Opróżnianie lokali oraz ustalenie wysokości czynszu najmu za niektóre lokale w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.

Dz.U.64.19.114
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 maja 1964 r.
w sprawie opróżniania lokali oraz ustalenia wysokości czynszu najmu za niektóre lokale w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
Na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 1 i ust. 4, art. 3 ust. 1 oraz art. 64 ust. 6 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. - Prawo lokalowe (Dz. U. z 1962 r. Nr 47, poz. 227) zarządza się, co następuje:
Rozdział  1.

Przepisy ogólne.

§  1.
1. Przepisy rozporządzenia dotyczą lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych (hodowlanych, ogrodniczych, rybackich) należących do jednostek organizacyjnych resortu rolnictwa oraz przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i warsztatów mechanicznych (naprawczych) zgrupowanych w wojewódzkich zjednoczeniach przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa, w wojewódzkich zjednoczeniach państwowych gospodarstw rolnych i w Zjednoczeniu Hodowli Zwierząt Zarodowych.
2. Przepisy rozporządzenia dotyczą również lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw leśnych, przez które rozumie się gospodarstwa należące do przedsiębiorstw lasów państwowych, parków narodowych lub ośrodków hodowli rzadkich zwierząt.
3. Za teren państwowego gospodarstwa rolnego i leśnego, przedsiębiorstwa mechanizacji rolnictwa lub warsztatu mechanicznego uważa się nieruchomości wchodzące w skład tego gospodarstwa, przedsiębiorstwa lub warsztatu, niezależnie od położenia tych nieruchomości.
4. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach znajdujących się w zarządzie przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i warsztatów mechanicznych (naprawczych) resortu rolnictwa, jeżeli lokale te zajmowane są na podstawie decyzji o ich przydziale, wydanych przez organy do spraw lokalowych prezydiów rad narodowych przed objęciem budynków przez te jednostki organizacyjne.
Rozdział  2.

Opróżnienie lokali.

§  2-6. 1 (utraciły moc).
Rozdział  3.

Ustalenie wysokości czynszu najmu.

§  7.
1. Do czasu opróżnienia zajmowanych lokali osoby nie uprawnione do zajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych bądź leśnych, przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa i warsztatów mechanicznych (§ 3 ust. 1) oraz osoby określone w § 3 ust. 2 pkt 5 i 6 opłacają czynsz najmu za te lokale stosownie do przepisów ust. 2-5.
2. Stawki miesięcznego czynszu za lokale mieszkalne (łącznie ze świadczeniami z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynku) określa tabela stanowiąca załącznik do rozporządzenia.
3. Czynsz i dodatkowe opłaty za lokale użytkowe ustala się według zasad określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 lipca 1958 r. w sprawie czynszów za lokale użytkowe i wpłat na Fundusz Gospodarki Mieszkaniowej (Dz. U. z 1958 r. Nr 50, poz. 245, z 1959 r. Nr 1, poz. 5 i z 1960 r. Nr 6, poz. 34), z tym że przy obliczaniu czynszu przyjmuje się za podstawę podwójną wysokość stawek miesięcznego czynszu określonych w tabelach stawek czynszowych nr 2, 3, 6 i 7, stanowiących załączniki do tego rozporządzenia. Obniżek czynszu nie stosuje się.
4. Za lokale (pomieszczenia) użytkowe (inwentarskie i gospodarcze), jak stajnie, obory, chlewy, stodoły, szopy i inne budynki zajmowane na utrzymanie inwentarza żywego lub używane do przechowywania płodów rolnych, narzędzi i maszyn rolniczych, stosuje się w podwójnej wysokości stawki czynszowe określone w tabeli nr 5, stanowiącej załącznik do rozporządzenia powołanego w ust. 3.
5. Dla ustalenia czynszu za pomieszczenia używane wspólnie z innymi najemcami w tym samym lokalu mieszkalnym lub użytkowym dzieli się powierzchnię użytkową tych pomieszczeń w stosunku do pomieszczeń zajmowanych oddzielnie przez każdego najemcę.
§  8. Osoby określone w § 3 ust. 2 pkt 1-3 opłacają czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe stosownie do przepisów dekretu z dnia 28 lipca 1958 r. o najmie lokali (Dz. U. z 1958 r. Nr 50, poz. 243 i z 1959 r. Nr 10, poz. 59), chyba że są zwolnione od tego obowiązku na podstawie układu zbiorowego pracy obowiązującego w jednostkach resortu rolnictwa, a w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw leśnych - na podstawie układu zbiorowego pracy obowiązującego w jednostkach resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego.
§  9. Osoby określone w § 3 ust. 2 pkt 4 nie płacą czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych bądź leśnych.
§  10. Osoby określone w § 3 ust. 2 pkt 1-4 obowiązane są do udziału w pokrywaniu kosztów eksploatacji budynku, chyba że są zwolnione od tego obowiązku na podstawie układu zbiorowego pracy obowiązującego w jednostkach resortu rolnictwa, a odnośnie do budynków położonych na terenie państwowych gospodarstw leśnych - na podstawia układu zbiorowego pracy obowiązującego w jednostkach resortu leśnictwa i przemysłu drzewnego.
§  11.
1. Osoby, które zajmują lokale mieszkalne, obowiązane są do uiszczenia opłat tytułem zwrotu ponoszonych przez wynajmującego kosztów dostarczonego im oświetlenia i ogrzewania tych lokali oraz ciepłej wody, a także opłat za używanie dźwigów.
2. W razie braku indywidualnych urządzeń pomiarowych opłaty określone w ust. 1 powinny być rozłożone na poszczególnych użytkowników lokali w stosunku do zajmowanej przez każdego z nich powierzchni użytkowej lokalu.
§  12. Koszty eksploatacji budynków oraz opłaty określone w § 11 pobiera się w formie miesięcznych opłat ryczałtowych, ustalonych na podstawie przepisów o najmie lokali, a w miejscowościach, dla których takie opłaty nie zostały ustalone - w formie miesięcznych opłat obliczonych na podstawie faktycznie poniesionych wydatków.
§  13. Czynsz za lokale płatny jest miesięcznie z góry do dnia 10 każdego miesiąca, a inne opłaty miesięczne z dołu.
§  14.
1. Nauczycielom i funkcjonariuszom Milicji Obywatelskiej przysługuje prawo do zwrotu różnicy pomiędzy wysokością czynszu opłacanego stosownie do § 7 a wysokością czynszu, jaki płaciliby za zajmowane mieszkania stosownie do art. 4 ust. 2 i art. 13 dekretu z dnia 28 lipca 1948 r. o najmie lokali (Dz. U. z 1958 r. Nr 50, poz. 243 i z 1959 r. Nr 10, poz. 59).
2. Zwrotu różnicy w wysokości czynszów (ust. 1) na rzecz nauczycieli dokonuje prezydium właściwej rady narodowej, a na rzecz funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej właściwa jednostka Milicji Obywatelskiej z kredytów na ten cel przeznaczonych.
Rozdział  4.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  15.
1. Indywidualnym rolnikom, którzy zobowiążą się na piśmie do opróżnienia zajmowanych lokali w terminie do dnia 31 grudnia 1965 r. (§ 3 ust. 2 pkt 5), mogą być odroczone terminy płatności połowy przypadających od nich w tym okresie miesięcznych czynszów za te lokale.
2. Kwota, o której mowa w ust. 1, podlega umorzeniu, jeżeli indywidualny rolnik zwolni w wyznaczonym terminie zajmowane lokale.
§  16. W stosunku do lokali określonych w § 1 traci moc § 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 1959 r. w sprawie warunków przydziału i opróżniania mieszkań służbowych, właściwości organów w tych sprawach i trybu postępowania (Dz. U. Nr 24, poz. 152).
§  17. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrom Rolnictwa, Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego, Gospodarki Komunalnej i Finansów oraz innym zainteresowanym ministrom.
§  18. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1964 r.
ZAŁĄCZNIK

TABELA STAWEK CZYNSZOWYCH ZA LOKALE MIESZKALNE

Czynsz zasadniczy za lokale bez urządzeń technicznych Czynsz przy istnieniu 1 urządzenia technicznego Czynsz przy istnieniu 2 urządzeń technicznych Czynsz przy istnieniu 3 urządzeń technicznych Czynsz przy istnieniu 4 i więcej urządzeń technicznych
Stawki w złotych za jeden metr kwadratowy powierzchni użytkowej miesięcznie wraz ze świadczeniami z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynku
6,- 6,60 7,- 8,- 9,-
Uwagi: 1) Przez urządzenia techniczne, o których mowa w tabeli,

rozumie się instalację elektryczną, instalację wodociągową,

instalację kanalizacyjną, instalację gazową i inne.

2) Przy obliczaniu powierzchni lokali mieszkalnych należy brać

pod uwagę ogólną powierzchnię wszystkich pomieszczeń

znajdujących się w lokalu, z wyjątkiem piwnic, strychów,

antresoli, balkonów, pawlaczów, szaf, schowków w ścianach

itp.

3) Za koszty eksploatacji nieruchomości uważa się wydatki

związane ze zwykłym zarządem nieruchomości, a w

szczególności wynagrodzenie administratora, prowadzącego

meldunki, dozorcy oraz wydatki na ubezpieczenie tych osób,

wydatki na materiały kancelaryjne związane z administracją,

ubezpieczenie nieruchomości, wydatki na wodę, kanały,

czyszczenie kominów, wywóz śmieci, usuwanie fekalii,

oczyszczanie ulic, utrzymanie czystości, oświetlenie

pomieszczeń służących do wspólnego użytku (korytarze,

klatki schodowe, ubikacje itp.), utrzymanie zieleńców i

podwórzy.

1 § 2-6 uchylone przez § 28 pkt 3 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1974 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów Prawa lokalowego (Dz.U.74.26.152) z dniem 1 sierpnia 1974 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1964.19.114

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Opróżnianie lokali oraz ustalenie wysokości czynszu najmu za niektóre lokale w budynkach położonych na terenie państwowych gospodarstw rolnych i leśnych oraz przedsiębiorstw mechanizacji rolnictwa.
Data aktu: 14/05/1964
Data ogłoszenia: 01/06/1964
Data wejścia w życie: 01/07/1964