Zasady tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych.

Dz.U.80.24.92
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 30 września 1980 r.
w sprawie zasad tworzenia i zagospodarowania stref ochronnych.
Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz. U. Nr 3, poz. 6) zarządza się, co następuje:
§  1. Strefę ochronną ustanawia się przez określenie obszaru wokół źródła szkodliwego oddziaływania na środowisko i odpowiednie zagospodarowanie tego obszaru.
§  2. Strefę ochronną ustanawia się dla obiektów budowlanych lub terenów nieruchomości, które ze względu na swoje przeznaczenie, sposób użytkowania lub wykonywaną działalność szkodliwie oddziałują lub mogą oddziaływać na środowisko, gdy tych oddziaływań nie można wyeliminować lub skutecznie ograniczyć z użyciem środków technicznych.
§  3.
1. Granice i obszar strefy ochronnej określa się w szczególności:
1) wokół projektowanego źródła szkodliwego oddziaływania na środowisko - na podstawie obliczeń rozprzestrzeniania się tego oddziaływania,
2) wokół istniejącego źródła szkodliwego oddziaływania na środowisko - na podstawie pomiarów.
2. Przy określaniu granic i obszaru strefy ochronnej należy uwzględniać w szczególności:
1) lokalne warunki klimatyczno-meteorologiczne oraz topograficzne terenu,
2) rodzaj i wielkość szkodliwego oddziaływania i jego zasięg,
3) rodzaj stosowanej technologii,
4) rodzaj i skuteczność stosowanych urządzeń ochronnych,
5) stan jakości środowiska na terenie objętym szkodliwym oddziaływaniem.
3. Minister Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska określi w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami szczegółowe zasady wyznaczania granic i obszarów stref ochronnych oraz orientacyjne wskaźniki ich szerokości.
§  4. Strefy ochronne ustanawiają na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych lub z urzędu właściwe terenowe organy administracji państwowej stopnia wojewódzkiego w trybie określonym w przepisach prawa budowlanego.
§  5. Decyzja o ustanowieniu strefy ochronnej może być zmieniona z urzędu lub na wniosek zainteresowanych jednostek organizacyjnych, jeżeli uległ zmianie rodzaj lub zasięg szkodliwego oddziaływania.
§  6.
1. Na terenie strefy ochronnej zabroniona jest budowa domów mieszkalnych, wypoczynkowych, budynków użyteczności publicznej i innych obiektów budowlanych przeznaczonych na stały pobyt ludzi, a nie związanych z działalnością podstawową wykonywaną w obiektach budowlanych lub na terenie nieruchomości, dla których wyznacza się strefę ochronną, oraz lokalizacja pracowniczych ogrodów działkowych, urządzeń sportowych i rekreacyjnych.
2. Organ właściwy do ustanowienia strefy może dopuścić na czas oznaczony pozostawienie na terenie strefy ochronnej obiektów, o których mowa w ust. 1, jeżeli obiekty te istniały w czasie ustanawiania strefy i nie ma zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi.
§  7. Strefy ochronne należy zagospodarować przede wszystkim przez ich zalesienie, zadrzewienie, zakrzewienie, budowę lub instalowanie urządzeń zabezpieczających przed szkodliwym oddziaływaniem.
§  8.
1. Obowiązek zagospodarowania strefy ochronnej obciąża:
1) w odniesieniu do nowo budowanego obiektu i zespołu obiektów - inwestora,
2) w odniesieniu do obiektu użytkowanego i terenu nieruchomości - użytkownika.
2. Obowiązek utrzymania terenu strefy ochronnej we właściwym stanie zagospodarowania obciąża użytkownika tego terenu.
§  9.
1. Przy ustanawianiu strefy ochronnej wspólnej dla inwestycji realizowanych przez kilku inwestorów lub jako inwestycje wspólne bądź dla obiektów budowlanych oraz terenów nieruchomości wykorzystywanych przez kilku użytkowników, właściwy terenowy organ administracji państwowej w decyzji o wyznaczeniu strefy wskaże jednocześnie inwestora lub użytkownika zobowiązanego do zagospodarowania i utrzymywania we właściwym stanie strefy ochronnej oraz określi wysokość udziałów pozostałych inwestorów lub użytkowników w kosztach utworzenia, zagospodarowania i utrzymania strefy.
2. Koszty związane z utworzeniem, zagospodarowaniem i utrzymaniem strefy ochronnej, o której mowa w ust. 1, ponoszą inwestorzy lub użytkownicy obiektów budowlanych oraz użytkownicy nieruchomości proporcjonalnie do stopnia szkodliwego oddziaływania na środowisko, powodowanego prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą.
§  10.
1. Przepisy rozporządzenia dotyczące jednostek organizacyjnych stosuje się odpowiednio do osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą.
2. Właściwy organ odmówi ustanowienia strefy ochronnej wymaganej dla działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną, jeżeli ta osoba nie wykaże prawa do terenu niezbędnego do ustanowienia strefy.
§  11. Ustanawianie stref ochronnych przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska regulują przepisy w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed takim promieniowaniem.
§  12. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020