Ochrona rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.

Dz.U.87.10.69
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA - KIEROWNIKA URZĘDU GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 28 lutego 1987 r.
w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim.
Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 21 maja 1963 r. o rybołówstwie morskim (Dz. U. Nr 22, poz. 115, z 1970 r. Nr 3, poz. 14 i z 1977 r. Nr 37, poz. 163) zarządza się, co następuje:
§  1. Przepisy rozporządzenia stosuje się do rybołówstwa wykonywanego na Zalewie Szczecińskim, jeziorze Dąbie oraz na innych morskich wodach wewnętrznych połączonych z Zalewem Szczecińskim.
§  2.
1. Zabrania się połowu niżej wyszczególnionych gatunków ryb, jeżeli długość mierzona od początku głowy do końca najdłuższego promienia płetwy ogonowej, wynosi mniej niż:
1) u węgorza (Anguilla anguilla L.) - 40 cm,
2) u sandacza (Lucioperca lucioperca L.) - 40 cm,
3) 1 u leszcza (Abramis brama L.) - 40 cm,
4) u płoci (Rutilus rutilus L.) - 15 cm,
5) u szczupaka (Esox lucius L.) - 45 cm,
6) u siei (Coregonus laveretus L.) - 40 cm,
7) u bolenia (Aspius aspius L.) - 40 cm,
8) u certy (Vimba vimba L.) - 30 cm,
9) u lina (Tinca tinca L.) - 28 cm,
10) u suma (Silurus glanis L.) - 50 cm,
11) u wzdręgi (Scardinius erythrophthalmus L.) - 17 cm,
12) u storni (Platichthys flesus L.) i gładzicy (Platessa platessa L.) - 25 cm,
13) u pstrąga tęczowego (Salmo gairdneri Rich.) - 30 cm.
14) 2 u okonia (Perca fluviatilis L.) - 16 cm.
2. Zabrania się połowu troci (Salmo trutta m. trutta L.), jeżeli długość jej wynosi mniej niż 40 cm i więcej niż 80 cm.
§  3. Zabrania się połowu:
1) jesiotra (Acipenser sturio L.), łososia (Salmo salar L.) i ciosy (Pelecus cultratus L.) - w ciągu całego roku,
2) 3 szczupaka (Ecox lucius L.) - w ciągu 8 tygodni w okresie między 1 marca a 15 maja; termin obowiązywania zakazu ustala corocznie Urząd Morski w Szczecinie w porozumieniu z Morskim Instytutem Rybackim.
§  4.
1. Ryby złowione przypadkowo w okresie ochronnym lub o wymiarach ochronnych, wydobyte z wody w stanie śniętym, mogą być użyte na potrzeby załogi statku w ilości nie przekraczającej 1 kg z połowu dziennego na osobę. Pozostała ilość tych ryb powinna być zgłoszona Urzędowi Morskiemu w Szczecinie i przeznaczona na cele wskazane przez ten Urząd.
2. W razie stwierdzenia złowienia ryb o wymiarach ochronnych, których ilość przekracza 10% wagi całego połowu, Urząd Morski w Szczecinie może zabronić okresowo połowów w miejscu złowienia bądź nakazać zmianę narzędzi połowu lub zmianę ich konstrukcji.
§  5.
1. Zabrania się połowu ryb w ciągu 6 tygodni w okresie między 1 kwietnia a 15 czerwca:
1) na obszarach tarliskowych oraz w odległości mniejszej niż 500 metrów od granicy tarliska,
2) na pozostałych obszarach w odległości mniejszej niż 50 metrów od brzegu lub twardej roślinności wodnej.
2. Termin obowiązywania okresu ochronnego ustala corocznie Urząd Morski w Szczecinie w porozumieniu z Morskim Instytutem Rybackim.
3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy połowów węgorza sznurami haczykowymi oraz żakami węgorzowymi o wysokości pałąków do 1 metra. Przyłów innych gatunków ryb, z wyjątkiem chwastu rybnego, nie może przekraczać 10% wagi złowionego węgorza.
4. W okresie ochronnym zabrania się:
1) używania do połowów niewodów ciągnionych, przywłok, włoczków i drygawic,
2) koszenia lub usuwania roślinności wodnej oraz wydobywania lub usuwania mułu, ziemi, piasku, żwiru i kamieni na całym obszarze Zalewu Szczecińskiego, z wyjątkiem torów wodnych.
5. Urząd Morski w Szczecinie po zasięgnięciu opinii Morskiego Instytutu Rybackiego corocznie ustala po zakończeniu okresu ochronnego zakaz połowu niewodami ciągnionymi, przywłokami i włoczkami na czas określony, nie dłuższy jednak niż 7 tygodni.
§  6.
1. Ustanawia się minimalne wymiary oczek sieci w narzędziach połowowych:
1) niewody i przywłoki:
a) skrzydło - 40 mm, a na długości 30 metrów licząc od matni - 30 mm,
b) matnia w części przedniej (od skrzydeł) - 30 mm, a w części końcowej do 1/4 długości matni - 20 mm,
2) wontony do połowu okoni i płoci - 30 mm,
3) drygawice - 30 mm,
4) włoczki do połowu przynęty:
a) skrzydło - 8 do 12 mm,
b) matnia - 4 do 6 mm,
5) pławnice i wontony do połowu sandaczy - 55 mm,
6) pławnice i wontony do połowu leszczy i troci - 60 mm,
7) żaki do połowu ryb białych:
a) skrzydło - 30 mm,
b) ostatnia komora - 25 mm,
8) żaki i inne narzędzia do połowu węgorzy - 14 mm.
2. W narzędziach połowu wymienionych w ust. 1 pkt 8, wystawionych na głębokości większej niż 3 metry, dopuszcza się stosowanie w ostatniej komorze tkaniny sieciowej o wielkości oczek 10 do 12 mm.
3. Pomiaru oczek w narzędziach połowowych dokonuje się w stanie mokrym sieci, mierząc odległości pomiędzy jedenastoma węzłami wzdłuż plecionki sieci i dzieląc otrzymaną liczbę przez dziesięć.
4. Urząd Morski w Szczecinie po uzyskaniu pozytywnej opinii Morskiego Instytutu Rybackiego może wyrazić zgodę na używanie narzędzi połowowych o wymiarach oczek sieci mniejszych niż określone w ust. 1 i 2 jeżeli narzędzia te z uwagi na ich szczególną konstrukcję lub rodzaj użytego materiału posiadają selektywność wymaganą zgodnie z § 2 dla określonego gatunku ryb.
§  7.
1. Do dokonywania połowów niewodami, przywłokami, włoczkami, wontonami, drygawicami oraz żakami wystawianymi na głębokości większej niż 3 m wymagane jest zezwolenie Urzędu Morskiego w Szczecinie.
2. Połowy żakami wystawianymi na głębokości mniejszej niż 3 m mogą być dokonywane w miejscach ustalonych przez Urząd Morski w Szczecinie. Urząd Morski w Szczecinie ustala długość zestawu żaków i ich ilość na poszczególnych stanowiskach połowowych oraz - po zasięgnięciu opinii Morskiego Instytutu Rybackiego - okres eksploatacji.
3. Urząd Morski w Szczecinie może cofnąć zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, w razie przekroczenia warunków ustalonych w wydanym zezwoleniu lub zakazać połowu żakami w razie niedotrzymania ustaleń, o których mowa w ust. 2.
§  8. Zabrania się:
1) przegradzania wód narzędziami połowowymi w sposób uniemożliwiający wędrówkę ryb pomiędzy Zalewem Szczecińskim a morzem lub rzekami, strumieniami i kanałami mającymi połączenie z Zalewem Szczecińskim,
2) połowu ryb metodą trałową,
3) spławiania narzędzi połowu z prądem wody w okresie od 15 marca do 15 maja każdego roku,
4) stosowania dżdżownic jako przynęty przy połowach narzędziami haczykowymi,
5) przewożenia na pokładzie statku rybackiego narzędzi połowu, których używanie zabronione jest w danym czasie lub miejscu.
§  9. W celu ochrony tarlaków, ikry lub młodocianych stadiów ryb albo ochrony stada podstawowego określonego gatunku ryb Urząd Morski w Szczecinie, po zasięgnięciu opinii Morskiego Instytutu Rybackiego, może zabronić na czas określony używania do połowów niektórych rodzajów narzędzi połowowych albo uzależnić używanie w określonym czasie niektórych rodzajów narzędzi połowowych od zmiany ich wymiarów, poprawy selektywności lub zmian w sposobie użytkowania.
§  10.
1. Ustanawia się następujące stałe rybne obwody ochronne:
1) Zatoka Cicha - począwszy od ujść rzek Grzybnica i Wołczenica do linii biegnącej po równoleżniku 53°55'30'' N,
2) jezioro Mulnik - na całym obszarze,
3) w ujściach rzek Stepnica i Gowienica w półkolu zakreślonym promieniami długości 500 m w kierunku Zatoki Stepnickiej z punktu leżącego na środku linii łączącej oba naturalne brzegi ujść,
4) akwen położony wzdłuż toru wodnego Świnoujście-Szczecin o długości 1000 m od główek Kanału Piastowskiego i szerokości 600 m - po 300 m od osi toru.
2. Urząd Morski w Szczecinie może w przypadkach gospodarczo uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii Morskiego Instytutu Rybackiego, zezwolić na dokonywanie okresowych połowów w stałych rybnych obwodach ochronnych, o których mowa w ust. 1.
§  11. Traci moc rozporządzenie Ministra Żeglugi z dnia 8 lipca 1964 r. w sprawie ochrony rybołówstwa na Zalewie Szczecińskim (Dz. U. Nr 28, poz. 182, z 1968 r. Nr 4, poz. 26 i z 1971 r. Nr 28, poz. 262).
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 maja 1993 r. (Dz.U.93.48.222) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 1993 r.
2 § 2 ust. 1 pkt 14 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 maja 1993 r. (Dz.U.93.48.222) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 1993 r.
3 § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 6 maja 1993 r. (Dz.U.93.48.222) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 26 czerwca 1993 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020