Belgia-Polska. Umowa kulturalna. Warszawa.1963.12.09.

Dz.U.64.32.204
UMOWA KULTURALNA
między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii,
podpisana w Warszawie dnia 9 grudnia 1963 r.
Przekład.

W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 9 grudnia 1963 r. podpisana została w Warszawie Umowa kulturalna między Polską Rzecząpospolitą Ludową a Królestwem Belgii, o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA KULTURALNA

MIĘDZY POLSKĄ RZECZĄPOSPOLITĄ LUDOWĄ A KRÓLESTWEM BELGII

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Królestwa Belgii ożywione pragnieniem zacieśnienia tradycyjnej przyjaźni łączącej oba Narody oraz dążąc do dalszego rozwoju wzajemnych stosunków w dziedzinie nauki, kultury i sztuki,

postanowiły zawrzeć niniejszą Umowę Kulturalną i w tym celu wyznaczyły swych Pełnomocników, a mianowicie:

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej:

Pana Adama RAPACKIEGO, Ministra Spraw Zagranicznych;

Rząd Królestwa Belgii:

Pana Paul Henri SPAAK, Ministra Spraw Zagranicznych;

którzy po wymianie swych pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Artykuł  I

W celu rozwijania przyjaznej współpracy obu Narodów w dziedzinie nauki, oświaty i kultury Wysokie Umawiające się Strony, działając w ramach obowiązujących w ich krajach przepisów ustawowych, będą:

1. popierać współpracę i wymianę profesorów i pracowników naukowych szkół wyższych i instytutów naukowych, muzeów i bibliotek; ułatwiać prowadzenie prac badawczych drogą udostępnienia w ramach wszelkich możliwości korzystania z bibliotek, archiwów, laboratoriów naukowych i zbiorów muzealnych;

2. popierać drogą przyznawania stypendiów wymianę studentów oraz stażystów naukowych między instytucjami szkolnictwa wyższego i instytutami naukowo-badawczymi;

3. badać warunki i sposoby uznania równorzędności stopni naukowych nadanych przez każdą ze Stron;

4. popierać kontakty kierowników szkół różnych stopni i typów, uznanych organizacji oświatowych i bibliotek publicznych;

5. ułatwiać kontakty między artystami: pisarzami, kompozytorami, malarzami, rzeźbiarzami, architektami, pracownikami teatru i filmu itp., między ich organizacjami, jak również między instytucjami radia i telewizji obu krajów;

6. dokładać starań w celu osiągnięcia lepszego wzajemnego poznania ich kultury przez organizowanie odczytów, koncertów, wystaw i imprez artystycznych, przez wymianę i tłumaczenie książek i czasopism, jak również przez programy radiowe, telewizyjne i filmowe oraz za pomocą wszystkich innych odpowiednich środków.

Artykuł  II

Dla realizacji niniejszej umowy zostanie utworzona Stała Komisja Mieszana, licząca nie więcej niż ośmiu członków. Komisja ta składać się będzie z dwóch sekcji: jednej złożonej z członków polskich i mającej siedzibę w Warszawie oraz drugiej składającej się z takiej samej liczby członków belgijskich i mającej siedzibę w Brukseli.

Polski Minister Spraw Zagranicznych wspólnie z ministrami i kierownikami zainteresowanych centralnych instytucji mianuje członków sekcji polskiej, a belgijski Minister Spraw Zagranicznych wspólnie z belgijskim Ministrem Oświaty i Kultury mianuje członków sekcji belgijskiej.

Nominacja członka przez jedną z Umawiających się Stron, jak również ewentualne jego zastąpienie zostanie podane drogą dyplomatyczną do wiadomości drugiej Umawiającej się Strony.

Artykuł  III

Stała Komisja Mieszana będzie się zbierała na posiedzenia plenarne w miarę potrzeby, a w każdym razie co dwa lata na przemian w Polsce i w Belgii.

Posiedzeniom plenarnym Stałej Komisji Mieszanej będą przewodniczyć w Polsce Minister Spraw Zagranicznych albo jego przedstawiciel, a w Belgii Minister Oświaty i Kultury lub jego przedstawiciel.

W posiedzeniach Komisji Mieszanej będą mogli równie uczestniczyć przedstawiciel dyplomatyczny Polski w Belgii i przedstawiciel dyplomatyczny Belgii w Polsce lub ich zastępcy, w zależności od tego, czy posiedzenie odbywać się będzie w Polsce czy w Belgii.

Umawiające się Strony i sekcje Stałej Komisji Mieszanej mogą korzystać z pomocy ekspertów, którzy będą zapraszani do uczestnictwa w posiedzeniach Komisji.

Artykuł  IV

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w dniu wymiany dokumentów ratyfikacyjnych, która odbędzie się w Brukseli.

Artykuł  V

Umowa niniejsza zawarta jest na okres pięciu lat, licząc od dnia jej wejścia w życie. Ulega ona automatycznie przedłużeniu drogą milczącej zgody na nowe pięciolecie, które również może być przedłużone na jeden lub więcej identycznych okresów, o ile jedna z Umawiających się Stron nie wypowie umowy na sześć miesięcy przed upływem odpowiedniego pięcioletniego okresu.

Na dowód czego Pełnomocnicy obu Umawiających się Stron podpisali niniejszą umowę i zaopatrzyli ją pieczęciami.

Sporządzono w Warszawie, dnia 9 grudnia 1963 r. w dwóch oryginałach każdy w języku polskim, francuskim i flamandzkim, przy czym wszystkie 3 teksty mają jednakową moc obowiązującą.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rada Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 16 czerwca 1964 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020