Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych.

Dz.U.67.41.205
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 20 października 1967 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych.
Na podstawie art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 5 listopada 1958 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 1965 r. Nr 16, poz. 114) zarządza się, co następuje:
§  1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 28 stycznia 1964 r. w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych (Dz. U. z 1966 r. Nr 21, poz. 139) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 10 otrzymuje brzmienie:

"§ 10. 1. Stypendium fundowane w drodze bezkonkursowej wynosi na wszystkich kierunkach studiów:

na 1 semestrze I roku studiów 410 zł miesięcznie,

na 2 semestrze I roku studiów 590 zł miesięcznie,

na II i III roku studiów 650 zł miesięcznie,

na IV roku i latach wyższych 710 zł miesięcznie.

2. Stypendium fundowane w drodze konkursu wynosi na wszystkich kierunkach studiów:

na 1 semestrze I roku studiów 440 zł miesięcznie,

na 2 semestrze I roku studiów 635 zł miesięcznie,

na II i III roku studiów 700 zł miesięcznie,

na IV roku i latach wyższych 765 zł miesięcznie.";

2) w § 27 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wysokość stypendium zwyczajnego wynosi miesięcznie:

całkowitego częściowego
na 2 semestrze I roku studiów 500 zł 350 zł
na II i III roku studiów 550 zł 350 zł
na IV i wyższych latach studiów 600 zł 350 zł.";
3) w § 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Stypendium naukowe wynosi 1.050 zł miesięcznie i wypłacane jest przez szkołę wyższą przez okres dziesięciu miesięcy w roku. Przepis § 11 ust. 3 stosuje się odpowiednio.";

4) w § 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wysokość zasiłku pieniężnego dla studenta 1 semestru I roku studiów wynosi 350 zł miesięcznie."

§  2. Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Komisji Planowania przy Radzie Ministrów, Przewodniczącemu Komitetu Pracy i Płac oraz Ministrowi Finansów i ministrom, którym podlegają szkoły wyższe i jednostki fundujące, oraz prezydiom wojewódzkich rad narodowych.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 września 1967 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1967.41.205

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: rozporządzenie w sprawie pomocy materialnej dla studentów szkół wyższych i wyższych szkół zawodowych.
Data aktu: 20/10/1967
Data ogłoszenia: 03/11/1967
Data wejścia w życie: 03/11/1967, 01/09/1967