Zmiany w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.

Dz.U.87.33.180
USTAWA
z dnia 23 października 1987 r.
o zmianach w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Art.  1.

W ustawie z dnia 7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, poz. 180) w art. 3:

a) w ust. 1 wyrazy "władz państwowych w sprawach ochrony przyrody" zastępuje się wyrazami "Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych",
b) w ust. 2 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych".
Art.  2.

W dekrecie z dnia 6 maja 1953 r. - Prawo górnicze (Dz. U. z 1978 r. Nr 4, poz. 12 i z 1984 r. Nr 35, poz. 186) w art. 147 w ust. 1 wyrazy "Prezesie Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministrze Przemysłu".

Art.  3.

W dekrecie z dnia 13 czerwca 1956 r. o państwowej służbie geodezyjnej i kartograficznej (Dz. U. Nr 25, poz. 115 i z 1983 r. Nr 44, poz. 200) art. 18 otrzymuje brzmienie:

"Art. 18. Sprawy rozgraniczenia i podziału nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków - bez względu na ich przeznaczenie - należą do właściwości:

1) Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w odniesieniu do obszarów miast,

2) Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej w odniesieniu do obszarów gmin.

Art. 4. W ustawie z dnia 2 grudnia 1960 r. o kolejach (Dz. U. z 1970 r. Nr 9, poz. 76, z 1971 r. Nr 12, poz. 115, z 1974 r. Nr 24, poz. 142 i z 1982 r. Nr 7, poz. 54) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 12 otrzymuje brzmienie:

"Art. 12. Przedsiębiorstwem PKP kieruje i reprezentuje je Dyrektor Generalny PKP, powoływany i odwoływany przez Ministra Transportu , Żeglugi i Łączności.",

2) w art. 16 wyrazy "Minister Komunikacji" zastępuje się wyrazami "Dyrektor Generalny PKP",
3) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy "Minister Komunikacji" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".
Art.  5.

W ustawie z dnia 31 maja 1962 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. Nr 32, poz. 153 i z 1984 r. Nr 53, poz. 272) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

"Art. 3. 1. Nadzór, w zakresie ustalonym przez prawo lotnicze i inne ustawy oraz zgodnie z umowami międzynarodowymi obowiązującymi Polskę, nad polskim lotnictwem cywilnym, jak również nad działalnością obcego lotnictwa cywilnego w Polsce sprawuje Minister Transportu, Żeglugi i Łączności przy pomocy Głównego Inspektora Lotnictwa Cywilnego oraz - w zakresie określonym w odrębnych przepisach - przy pomocy przedsiębiorstwa państwowego "Porty Lotnicze".

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, jest sprawowany z zachowaniem uprawnień innych ministrów.",

2) użyte w ustawie w różnych przypadkach wyrazy "Minister Komunikacji" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności".
Art.  6.

W ustawie z dnia 31 maja 1962 r. o Urzędzie Patentowym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 33, poz. 157 i z 1985 r. Nr 5, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Urząd podlega Komitetowi do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów.";

2) w art. 3:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Rady Ministrów powołuje i odwołuje Prezesa Urzędu.",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wiceprezesów Urzędu, na wniosek Prezesa Urzędu, powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów.";

3) w art. 4 w ust. 2 wyrazy "Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Komitet do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów."
Art.  7.

W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 r. o uzdrowiskach i lecznictwie uzdrowiskowym (Dz. U. Nr 23, poz. 150) w art. 11 w ust. 1 wyrazy "Prezesie Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej".

Art.  8.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6 i z 1983 r. Nr 44, poz. 201) w art. 97:

a) w ust. 1 wyrazy "Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych",
b) w ust. 2 wyrazy "Rady Ministrów, Prezydium Rządu i Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych", a wyrazy "tym organom" - wyrazami "temu organowi",
c) w ust. 3 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych".
Art.  9.

W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji (Dz. U. z 1982 r. Nr 36, poz. 243 i z 1985 r. Nr 23, poz. 100) art. 11-15 i w art. 16 ust. 1 oraz oznaczenie ust. 2 skreśla się.

Art.  10.

W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. o szczególnych uprawnieniach kombatantów (Dz. U. Nr 16, poz. 122 i Nr 40, poz. 269, z 1986 r. Nr 42, poz. 202 i z 1987 r. Nr 14, poz. 84) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w art. 3 w ust. 4 oraz w art. 6 w ust. 2 wyrazy "Minister Pracy, Płac i Spraw Socjalnych, w porozumieniu z Urzędem do Spraw Kombatantów i" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej",
2) w art. 4 wyrazy "Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów" zastępuje się wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej",
3) w art. 13 w ust. 4 wyrazy "Prezes Urzędu do Spraw Kombatantów" zastępuje się wyrazami "Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych",
4) użyte w art. 16 w ust. 2, w art. 18 w ust. 5 i w art. 19 w ust. 2 w różnych przypadkach wyrazy "Urząd do Spraw Kombatantów" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami "Minister Pracy i Polityki Socjalnej".
Art.  11.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i z 1984 r. Nr 34, poz. 184) w art. 3:

a) w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"Przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej działa Komisja do Spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi jako organ doradczy i opiniodawczy.",

b) w ust. 3 w pierwszym zdaniu wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej", a zdanie drugie skreśla się.
Art.  12.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z 1985 r. Nr 12, poz. 50 i z 1987 r. Nr 3, poz. 18) w art. 2:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opracowywanie bilansu finansowego państwa, budżetu państwa oraz planu obrotów płatniczych z zagranicą, planu bilansu płatniczego, bilansu pieniężnych przychodów i wydatków ludności, a także sprawowanie pieczy nad ich realizacją,",

b) w pkt 2 wyraz "bilansu" zastępuje się wyrazem "planu",
c) po pkt 6 dodaje się pkt 7-11 w brzmieniu:

"7) prowadzenie bieżącej polityki finansowej w stosunku do jednostek gospodarki uspołecznionej i nie uspołecznionej oraz osób fizycznych, aktywnie wspierającej cele i zadania wynikające z narodowego planu społeczno-gospodarczego,

8) opracowywanie założeń i realizacja polityki państwa w zakresie kształtowania środków na wynagrodzenia,

9) ustalanie zasad organizacyjnych i warunków emisji papierów wartościowych,

10) ustalanie zasad ewidencji majątku, należności i zobowiązań Skarbu Państwa,

11) pełnienie funkcji organu antymonopolowego,"

d) dotychczasowe pkt 7-15 otrzymują oznaczenie pkt 12-20.
Art.  13.

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz. U. Nr 21, poz. 96) w art. 12 wyrazy "Prezesie Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministrze Przemysłu".

Art.  14.

W ustawie z dnia 12 lipca 1984 r. o planowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 35, poz. 185 i z 1986 r. Nr 47, poz. 226) w art. 9 w ust. 1 wyrazy "Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Komisji Planowania przy Radzie Ministrów".

Art.  15.

W ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o łączności (Dz. U. Nr 54, poz. 275) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w przepisach ustawy w różnych przypadkach wyrazy:
a) "Minister Łączności" zastępuje się w tych samych przypadkach, z zastrzeżeniem pkt 7, wyrazami "Minister Transportu, Żeglugi i Łączności",
b) "Ministrowie: Górnictwa i Energetyki, Komunikacji oraz Minister - Kierownik Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" zastępuje się w tych samych przypadkach, z zastrzeżeniem pkt 3, wyrazami "Ministrowie: Przemysłu, Transportu, Żeglugi i Łączności oraz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych",
c) "resorty górnictwa i energetyki, komunikacji oraz ochrony środowiska i gospodarki wodnej" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami "resorty przemysłu, transportu, żeglugi i łączności oraz ochrony środowiska i zasobów naturalnych";
2) w art. 19 w ust. 2 wyrazy "i Ministrem do Spraw Cen" skreśla się;
3) w art. 22 w ust. 1 wyrazy "Ministrom Górnictwa i Energetyki, Komunikacji oraz Ministrowi - Kierownikowi Urzędu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" zastępuje się wyrazami "Ministrom Przemysłu oraz Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych";
4) w art. 23 w ust. 2 wyraz "komunikacji" zastępuje się wyrazami "transportu, żeglugi i łączności";
5) art. 37 otrzymuje brzmienie:

"Art. 37. Podstawową jednostką organizacyjną PPTT kieruje i reprezentuje ją na zewnątrz Dyrektor Generalny PPTT, powoływany i odwoływany przez Ministra Transportu, Żeglugi i Łączności.";

6) w art. 38 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Minister Transportu, Żeglugi i Łączności na wniosek Dyrektora Generalnego PPTT zatwierdza statut PPTT, w którym określa się strukturę organizacyjną i zakres działania jednostek PPTT.";

7) użyte w art. 38 w ust. 2, art. 39, 41, art. 60 w ust. 3, art. 62, art. 77 w ust. 4 oraz w ust. 6 pkt 1 w różnych przypadkach wyrazy "Minister Łączności" zastępuje się w tych samych przypadkach wyrazami "Dyrektor Generalny PPTT";
8) tytuł rozdziału 5 otrzymuje brzmienie: "Ogłaszanie zarządzeń",
9) art. 80 otrzymuje brzmienie:

"Art. 80. Zarządzenia wydane na podstawie ustawy, inne niż określone w art. 79, ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności.";

10) w art. 81 ust. 1 i oznaczenie ust. 2 skreśla się; wyrazy w "Dzienniku Łączności" zastępuje się wyrazami w "Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Transportu, Żeglugi i Łączności".
Art.  16.

W ustawie z dnia 3 grudnia 1984 r. o utworzeniu Komitetu do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Urzędu Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń (Dz. U. Nr 55, poz. 280) w art. 4 w ust. 3:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Minister Edukacji Narodowej",

b) dodaje się nowy pkt 3 w brzmieniu:

"3) Minister Przemysłu",

c) dotychczasowe pkt 3 i 4 otrzymują oznaczenie pkt 4 i 5.
Art.  17.

W ustawie z dnia 31 stycznia 1985 r. o zapobieganiu narkomanii (Dz. U. Nr 4, poz. 15 i Nr 15, poz. 66) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Komisja działa przy Ministrze Zdrowia i Opieki Społecznej.",

b) w ust. 4 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Minister Zdrowia i Opieki Społecznej", a zdanie drugie skreśla się,
c) w ust. 5 wyrazy "Prezesa Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami "Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej".
Art.  18.

W ustawie z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2 w ust. 2:
a) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) przemysłu tartacznego, płyt i sklejek oraz przerobu płodów leśnych,",

b) w pkt 9 wyrazy "oraz produkcji specjalistycznych maszyn i urządzeń na potrzeby rolnictwa, leśnictwa i przemysłu spożywczego" skreśla się,
c) pkt 10 otrzymuje brzmienie:

"10) rozgraniczania i podziału nieruchomości oraz ewidencji gruntów i budynków, a także wykonawstwa geodezyjnego w tym zakresie - w odniesieniu do obszarów gmin,"

d) dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

"12) oświaty rolniczej oraz postępu naukowo-technicznego i organizacyjnego.";

2) w art. 3 w ust. 2 pkt 1 i 3 otrzymują brzmienie:

"1) ochrony i kształtowania środowiska, w tym środowiska morskiego,"

"3) ochrony zasobów naturalnych środowiska oraz kształtowania zasad ich racjonalnego pozyskiwania,".

Art.  19.

W ustawie z dnia 10 kwietnia 1986 r. - Prawo atomowe (Dz. U. Nr 12, poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Agencja podlega Komitetowi do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów, zwanemu dalej "Komitetem";

2) w art. 50:
a) w ust. 2 wyrazy "Radę Ministrów" zastępuje się wyrazem "Komitet",
b) w ust. 3 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazem "Komitet".
Art.  20.

Rada Ministrów określi zasady, tryb i terminy przejęcia przez Ministrów: Edukacji Narodowej, Finansów, Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Ochrony Środowiska i Zasobów Naturalnych, Pracy i Polityki Socjalnej, Przemysłu, Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Rynku Wewnętrznego, Transportu, Żeglugi i Łączności, Współpracy Gospodarczej z Zagranicą oraz Zdrowia i Opieki Społecznej, a także przez Komisję Planowania przy Radzie Ministrów, Komitet do Spraw Nauki i Postępu Technicznego przy Radzie Ministrów oraz Komitet do Spraw Młodzieży i Kultury Fizycznej spraw, które na podstawie niniejszej ustawy oraz odrębnych przepisów przechodzą do ich właściwości.

Art.  21.
1. Rada Ministrów w okresie do dnia 31 grudnia 1988 r. w drodze rozporządzenia, może dostosowywać zakresy działania naczelnych i centralnych organów administracji państwowej do uwarunkowań związanych z realizacją II etapu reformy gospodarczej.
2. Rada Ministrów przedstawi Sejmowi Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wraz ze sprawozdaniem z wykonania narodowego planu społeczno-gospodarczego na lata 1986-1990 za rok 1988 i sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa w tym roku informację o wykonaniu upoważnienia określonego w ust. 1.
3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, w okresie do dnia 31 grudnia 1987 r., określi szczegółowo kompetencje zastrzeżone w przepisach ustawowych do właściwości organów wymienionych w art. 22 lub o zmienionym niniejszą ustawą zakresie działania, które przechodzą odpowiednio do właściwości organów wymienionych w art. 20. Kompetencje nie objęte rozporządzeniem wygasają z dniem jego ogłoszenia.
Art.  22.

W związku ze zniesieniem na podstawie odrębnych ustaw:

- urzędu Ministra Budownictwa, Gospodarki Przestrzennej i Komunalnej,

- urzędu Ministra Gospodarki Materiałowej i Paliwowej,

- urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki,

- urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług,

- urzędu Ministra Handlu Zagranicznego,

- urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego,

- urzędu Ministra Komunikacji,

- urzędu Ministra Łączności,

- urzędu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

- urzędu Ministra Oświaty i Wychowania,

- urzędu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych,

- urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego,

- Urzędu Gospodarki Morskiej,

- Urzędu do Spraw Kombatantów,

- Głównego Komitetu Kultury Fizycznej i Turystyki:

1) w ustawie z dnia 12 listopada 1985 r. o zmianach w organizacji oraz zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej (Dz. U. Nr 50, poz. 262) art. 1, 4 i 6 skreśla się,
2) tracą moc:
a) dekret z dnia 10 grudnia 1952 r. o wydawaniu Dziennika Taryf i Zarządzeń Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 49, poz. 327),
b) dekret z dnia 11 marca 1955 r. o przekształceniu urzędu Ministra Poczt i Telegrafów w urząd Ministra Łączności (Dz. U. Nr 12, poz. 70 i z 1961 r. Nr 8, poz. 48),
c) ustawa z dnia 22 marca 1957 r. o zmianach w organizacji i zakresie działania naczelnych organów administracji państwowej w niektórych gałęziach przemysłu, budownictwa i komunikacji (Dz. U. Nr 17, poz. 86, z 1958 r. Nr 31, poz. 137, z 1960 r. Nr 29, poz. 164, z 1962 r. Nr 32, poz. 150 i poz. 153, z 1964 r. Nr 8, poz. 49, z 1976 r. Nr 12, poz. 68 i poz. 70 oraz z 1981 r. Nr 17, poz. 76),
d) ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Oświaty i Wychowania (Dz. U. Nr 11, poz. 71),
e) ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Wewnętrznego i Usług (Dz. U. Nr 11, poz. 74 i z 1979 r. Nr 2, poz. 7),
f) ustawa z dnia 29 marca 1972 r. o utworzeniu urzędu Ministra Pracy, Płac i Spraw Socjalnych (Dz. U. Nr 11, poz. 80),
g) ustawa z dnia 8 czerwca 1972 r. o utworzeniu Urzędu do Spraw Kombatantów (Dz. U. Nr 23, poz. 167 i z 1982 r. Nr 16, poz. 123),
h) ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Górnictwa i Energetyki (Dz. U. Nr 17, poz. 77),
i) ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego (Dz. U. Nr 17, poz. 78),
j) ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Przemysłu Chemicznego i Lekkiego (Dz. U. Nr 17, poz. 79),
k) ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu urzędu Ministra Handlu Zagranicznego (Dz. U. Nr 17, poz. 80),
l) ustawa z dnia 3 lipca 1981 r. o utworzeniu Urzędu Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 17, poz. 81),
ł) ustawa z dnia 25 lipca 1985 r. o urzędzie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 36, poz. 169).
Art.  23.

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1987.33.180

Rodzaj: Ustawa
Tytuł: Zmiany w zakresie działania niektórych naczelnych i centralnych organów administracji państwowej.
Data aktu: 23/10/1987
Data ogłoszenia: 24/10/1987
Data wejścia w życie: 24/10/1987