" jako:

1) "technologia" dla "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" środków toksykologicznych, odpowiedni sprzęt lub komponenty wymienione w pozycji WT I ust. 1-5,

2) "technologia" dla "rozwoju", "produkcji" lub "użytkowania" "biopolimerów" lub kultur specjalnych komórek wymienionych w pozycji WT I ust. 6,

3) "technologia" dotycząca wyłącznie wprowadzenia "biokatalizatorów" wymienionych w pozycji WT I ust. 7 pkt 1 do wojskowych substancji nośnych lub materiału wojskowego,

4) "technologia", kultury komórkowe i systemy biologiczne wymienione w pozycjach WT I ust. 6-8 nie obejmują technologii, komórek i systemów biologicznych dla celów cywilnych, takich jak rolne, farmaceutyczne, medyczne, weterynaryjne, środowiskowe, związanych z gospodarką odpadami czy przemysłem żywnościowym.

9. Środki parzące:

1) iperyty siarkowe:

a) sulfid 2-chloroetylowo-chlorometylowy (CAS 2625-76-5),

b) sulfid bis (2-chloroetylowy) (CAS 505-60-2),

c) bis(2-chloroetylotio)metan (CAS 63869-13-6),

d) seskwiiperyt: 1,2-bis(2-chloroetylotio)etan (CAS 3563-36-8),

e) 1,3-bis(2-chloroetylotio)propan (CAS 63905-10-2),

f) 1,4-bis(2-chloroetylotio)butan (CAS 142868-93-7),

g) 1,5-bis(2-chloroetylotio)pentan (CAS 142868-94-8),

h) eter bis(2-chloroetylotiometylowy) (CAS 63918-90-1),

2) iperyt tlenowy: eter bis(2-chloroetylotioetylowy) (CAS 63918-89-8),

3) iperyty azotowe:

a) HN1: bis(2-chloroetylo)etyloamina (CAS 538-07-8),

b) HN2: bis(2-chloroetylo)metyloamina (CAS 51-75-2),

c) HN3: tris(2-chloroetylo)amina (CAS 555-77-1),

4) luizyty:

a) luizyt 1: (2-chlorowinylo)dichloroarsyna (CAS 541-25-3),

b) luizyt 2: bis(2-chlorowinylo)chloroarsyna (CAS 40334-69-8),

c) luizyt 3: tris(2-chlorowinylo)arsyna (CAS 40334-70-1).

10. Środki obezwładniające, w szczególności: (BZ)-benzilan chinuklidyn-3-ylu (CAS 6581-06-2).

11. Defolianty:

1) 2-chloro-4-fluorofenoksyoctan butylu (LNF),

2) kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy, zmieszany z kwasem 2,4-dichlorofenoksyoctowym (Agent Orange).

WT II. Sprzęt kierowania ogniem, sprzęt ostrzegawczy i alarmujący oraz systemy i sprzęt przeciwdziałania oraz jego komponenty lub wyposażenie

1. Celowniki, komputery używane w układach bombardujących, sprzęt do kierowania ogniem i systemy sterowania uzbrojeniem.

2. Systemy namierzania, oznaczania celu, pomiaru odległości, obserwacji i śledzenia celu; sprzęt do wykrywania, łączenia danych, rozpoznania lub identyfikacji; urządzenia zespolone do analizy sensorycznej.

3. Sprzęt przeciwdziałający sprzętowi wymienionemu w ust. 1 i 2.

WT III. Pojazdy naziemne, w tym ciągniki (z wyłączeniem cywilnych samochodów lub ciężarówek przeznaczonych do przewozu pieniędzy i kosztowności wyposażonych w osłony pancerne) i ich elementy

1. Czołgi i inne wojskowe pojazdy uzbrojone oraz pojazdy wojskowe wyposażone w uchwyty na broń lub sprzęt do kładzenia min, lub wystrzeliwania amunicji wymienionej w ramach pozycji BA.

2. Pojazdy opancerzone.

3. Pojazdy pływające lub posiadające zdolność pokonywania głębokich przeszkód wodnych.

4. Pojazdy ratownicze oraz pojazdy służące do holowania, przewozu amunicji lub systemów uzbrojenia oraz odpowiedniego sprzętu do manipulowania ładunkami.

5. Modyfikacje pojazdu naziemnego dla celów wojskowych lub policyjnych polegające na zmianach konstrukcyjnych, elektrycznych lub mechanicznych, jednego lub więcej zaprojektowanych elementów wojskowych, obejmujących:

1) pneumatyczne opony specjalnie zaprojektowane dla zapewnienia kuloodporności lub możliwości utrzymania jazdy pomimo braku powietrza,

2) systemy kontroli ciśnienia powietrza w oponach, sterowane z wnętrza pojazdu znajdującego się w ruchu,

3) opancerzone osłony kluczowych elementów, jak np. zbiorniki paliwa czy kabiny pojazdu,

4) specjalne wzmocnienia dla uchwytów na broń.

WT IV. Wojenne jednostki pływające, specjalny sprzęt morski i wyposażenie oraz jego składniki

1. Bojowe jednostki pływające i jednostki (nawodne lub podwodne) przeznaczone do działań ofensywnych lub obronnych, niezależnie od tego, czy zostały przekształcone dla celów wojskowych, czy nie, niezależnie od aktualnego stanu technicznego lub zdolności do działania i niezależnie od tego, czy zawierają systemy obronne, opancerzenie, kadłuby lub części kadłubów dla takich jednostek pływających.

2. Silniki:

1) silniki wysokoprężne do okrętów podwodnych, posiadające:

a) moc 1,12 MW (1.500 KM) lub wyższą,

b) prędkość obrotową 700 obr./min lub większą,

2) silniki elektryczne do okrętów podwodnych posiadające:

a) moc ponad 0,75 MW (1.000 KM),

b) szybki bieg wsteczny,

c) chłodzenie cieczą,

3) niemagnetyczne silniki wysokoprężne o mocy 37,3 kW (50 KM) lub więcej oraz o zawartości niemagnetycznej ponad 75% masy całkowitej,

4) systemy napędowe niezależne od powietrza do łodzi podwodnych.

3. Podwodne urządzenia wykrywające.

4. Sieci przeciw okrętom podwodnym i torpedom.

5. Sprzęt do kierowania i nawigacji.

6. Przepusty do przenikania przez kadłub i złącza umożliwiające współdziałanie ze sprzętem znajdującym się na zewnątrz jednostki pływającej, w tym złącza jednoprzewodowe, wieloprzewodowe, koncentryczne i falowodowe dla jednostek pływających oraz przepusty do przenikania przez kadłub dla jednostek pływających, przy czym obydwa te rodzaje urządzeń są zabezpieczone przed przeciekami z zewnątrz i są w stanie utrzymać wymagane parametry na głębokościach przekraczających 100 m; oraz światłowodowe łączniki i optyczne przepusty przez kadłub, zaprojektowane do przesyłu wiązki "laserowej" niezależnie od głębokości.

Ust. 6 nie obejmuje przepustów do zwykłych wałów napędowych i przepustów do przenikania przez kadłub hydrodynamicznych drążków sterowanych.

7. Łożyska cichobieżne o zawieszeniu gazowym lub magnetycznym, układy regulacji sygnatury aktywnej i wyciszania drgań oraz wyposażenie zawierające te łożyska zaprojektowane do celów wojskowych.

8. Łożyska bezdźwięczne o zawieszeniu gazowym lub magnetycznym, układy regulacji sygnatury aktywnej i wyciszania drgań oraz sprzęt zawierający te łożyska, zaprojektowany dla celów wojskowych.

WT V. Załogowe i bezzałogowe statki powietrzne, lotnicze zespoły napędowe, sprzęt lotniczy i jego składniki

1. Załogowe statki powietrzne bojowe i ich wyposażenie.

2. Inne załogowe statki przeznaczone dla celów operacji militarnych, łącznie ze szkolno-treningowymi, oraz ich podsystemy i części.

Ust. 2 nie obejmuje statków powietrznych lub wariantów takich statków powietrznych, które:

1) nie są już przeznaczone dla celów wojskowych i nie są wyposażone w sprzęt zaprojektowany lub zmodyfikowany dla celów wojskowych,

2) zostały dopuszczone do użytku cywilnego przez władze lotnictwa cywilnego.

3. Bezpilotowe statki powietrzne oraz ich systemy i urządzenia, takie jak: startu, lądowania, kierowania i kontroli lotu.

Ust. 3 nie obejmuje:

1) silników statków powietrznych, które zostały dopuszczone przez władze lotnictwa cywilnego do użytkowania w cywilnych statkach powietrznych, lub ich składników,

2) silników tłokowych o ruchu posuwisto-zwrotnym lub ich składników.

Ust. 2 i 3 obejmują również składniki i sprzęt pokrewny dla niewojskowych statków powietrznych lub silników lotniczych zaprojektowanych dla celów wojskowych i mających zastosowanie tylko do tych wojskowych składników i sprzętu przeznaczonego dla wojska.

4. Lotnicze zespoły napędowe dla statków powietrznych wymienionych w ust. 2 i 3 oraz zastosowane w pozycji WT III ust. 1, a także części do nich.

5. Naziemny sprzęt do obsługiwania statków powietrznych wymienionych w ust. 1-3 oraz sprzęt do uzupełniania paliwa w powietrzu.

6. Pokładowy sprzęt wysokościowy (skafandry wysokościowe i antyprzeciążeniowe, hełmy wyposażone w układy celownicze lub środki zabezpieczające przed oślepianiem lub bronią jądrową, maski tlenowe, instalacje tlenowe) oraz systemy awaryjnego opuszczania statku powietrznego (fotele katapultowe).

7. Spadochrony wojskowe:

1) punktowego zrzutu komandosów,

2) desantu spadochronowego,

3) do zrzutów towarowych,

4) paralotnie (spadochrony hamujące, dryfujące dla stabilizacji i kontroli wysokości ładunków zrzucanych, np. przy odzyskiwaniu kapsuł, siedzeniach katapultowych, bombach),

5) dryfujące, wykorzystywane przy siedzeniach katapultowych do otwierania i regulacji działania spadochronów ratowniczych,

6) do odzyskiwania pocisków kierowanych, samolotów bezzałogowych lub pojazdów kosmicznych,

7) stosowane przy podchodzeniu do lądowania oraz w celu zmniejszenia prędkości przy lądowaniu,

8) inne spadochrony wojskowe.

8. Sprzęt do zobrazowania sygnałów czujników radarowych.

9. Automatyczne systemy pilotujące dla ładunków zrzucanych na spadochronach; sprzęt zaprojektowany i zmodyfikowany dla celów wojskowych do kontrolowanych skoków spadochronowych z dowolnej wysokości, włącznie z aparatami tlenowymi.

WT VI. Sprzęt elektroniczny nieujęty w pozycjach WT II-V niniejszego wykazu oraz jego składniki

1. Sprzęt walki radioelektronicznej (tj. urządzenia przeznaczone do wprowadzania sygnałów do odbiorników stacji radiolokacyjnych i systemów łączności lub w inny sposób utrudniające odbiór, działanie lub zmniejszające efektywność odbiorników elektronicznych przeciwnika, wraz z jego urządzeniami zakłócającymi), łącznie z urządzeniami zakłócającymi i przeciwdziałającymi zakłóceniom.

2. Lampy generacyjne o zmiennej częstotliwości.

3. Systemy elektroniczne lub sprzęt przeznaczony do obserwacji i przeszukiwania widma elektromagnetycznego w celu wojskowego rozpoznania lub w celu przeciwdziałania takiej obserwacji i przeszukiwaniu.

4. Systemy podwodne, włącznie z zakłócającymi akustycznie, magnetycznie oraz pozorującymi, urządzenia do wprowadzania sygnałów do odbiorników sonarów.

WT VII. Sprzęt specjalistyczny do szkolenia oraz jego składniki i akcesoria

1. Specjalistyczny sprzęt do szkolenia obejmuje wojskowe wersje:

1) symulatorów natarcia,

2) symulatorów lotu (łącznie z wirówkami do szkolenia pilotów lub astronautów),

3) symulatorów lotów według przyrządów,

4) symulatorów do szkolenia nawigatorów,

5) symulatorów do szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego,

6) symulatorów do szkolenia obsługi stacji radiolokacyjnych,

7) symulatorów samolotów zdalnie sterowanych,

8) symulatorów statków powietrznych bezzałogowych i ruchomych jednostek szkoleniowych,

9) symulatorów i imitatorów celów radiolokacyjnych,

10) symulatorów do szkolenia obsługi wyrzutni rakietowych,

11) urządzeń treningowych dla działonowych,

12) symulatorów celów,

13) symulatorów działania broni strzeleckiej,

14) symulatorów zwalczania celów podwodnych,

15) imitatorów promieniotwórczych i chemicznych,

16) urządzeń do generowania obrazów i interakcyjnych systemów środowiskowych dla symulatorów specjalnie zaprojektowanych lub zmodyfikowanych dla celów.

WT VIII. Sprzęt do odwzorowywania lub zabezpieczania przed ruchami przeciwnika oraz jego specjalnie zaprojektowane składniki i akcesoria

1. Urządzenia do rejestracji i obróbki obrazu, w tym:

1) aparaty fotograficzne, sprzęt fotograficzny i do obróbki filmów,

2) sprzęt wykorzystujący wzmacnianie obrazu,

3) sprzęt z wykorzystaniem termowizji i przetworników obrazu pracujących w podczerwieni.

2. Sprzęt do odwzorowania sygnałów radiolokacyjnych.

3. Sprzęt przeciwdziałania i przeciw-przeciwdziałania w stosunku do sprzętu wymienionego w ust. 1 i 2.

Ust. 3 obejmuje sprzęt zaprojektowany do ograniczania działania lub skuteczności wojskowych systemów odwzorowywania lub minimalizacji efektów ograniczania.

4. Specjalnie zaprojektowane składniki i akcesoria obejmują:

1) przetworniki obrazu pracujące w podczerwieni,

2) wzmacniacze obrazu (inne niż pierwszej generacji),

3) płytki mikrokanalikowe,

4) lampy do kamer telewizyjnych dla niskiego poziomu oświetlenia,

5) układy detektorowe (włącznie z elektronicznymi układami sprzęgającymi lub systemami odczytu),

6) piroelektryczne lampy do kamer telewizyjnych,

7) systemy chłodzące do systemów odwzorowywania,

8) elektrycznie zwalniane migawki fotochromowe lub elektrooptyczne, o prędkości migawki mniejszej niż 100 μs, z wyjątkiem migawek stanowiących niezbędny element kamery dużej prędkości,

9) światłowodowe przetworniki obrazu,

10) złożone fotokatody półprzewodnikowe, gdy są one specjalnie zaprojektowane dla celów wojskowych.

WT IX. Systemy broni działającej z wykorzystaniem energii kierowanej (DEW), pokrewny sprzęt lub sprzęt do przeciwdziałania oraz modele testowe i ich składniki

1. Systemy laserowe przeznaczone do niszczenia lub zmuszenia celu do przerwania misji.

2. Systemy wiązek cząstek, posiadające zdolność niszczenia lub zmuszenia celu do przerwania misji.

3. Systemy wysokiej częstotliwości radiowej dużej mocy (RF) posiadające zdolność niszczenia lub zmuszenia celu do przerwania misji.

4. Sprzęt do wykrywania, identyfikacji lub obrony przed systemami wymienionymi w ust. 1, 2 lub 3.

5. Fizyczne modele testowe i odnośne wyniki testów dla systemów, sprzętu i składników podlegających niniejszemu ustępowi.

6. WT IX obejmuje:

1) systemy energii kierowanej, których potencjał opiera się na kontrolowanym wykorzystaniu:

a) laserów o mocy fali ciągłej lub impulsie zdolnym do wywołania zniszczeń podobnych do zniszczeń po użyciu broni konwencjonalnej,

b) akceleratorów cząstek, emitujących wiązkę cząstek naładowanych lub neutralnych o niszczącej mocy,

c) przekaźników impulsów radiowych wysokiej mocy lub wysokiej częstotliwości fal radiowych o natężeniu wystarczającym do unieszkodliwienia obwodów elektrycznych odległego celu,

2) wyroby zaprojektowane dla systemów wykorzystujących energię kierowaną:

a) urządzenia do wytwarzania mocy pierwotnej, składowania energii, przełączania, sprzęt do przetwarzania mocy lub transportu paliwa,

b) systemy przechwytywania celu i śledzenia jego drogi,

c) systemy posiadające zdolność oceny stopnia uszkodzenia celu, zniszczenia lub porzucenia misji,

d) sprzęt do kierowania wiązką propagacji lub celowania,

e) sprzęt do szybkiego odwracania wiązki dla szybkich operacji przy większej liczbie celów,

f) regulowane koniugatory optyki i fazy,

g) instalacje doprowadzania prądu dla wiązek ujemnych jonów wodorowych,

h) składniki akceleratorów mających zastosowanie w technikach kosmicznych,

i) aparatura do skupiania wiązki ujemnych jonów,

j) sprzęt do regulacji i odwracania wiązki jonowej wysokiej mocy,

k) folie do neutralizacji wiązek ujemnych izotopów wodoru mające zastosowanie w technikach kosmicznych.

WT X. Sprzęt wykorzystujący zjawisko kriogeniczności lub nadprzewodnictwa oraz zaprojektowane jego składniki i akcesoria

1. Sprzęt do zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowań lądowych, lotniczych, morskich czy kosmicznych, zdolny do działania w czasie ruchu pojazdu i wytwarzania lub utrzymywania temperatur poniżej 103°K (-170°C) obejmuje również ruchome systemy zawierające lub wykorzystujące akcesoria lub składniki wyprodukowane z materiałów niemetalowych lub nieprzewodzących elektrycznie, takich jak tworzywa sztuczne czy materiały impregnowane żywicami epoksydowymi.

2. Elektryczny sprzęt nadprzewodzący (maszyny wirnikowe i transformatory) przeznaczony do zainstalowania na pojazdach do wojskowych zastosowań lądowych, lotniczych, morskich czy kosmicznych, zdolny do działania w ruchu, z wyłączeniem hybrydowych, jednobiegunowych prądnic prądu stałego, posiadających normalne, jednobiegunowe armatury metalowe, które wirują w polu magnetycznym wytwarzanym przez uzwojenie nadprzewodzące, pod warunkiem że uzwojenie takie jest jedynym nadprzewodzącym elementem prądnicy.

WT XI. Wyroby i technologie związane z ochroną informacji niejawnych

1. Systemy, urządzenia i ich części.

Następujące systemy, urządzenia, sposoby wykorzystania specyficznych zespołów elektronicznych, moduły i układy scalone realizujące funkcje związane z ochroną informacji niejawnych oraz inne specjalne elementy do nich:

1) przeznaczone albo zmodyfikowane w celu zastosowania kryptografii do przekazywania informacji z wykorzystaniem technik analogowych, jak również cyfrowych, w których stosuje się przynajmniej jeden z poniższych elementów:

a) algorytm symetryczny wykorzystujący długość klucza przekraczającą 64 bity lub

b) algorytm asymetryczny, w którym bezpieczeństwo algorytmu polega na jednej z następujących właściwości:

- rozkładaniu na czynniki (faktoryzacji) liczb całkowitych powyżej 512 bitów (np. RSA),

- wyliczaniu dyskretnych logarytmów w multiplikatywnej grupie ciał skończonych o elementach, których reprezentacja binarna jest większa niż 512 bitów (np. Diffie-Helman z mnożeniem jako działaniem w grupie) lub dyskretnych logarytmów w innej grupie większej niż 112 bitów (np. Diffie-Helman na krzywej eliptycznej),

2) przeznaczone albo zmodyfikowane w celu realizacji funkcji kryptograficznych,

3) przeznaczone albo przystosowane do eliminacji emisji ujawniającej i/lub spełniające wymagania odporności elektromagnetycznej, w tym na działanie impulsu elektromagnetycznego powstającego w wyniku wybuchu jądrowego, z wyjątkiem urządzeń opracowanych albo zmodyfikowanych z przeznaczeniem do wygaszania sygnałów ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa pracy,

4) przeznaczone albo zmodyfikowane w celu wykorzystania technik kryptograficznych do generowania kodu rozpraszającego dla "widma rozproszonego" lub kodu rozrzucającego (hopping) dla systemów ze zmienną częstotliwością pracy,

5) przeznaczone albo zmodyfikowane w celu zapewnienia wielopoziomowego systemu ochrony uwierzytelnionego albo wymagającego identyfikacji i uwierzytelnienia użytkownika na poziomie klasy funkcjonalności F-B2 i poziomu uzasadnionego zaufania E-4 według Kryteriów Oceny Zabezpieczeń Teleinformatyki (Information Technology Security Evaluation Criteria - ITSEC) lub równoważnych,

6) instalacje kabli telekomunikacyjnych przeznaczone lub zmodyfikowane za pomocą elementów mechanicznych, elektrycznych lub elektronicznych w celu wykrywania niepowołanych podłączeń do systemów i sieci teleinformatycznych.

Wymienione w ust. 1 systemy, urządzenia, sposoby wykorzystania specyficznych zespołów elektronicznych, moduły i układy scalone realizujące funkcje związane z ochroną informacji niejawnych oraz inne specjalne elementy do nich nie obejmują:

- sprzętu realizującego tylko podpis elektroniczny (bez usługi poufności przekazu), którego nie można łatwo zmodyfikować w celu wprowadzenia mechanizmów poufności przekazu,

- inteligentnych kart osobistych; jeżeli inteligentne karty osobiste mają wielorakie funkcje, status kontroli każdej funkcji jest oceniany indywidualnie,

- urządzeń odbiorczych dla stacji radiowych, płatnej telewizji lub podobnych systemów telewizyjnych typu konsumenckiego o ograniczonym zasięgu, nieposiadających kodowania cyfrowego oraz w których kodowanie cyfrowe jest wykorzystywane tylko do wysyłania rachunków lub informacji odnoszących się do programów wysyłanych zwrotnie do dostawców programów,

- urządzeń, w których zdolności kryptograficzne nie są dostępne dla użytkownika i które są specjalnie zaprojektowane i ograniczone do wykonywania programów zabezpieczonych przed kopiowaniem,

- urządzeń, w których zdolności kryptograficzne nie są dostępne dla użytkownika i które są specjalnie zaprojektowane i ograniczone do realizowania dostępu do zabezpieczonego przed kopiowaniem medium (tylko do odczytu), informacji przechowywanych w formie zaszyfrowanej na medium (np. w związku z ochroną prawa własności intelektualnej), jednorazowego kopiowania danych audio/video z ochroną praw autorskich (copyright protected) oraz urządzeń kryptograficznych specjalnie zaprojektowanych i ograniczonych do zastosowań bankowych i transakcji pieniężnych,

- przewoźnych lub przenośnych radiotelefonów do zastosowań cywilnych (np. do użytkowania w cywilnych systemach radiokomunikacji komórkowej), w których nie ma możliwości szyfrowania przez abonentów końcowych (szyfrowanie typu "end-to-end"),

- urządzeń telefonii bezprzewodowej niezdolnych do szyfrowania typu "end-to-end", których, zgodnie z danymi producenta, maksymalny skuteczny zasięg działania bezprzewodowego bez dodatkowego wzmocnienia (tj. pojedyncza, bez pośrednictwa przekaźnika, odległość między końcówką a domową stacją bazową) wynosi mniej niż 400 m.

2. Urządzenia testujące, kontrolne i pomiarowe:

1) urządzenia specjalnie przeznaczone do produkcji, użytkowania i/lub rozwoju urządzeń lub funkcji objętych kontrolą wymienionych w ust. 1-3: "Systemy, urządzenia i ich części", "Urządzenia testujące, kontrolne i pomiarowe" oraz "Oprogramowanie", w tym urządzenia pomiarowe, do testowania i napraw,

2) urządzenia pomiarowe specjalnie przeznaczone do oceny i analizy funkcji zapewniających ochronę informacji niejawnych realizowanych przez urządzenia i oprogramowanie wymienione w ust. 1 i 3 "Systemy, urządzenia i ich części" oraz "Oprogramowanie".

3. Oprogramowanie:

1) oprogramowanie o charakterze specjalnym przeznaczone lub zmodyfikowane z przeznaczeniem do rozwoju, produkcji lub użytkowania urządzeń lub oprogramowania objętego kontrolą wymienionych w ust. 1-3: "Systemy, urządzenia i ich części", "Urządzenia testujące, kontrolne i pomiarowe" oraz "Oprogramowanie",

2) oprogramowanie o charakterze specjalnym przeznaczone lub zmodyfikowane w celu wspierania technologii objętych kontrolą wymienionych w ust. 4 "Technologie",

3) oprogramowanie specjalne:

a) oprogramowanie posiadające właściwości albo realizujące lub symulujące funkcje urządzeń objętych kontrolą wymienionych w ust. 1 i 2: "Systemy, urządzenia i ich części" oraz "Urządzenia testujące, kontrolne i pomiarowe",

b) oprogramowanie do uwierzytelniania ww. oprogramowania.

Wymienione w ust. 3 oprogramowanie nie obejmuje:

- oprogramowania niezbędnego do użytkowania urządzeń nieobjętych kontrolą wymienionych w ust. 1 "Systemy, urządzenia i ich części",

- oprogramowania umożliwiającego realizację dowolnej funkcji urządzeń,

- wyłączonych z kontroli wymienionych w ust. 1 "Systemy, urządzenia i ich części",

- oprogramowania ogólnie dostępnego poprzez sprzedaż gotowego oprogramowania w punktach sprzedaży detalicznej bez żadnych ograniczeń w wyniku bezpośrednich transakcji sprzedaży, transakcji realizowanych na zamówienie pocztowe lub transakcji realizowanych drogą telefoniczną,

- oprogramowania ogólnie dostępnego przygotowanego do samodzielnej instalacji przez użytkownika bez konieczności dalszej pomocy sprzedawcy,

- oprogramowania uznawanego za "będące własnością publiczną",

- oprogramowania realizującego tylko podpis elektroniczny (bez usługi poufności przekazu), którego nie można łatwo zmodyfikować w celu wprowadzenia mechanizmów poufności przekazu.

4. Technologie.

Technologie, które są niezbędne do rozwoju, produkcji lub użytkowania urządzeń lub oprogramowania wymienionych w ust. 1-3: "Systemy, urządzenia i ich części", "Urządzenia testujące, kontrolne i pomiarowe" oraz "Oprogramowanie".

WT XII. Sprzęt i konstrukcje opancerzone i ochronne oraz komponenty

1. Płyty opancerzone:

1) wyprodukowane według norm wojskowych oraz wojskowych lub policyjnych warunków technicznych,

2) odpowiednie do użytkowania wojskowego lub policyjnego.

2. Konstrukcje lub budowle z materiałów metalowych lub niemetalowych, zaprojektowane do zapewnienia ochrony balistycznej dla systemów wojskowych lub policyjnych, oraz połączenia materiałów metalowych i niemetalowych, zaprojektowane do tworzenia opancerzenia reaktywnego lub budowy schronów wojskowych.

3. Hełmy wojskowe i policyjne, ochraniacze twarzy, kończyn i innych części ciała, z wyłączeniem konwencjonalnych hełmów stalowych niewyposażonych w żadnego typu akcesoria ani niezmodyfikowanych czy zaprojektowanych do zamontowania takich urządzeń.

4. Pancerze osobiste, kamizelki odłamkoodporne i kuloodporne.

WT XIII. Sprzęt i "technologia" dla "produkcji" wyrobów

"Produkcja" w rozumieniu pozycji WT XIII obejmuje: projektowanie, badanie, wytwarzanie, testowanie i kontrolę.

1. Specjalnie zaprojektowany lub zmodyfikowany sprzęt dla "produkcji" wyrobów objętych niniejszym wykazem i ich specjalnie zaprojektowanych składników.

2. Specjalnie zaprojektowane obiekty do prowadzenia badań środowiskowych oraz specjalnie zaprojektowany sprzęt do celów certyfikacji, kwalifikacji lub badania produktów objętych niniejszym wykazem.

3. Specyficzna technologia produkcyjna, nawet jeżeli sprzęt, w którym ta technologia ma być wykorzystywana, nie jest objęty kontrolą.

4. Technologia specyficzna używana lub wykorzystywana w projektowaniu, montażu składników, a także działaniu, konserwacji i napraw pełnych instalacji produkcyjnych, nawet jeżeli ich poszczególne składniki nie są objęte kontrolą, z wyłączeniem technologii dla celów cywilnych, takich jak technologie: rolne, farmaceutyczne, medyczne, weterynaryjne, środowiskowe, unieszkodliwiania odpadów czy przemysłu spożywczego.

WT XIV. Wyroby nieujęte w WT I-XIII, a posiadające przeznaczenie wojskowe lub policyjne

1. Tłumiki, specjalne montaże karabinowe, uchwyty, tłumiki ognia oraz celowniki do broni, o której mowa w załączniku nr 1 ust. 1-8.

2. Narzędzia i urządzenia do awaryjnego otwierania mechanicznych urządzeń zabezpieczających (zamykających).

3. Układy napędowe i kierowania (naprowadzania) do amunicji, o której mowa w BA ust. 20, 21 i 23 załącznika nr 1.

4. Pławy sygnalizacyjne i hydroakustyczne.

5. Środki i materiały zapalające, w tym:

1) fugasy zapalające,

2) proszki zagęszczające paliw płynnych,

3) napalmowe mieszanki zapalające,

4) pirotechniczne mieszanki zapalające,

5) pirożelowe mieszanki zapalające.

6. Środki do maskowania aerodyspersyjnego:

1) świece dymne,

2) nasadki dymne.

7. Generatory dymu, gazu.

8. Urządzenia redukujące odrzut, wtryskiwacze, urządzenia pomiarowe, zbiorniki magazynowe i inne zaprojektowane wyposażenie stosowane do ładunków zawierających paliwo płynne do broni określonej w ust. 1 i 5 załącznika nr 1.

9. Siatki obezwładniające.

10. Przewody minerskie.

11. Sprzęt do rozprzestrzeniania materiałów lub środków wymienionych w wykazie WT I niniejszego załącznika i ich komponentów.

12. Odzież ochronna do ochrony przed materiałami objętymi WT I niniejszego załącznika i ich komponentami oraz urządzenia filtrowentylacyjne do filtrowania w warunkach skażenia jądrowego, biologicznego lub chemicznego.

13. Sprzęt do wykrywania i identyfikacji materiałów wymienionych w wykazie WT I niniejszego załącznika i jego komponenty.

1 Załącznik nr 1:

-zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 9 grudnia 2003 r. (Dz.U.03.219.2152) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 2004 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2009 r. (Dz.U.09.106.881) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 lipca 2009 r.

Zmiany w prawie

Wracają ograniczenia w pracy urzędów administracji

Mniej interesantów przy okienku, załatwiane tylko niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom sprawy - od soboty znowu wrócają ograniczenia w pracy urzędów administracji. Decyzję o rodzaju i formie wprowadzanych ograniczeń ma podjąć kierownik urzędu.

Katarzyna Kubicka-Żach 07.08.2020
Po zmianie przepisu prostsze wystawianie recept

Lekarze czy pielęgniarki wystawiający recepty na leki refundowane, nie muszą już wskazywać na nich identyfikatora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia właściwego dla miejsca zamieszkania pacjenta. Nie trzeba tego odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty, np. w Dokumencie Realizacji Recepty.

Katarzyna Nowosielska 04.08.2020
Wkrótce koniec okresu przejściowego w akcyzie dla podmiotów olejowych

31 sierpnia upływa okres przejściowy dla podmiotów sprzedających paliwa opałowe lub podmiotów zużywających te paliwa do celów grzewczych. Aby otrzymać status pośredniczącego podmiotu olejowego (dla sprzedawców) lub zużywającego podmiotu olejowego (dla nabywców), konieczne jest złożenie specjalnego zgłoszenia.

Krzysztof Koślicki 31.07.2020
Dyrektywa o delegowaniu pracowników już obowiązuje

Po dwóch latach od przegłosowania w Parlamencie Europejskim 30 lipca 2020 roku zaczęła obowiązywać kontrowersyjna dyrektywa o delegowaniu pracowników. Polskie firmy, które oferują usługi w innych państwach UE, muszą już wypłacać swoim pracownikom wynagrodzenia według zasad państwa, na którego terenie ci pracownicy wykonują zadania

Agnieszka Matłacz 30.07.2020
Opublikowano jednolity tekst rozporządzenia o kształceniu uczniów niepełnosprawnych

W Dzienniku Ustaw ukazał się jednolity tekst rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

Krzysztof Sobczak 29.07.2020
Ustawa o ułatwieniach w kształceniu lekarzy podpisana

Prezydent podpisał nowelę ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która przewiduje szereg zmian w kształceniu specjalistycznym medyków m.in. wprowadza centralny nabór na specjalizację. Ustawa wprowadza też zmiany zasad przeprowadzania eksperymentów medycznych.

Katarzyna Nowosielska 24.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.2001.145.1625

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Rodzaje broni i amunicji oraz wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.
Data aktu: 03/12/2001
Data ogłoszenia: 18/12/2001
Data wejścia w życie: 02/01/2002