Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organy właściwe do gospodarowania tym funduszem.

Dz.U.80.24.94
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 1980 r.
w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organów właściwych do gospodarowania tym funduszem.
Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1. Dochody Funduszu Ochrony Środowiska, zwanego dalej "funduszem", stanowią:
1) opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i za wprowadzanie w nim zmian w zakresie obejmującym:
a) wprowadzanie substancji zanieczyszczających do powietrza atmosferycznego,
b) usuwanie drzew, wymagające zezwolenia terenowego organu administracji państwowej,
c) składowanie odpadów,
2) wpływy z kar pieniężnych wymierzonych za:
a) wprowadzenie do wód lub do ziemi oraz do stanowiących własność Państwa urządzeń kanalizacyjnych - ścieków nie odpowiadających wymaganym warunkom,
b) przekroczenie co do rodzaju lub ilości substancji dopuszczonych do wprowadzenia do powietrza atmosferycznego,
c) przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu przenikającego do środowiska,
d) zniszczenie terenów zieleni lub drzew i krzewów, spowodowane niewłaściwym wykonywaniem robót ziemnych lub korzystaniem ze sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności lub zwierząt,
e) usuwanie drzew i krzewów bez wymaganej zgody terenowego organu administracji państwowej,
f) gromadzenie lub wylewanie odpadów ciekłych w miejscach nie przeznaczonych na ten cel lub niezgodnie z warunkami określonymi przez terenowy organ administracji państwowej,
3) ustalane przez terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego kwoty pieniężne, odpowiadające wysokości szkód wynikłych z naruszenia stanu środowiska,
4) dobrowolne świadczenia pieniężne i rzeczowe.
§  2. Środki funduszu, przeznaczone na finansowanie w całości lub w części działalności związanej z ochroną środowiska, mogą być wykorzystane na:
1) 1 realizację zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych służących ochronie środowiska,
2) przygotowanie i realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem odpadów oraz opracowywanie bezodpadowych lub małoodpadowych technologii produkcji,
3) konstruowanie i wdrażanie prototypowych urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej na potrzeby ochrony środowiska,
4) opracowywanie i wdrażanie nowych technik i technologii dotyczących oczyszczania ścieków, unieszkodliwiania odpadów i oczyszczania gazów odlotowych,
5) prowadzenie badań stanu środowiska, wykonywanie związanych z tym prac studialnych i innych prac badawczych oraz pomiarów, a także tworzenia systemów kontrolno-pomiarowych stanu środowiska,
6) urządzenie i utrzymanie parków wiejskich, zadrzewień i zalesień ochronnych,
7) przywracanie do stanu właściwego terenów zieleni, drzew lub krzewów zniszczonych na skutek działań określonych w § 1 pkt 2 lit. d),
8) urządzanie składowisk odpadów,
9) tworzenie i utrzymywanie parków krajobrazowych,
10) usuwanie skutków nadzwyczajnego zagrożenia środowiska,
11) popieranie działalności badawczej, wynalazczości, racjonalizacji i działalności normalizacyjnej w zakresie mającym wpływ na jakość środowiska,
12) dofinansowanie czynów społecznych ludności oraz popieranie innych społecznych inicjatyw na rzecz ochrony środowiska,
13) popieranie działalności związanej z zaspokajaniem szczególnych potrzeb wypoczynkowych i zdrowotnych dzieci i młodzieży zamieszkujących w rejonach kraju o dużym zanieczyszczeniu powietrza atmosferycznego lub znacznym natężeniu uciążliwości dla środowiska,
14) popieranie działalności związanej z kształceniem specjalistycznej kadry na potrzeby ochrony środowiska,
15) utrzymanie w prawidłowym stanie tworów przyrody,
16) popularyzację oraz upowszechnianie osiągnięć w dziedzinie ochrony środowiska,
17) popieranie innych działań na rzecz ochrony środowiska.
§  3.
1. Fundusz dzieli się na fundusz centralny i fundusze terenowe.
2. Na fundusz centralny przeznacza się 50% dochodów, o których mowa w § 1 pkt 1-3, uzyskanych w poszczególnych województwach i miastach stopnia wojewódzkiego, a na fundusze terenowe - 50%.
3. Dobrowolne świadczenia pieniężne i rzeczowe, stanowiące dochód funduszu, zasilają - w zależności od ich przeznaczenia - fundusz centralny lub terenowy, a jeżeli ofiarodawca nie określił przeznaczenia świadczenia - fundusz centralny, niezależnie od podziału wynikającego z przepisu ust. 2.
§  4. Środkami funduszu dysponują:
1) funduszu centralnego - Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska,
2) funduszów terenowych - wojewodowie.
§  5. Ze środków funduszu centralnego realizowane są zadania w zakresie ochrony środowiska o zasięgu szerszym niż teren jednego województwa lub o znaczeniu dla dwóch albo więcej województw.
§  6.
1. Fundusze terenowe mogą być zasilane na wniosek wojewodów dotacją z funduszu centralnego. Dotacja może mieć charakter uzupełnienia funduszu lub dotacji celowej.
2. Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska w uzasadnionych wypadkach może w porozumieniu z właściwymi wojewodami przeznaczyć pozostałości funduszu terenowego danego województwa na zwiększenie funduszu centralnego lub funduszu terenowego innego województwa.
§  7. Część zainkasowanych dochodów przypadających na rzecz funduszu centralnego powinna być przekazywana na ten fundusz przez wojewodów w okresach półrocznych w terminie do dnia 15 miesiąca następującego po półroczu.
§  8. W sprawach nie unormowanych rozporządzeniem mają zastosowanie przepisy dotyczące funduszów celowych, wydane przez Ministra Finansów na podstawie prawa budżetowego.
§  9. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wojewodach, rozumie się przez to również prezydentów miast stopnia wojewódzkiego.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 2 pkt 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 września 1983 r. (Dz.U.83.55.242) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 1983 r.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1980.24.94

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Szczegółowe zasady tworzenia i wykorzystywania Funduszu Ochrony Środowiska oraz organy właściwe do gospodarowania tym funduszem.
Data aktu: 30/09/1980
Data ogłoszenia: 05/11/1980
Data wejścia w życie: 05/11/1980