Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.

Dz.U.82.29.206
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OŚWIATY I WYCHOWANIA
z dnia 24 sierpnia 1982 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. Nr 3, poz. 19 i Nr 25, poz. 187) zarządza się, co następuje:
§  1. Kwalifikacje do nauczania w szkołach w zakresie wykształcenia posiada osoba, która ukończyła szkołę wyższą lub inną szkołę i ma przygotowanie pedagogiczne albo ukończyła szkołę kształcącą nauczycieli i podejmuje pracę na stanowisku, do którego zajmowania zgodnie z przepisami rozporządzenia są to wystarczające kwalifikacje.
§  2.
1. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowawczych w przedszkolach i innych placówkach przedszkolnych posiada osoba, która ukończyła studia wyższe o kierunku pedagogika przedszkolna lub studium wychowania przedszkolnego.
2. Kwalifikacje, o których mowa w ust. 1, posiada również osoba, która:
1) ma kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych lub średnich i ukończyła studium pedagogiczne z zakresu wychowania przedszkolnego albo
2) uzyskała co najmniej świadectwo dojrzałości oraz ukończyła studium pedagogiczne z zakresu wychowania przedszkolnego.
§  3.
1. Kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych ma osoba, która ukończyła studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym albo studia wyższe bez tego przygotowania i studium pedagogiczne.
2. W terminie do dnia 31 sierpnia 1990 r. kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych można uzyskać również przez uzyskanie świadectwa dojrzałości i ukończenie studium pedagogicznego.
§  4. Kwalifikacje do nauczania w liceach ogólnokształcących posiada osoba, która w zakresie specjalności odpowiadającej jednemu z przedmiotów nauczania w liceum ukończyła:
1) studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i posiada tytuł zawodowy magistra albo
2) studia wyższe bez przygotowania pedagogicznego i posiada tytuł zawodowy magistra oraz ukończyła studium pedagogiczne.
§  5.
1. Kwalifikacje do nauczania przedmiotów pedagogicznych w studiach wychowania przedszkolnego posiada osoba, która ukończyła studia wyższe o kierunku pedagogika lub psychologia i ma tytuł zawodowy magistra oraz odbyła co najmniej trzyletnią praktykę w przedszkolu lub w innej placówce przedszkolnej.
2. Kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych oraz do prowadzenia zajęć praktycznych w pedagogicznych studiach technicznych posiada osoba, która ma kwalifikacje do nauczania tych przedmiotów w szkołach zawodowych.
§  6.
1. Kwalifikacje do nauczania przedmiotów pedagogicznych w pedagogicznych studiach technicznych posiada osoba, która ukończyła studia wyższe o kierunku pedagogika lub psychologia i ma tytuł zawodowy magistra oraz odbyła co najmniej trzyletnią praktykę pedagogiczną w szkole zawodowej lub ogólnokształcącej.
2. Kwalifikacje do nauczania metodyki praktycznego nauczania zawodu w szkołach, o których mowa w ust. 1, posiada osoba, która ukończyła studia wyższe odpowiedniego kierunku oraz odbyła co najmniej dwuletnią praktykę pedagogiczną w szkołach zawodowych odpowiedniego rodzaju.
§  7.
1. Kwalifikacje do nauczania praktycznej nauki zawodu danej specjalności w szkołach zawodowych posiada osoba, która w zakresie tej specjalności ukończyła:
1) pedagogiczne studium techniczne albo
2) technikum lub liceum zawodowe i uzyskała świadectwo dojrzałości oraz ukończyła studium pedagogiczne, albo
3) studia wyższe oraz studium pedagogiczne,

a ponadto posiada co najmniej 2-letnią praktykę zawodową nienauczycielską odpowiadającą nauczanej specjalności oraz kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w szkołach zawodowych posiada osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe odpowiedniego kierunku albo
2) posiada świadectwo uznane za równorzędne w celach kwalifikacyjnych

oraz ukończyła kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli studia te nie obejmowały przygotowania pedagogicznego, warunkiem uzyskania kwalifikacji jest ukończenie studium pedagogicznego.

3. Kwalifikacje do nauczania przedmiotów ogólnokształcących w szkołach zawodowych posiada osoba, która ma kwalifikacje do nauczania w liceach ogólnokształcących.
4. Kwalifikacje do nauczania przedmiotów zawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych posiada również osoba, która ukończyła pedagogiczne studium techniczne lub studium nauczycielskie odpowiedniej specjalności, a ponadto kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
5. Kwalifikacje do nauczania w szkołach zawodowych przedmiotów zawodowych nie objętych programem szkół wyższych lub szkół kształcących nauczycieli posiada osoba, która uzyskała świadectwo dojrzałości albo dyplom mistrzowski w danej specjalności (przygotowanie równorzędne), a ponadto ukończyła studium pedagogiczne oraz kurs z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.
§  8. Kwalifikacje do nauczania w szkołach specjalnych (podstawowych, liceach ogólnokształcących i zawodowych) posiada osoba mająca kwalifikacje do nauczania odpowiednio w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących i zawodowych, a ponadto przygotowanie pedagogiczne o kierunku pedagogika specjalna albo ukończyła studia wyższe w szkole kształcącej nauczycieli o kierunku pedagogika specjalna.
§  9. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowawczych w przedszkolach specjalnych posiada osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2, a ponadto ukończyła studium pedagogiczne z zakresu pedagogika specjalna albo ma kwalifikacje do nauczania w szkołach specjalnych i ukończyła studium pedagogiczne z zakresu wychowania przedszkolnego.
§  10.
1. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowawczych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych specjalnych, leczniczo-wychowawczych i leczniczo-opiekuńczych lub resocjalizacyjnych posiada osoba mająca kwalifikacje określone w § 8 i 9.
2. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowawczych w domach dziecka, internatach, w domach wczasów dziecięcych lub w pogotowiach opiekuńczych dla dzieci i młodzieży posiada osoba, która ma kwalifikacje do nauczania w szkołach podstawowych lub średnich i ukończyła studium pedagogiczne z zakresu opieki nad dzieckiem.
3. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowawczych w placówkach, o których mowa w ust. 2, posiada również osoba, która ukończyła studia wyższe o kierunku pedagogika.
4. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowawczych w internatach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do nauczania w szkole, przy której prowadzony jest internat.
5. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowawczych w domach dziecka z dziećmi w wieku od 3 do 5 lat posiada również osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2.
§  11.
1. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w placówkach wychowania pozaszkolnego i zajęć pozalekcyjnych w szkołach w zakresie danej specjalności posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje do nauczania w liceach ogólnokształcących lub w szkołach zawodowych albo
2) ukończyła średnią szkołę zawodową i uzyskała świadectwo dojrzałości, a ponadto ukończyła studium pedagogiczne w odpowiednim zakresie.
2. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć wychowawczych w ogrodach jordanowskich, placach gier i zabaw, posiada również osoba, która ma kwalifikacje określone w § 2.
§  12.
1. Kwalifikacje do nauczania przysposobienia obronnego w szkołach ponadpodstawowych, z zastrzeżeniem ust. 2, posiada osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe i ma tytuł zawodowy magistra w specjalności przygotowującej do nauczania tego przedmiotu albo
2) ukończyła studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i ma tytuł podchorążego rezerwy, albo
3) ukończyła studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i studium pedagogiczne z zakresu przygotowania obronnego, albo
4) uzyskała świadectwo dojrzałości i ma stopień wojskowy oficera rezerwy, a ponadto ukończyła studium pedagogiczne w zakresie przysposobienia obronnego.
2. Kwalifikacje do nauczania przysposobienia obronnego w szkołach podstawowych i zasadniczych szkołach zawodowych posiada osoba, która:
1) ma kwalifikacje określone w ust. 1 albo
2) ukończyła studia wyższe z przygotowaniem pedagogicznym i w ramach tych studiów odbyła szkolenie wojskowe lub obronne, albo
3) uzyskała świadectwo dojrzałości oraz stopień wojskowy chorążego rezerwy lub podoficera rezerwy i ukończyła studium pedagogiczne w zakresie przysposobienia obronnego, albo
4) uzyskała świadectwo dojrzałości i ukończyła studium pedagogiczne w zakresie przysposobienia obronnego.
§  13.
1. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć bibliotekarskich w szkołach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych posiada osoba, która ukończyła studia wyższe o kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa ze specjalnością biblioteki szkolne i pedagogiczne i posiada tytuł zawodowy magistra albo ukończyła studia wyższe o kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa, posiada tytuł zawodowy magistra oraz ukończyła studium pedagogiczne.
2. Kwalifikacje do zajęć bibliotekarskich w szkołach posiada również osoba, która ma kwalifikacje do nauczania w danej szkole, a ponadto ukończyła studium podyplomowe o kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa albo studium pedagogiczne z zakresu bibliotekarstwa.
3. Kwalifikacje do prowadzenia zajęć bibliotekarskich w szkole podstawowej, w placówce opiekuńczo-wychowawczej, w placówce wychowania pozaszkolnego posiada również osoba, która ukończyła liceum bibliotekarskie lub policealne studium bibliotekarskie.
4. Kwalifikacje do pracy w bibliotece pedagogicznej posiada osoba, która ukończyła wyższe studia o kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz posiada tytuł zawodowy magistra albo ukończyła studium podyplomowe o kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa ze specjalnością biblioteki szkolne i pedagogiczne.
§  14.
1. Kwalifikacje do nauczania przedmiotów artystycznych lub do prowadzenia zajęć artystycznych w szkołach posiada osoba, która ukończyła wyższą szkołę artystyczną o kierunku pedagogicznym odpowiadającą danemu przedmiotowi artystycznemu lub zajęciom artystycznym albo inne wyższe studia artystyczne i studium pedagogiczne.
2. Kwalifikacje do nauczania przedmiotów artystycznych lub do prowadzenia zajęć artystycznych w szkołach, o których mowa w § 2, 5, 9 i 10, posiada również osoba, która
1) uzyskała świadectwo dojrzałości w szkole artystycznej o kierunku nauczycielskim albo
2) uzyskała świadectwo dojrzałości w innej szkole artystycznej oraz ukończyła studium pedagogiczne.
§  15. Warunki zdrowotne do wykonywania zawodu nauczycielskiego spełnia osoba, która przed podjęciem pracy przedstawi zaświadczenie społecznego zakładu służby zdrowia, stwierdzające posiadanie warunków fizycznych i zdrowotnych umożliwiających prawidłowe wykonywanie pracy nauczycielskiej.
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1982.29.206

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe kwalifikacje wymagane od nauczycieli oraz określenie szkół i wypadków, w których można zatrudniać nauczycieli nie mających wyższego wykształcenia.
Data aktu: 24/08/1982
Data ogłoszenia: 28/09/1982
Data wejścia w życie: 28/09/1982