Określenie zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach.

Dz.U.60.14.81
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI KOMUNALNEJ
z dnia 24 lutego 1960 r.
w sprawie określenia zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach.
Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu porządku i czystości w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, poz. 167) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przez użyte w rozporządzeniu określenie "zarządca nieruchomości" rozumie się w stosunku do nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych nie będących jednostkami państwowymi - właściciela nieruchomości lub osobę prawą jego reprezentującą, a w stosunku do nieruchomości stanowiących własność Państwa - kierowników jednostek sprawujących zarząd nieruchomości, w stosunku zaś do nieruchomości stanowiących teren budowy - również w odpowiednim zakresie kierowników budowy.
2. Przez użyte w rozporządzeniu określenie "dozorca domu" rozumie się osoby, które na podstawie umowy z zarządcą nieruchomości bądź na podstawie stosunku pracy zobowiązane są do bezpośredniego utrzymywania porządku i czystości na terenie nieruchomości.
§  2.
1. Do obowiązków dozorców domów mieszkalnych (bloków, kolonii) należy:
1) usuwanie (zamiatanie, zbieranie, zmywanie) nieczystości z części zabudowań przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców, jak np. sienie, klatki schodowe, korytarze, kabiny dźwigowe, ustępy ogólne itp.;
2) usuwanie nieczystości z powierzchni nieruchomości (podwórzy, przejść, bram, zieleńców itp.) oraz z chodnika, zieleńca i połowy szerokości jezdni na odcinku ulicy położonym wzdłuż nieruchomości, a jeżeli nieruchomość przylega do placu publicznego - z chodnika i 5-metrowego pasa jezdni wzdłuż chodnika; śnieg i lód należy usuwać z wymienionej powierzchni (oprócz zieleńców) i usypywać go w pryzmy;
3) skraplanie wodą przed zamiataniem nie zabudowanej powierzchni nieruchomości, chodnika i części jezdni, o których mowa w pkt 2, i polewanie wodą w porze letniej lub zastosowanie środków zapobiegających skutkom gołoledzi w porze zimowej;
4) pielęgnowanie zieleńców, kwietników itp. zarówno na terenie nieruchomości, jak i przed nią na ulicy (placu) w granicach do krawężnika, a zwłaszcza przekopanie i obsianie trawą do dnia 30 kwietnia każdego roku oraz podlewanie i przeciwdziałanie deptaniu;
5) unieszkodliwianie pod nadzorem organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej nieczystości zawierających składniki niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi i zwierząt za pomocą środków i urządzeń do tego celu przeznaczonych;
6) wykonywanie czynności związanych z dezynfekcją, dezynsekcją i deratyzacją pomieszczeń, urządzeń oraz terenu nieruchomości, przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców, w zakresie ustalonym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosownie do wytycznych tych organów;
7) wykonywanie czynności w zakresie zleconym przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej w związku z przeprowadzaną przez nią akcją przeciwepidemiczną;
8) czuwanie nad sprawnym działaniem instalacji i urządzeń technicznych w częściach nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców oraz znajdujących się w poszczególnych lokalach, jeżeli mają wpływ na prawidłowe działanie urządzeń technicznych zainstalowanych w innych lokalach, jak np. główne przewody (piony) wodociągowe, kanalizacyjne itp. lub gdy stan ich może zagrażać zdrowiu użytkowników;
9) bezzwłoczne powiadamianie zarządcy nieruchomości o dostrzeżonych uszkodzeniach lub wadliwym działaniu instalacji i urządzeń wymienionych w pkt 8 oraz podejmowanie doraźnych środków niezbędnych dla ochrony mieszkańców przed niebezpiecznymi dla życia lub mienia skutkami uszkodzeń lub wadliwego działania tych urządzeń, polegających na unieruchamianiu wadliwie działającego urządzenia, np. dźwigu (windy), zamknięciu dopływu gazu, zamknięciu dopływu wody w razie pęknięcia przewodu wodociągowego itp.);
10) zapobieganie uszkodzeniom bądź zniszczeniu znajdujących się na nieruchomości pomieszczeń oraz instalacji i urządzeń technicznych przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców przez zabezpieczenie ich przed skutkami wpływów atmosferycznych (mrozu, wilgoci itp.);
11) dbałość o należyty stan sprzętu i narzędzi przeznaczonych do utrzymania porządku i czystości w nieruchomości oraz zbiorników do gromadzenia nieczystości i powiadamianie zarządcy nieruchomości o konieczności ich wymiany w razie zużycia;
12) czuwanie nad przestrzeganiem przez mieszkańców regulaminu porządku domowego i powiadamianie zarządcy nieruchomości o rażących lub uporczywych przypadkach naruszania tego regulaminu;
13) zapalenie i gaszenie światła na klatkach schodowych, korytarzach, w bramach i innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców oraz zapalanie i gaszenie latarek z oznaczeniem numeru porządkowego nieruchomości i nazwy ulicy;
14) zamykanie na noc bram (drzwi) wejściowych na teren nieruchomości i otwieranie ich na żądanie mieszkańców bądź innych osób, których pobyt na terenie nieruchomości w porze nocnej jest uzasadniony;
15) wywieszanie i zdejmowanie flag w dniach świąt i uroczystości państwowych;
16) przechowywanie kontrolek sanitarno-porządkowych oraz usuwanie zaniedbań, opisanych w nich przez osoby przeprowadzające kontrolę;
17) bezzwłoczne zawiadamianie zarządcy nieruchomości o stwierdzonych faktach niewykonywania obowiązków przez jednostki (przedsiębiorstwa) zajmujące się oczyszczaniem i wywozem nieczystości;
18) wykonywanie innych czynności w zakresie utrzymania porządku i czystości wynikających z obowiązujących przepisów i zarządzeń właściwych organów bądź z umowy o pracę.
2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do dozorców domów użytkowanych na cele niemieszkalne oraz do dozorców w nieruchomościach nie zabudowanych lub stanowiących teren budowy, w szczególności w zakresie wymienionym w pkt 1, 2, 3 i 6.
3. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 2 i 3 powinny być wykonane do godziny 6, a w przypadku późniejszego zanieczyszczenia - bezzwłocznie po jego powstaniu.
§  3.
1. Do obowiązków zarządców nieruchomości mieszkalnych należy:
1) zapewnienie w odpowiednich odstępach czasu wywozu nieczystości do miejsc na ten cel przeznaczonych lub usuwania nieczystości w inny sposób odpowiadający wymaganiom sanitarnym;
2) wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów sanitarnych bądź nakazów organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
3) wyposażenie nieruchomości w urządzenia niezbędne do utrzymania porządku i czystości, przeznaczone do wspólnego użytku mieszkańców, jak np. śmietniki lub pojemniki do gromadzenia nieczystości stałych, doły ustępowe (szamba) do gromadzenia nieczystości płynnych w nieruchomościach nie skanalizowanych, urządzenia do trzepania odzieży, pościeli itd.;
4) wyposażenie dozorców domów w odzież ochronną oraz odpowiedni sprzęt i narzędzia pracy, umożliwiające należyte wykonywanie przez te osoby czynności w zakresie utrzymania porządku i czystości;
5) zapewnienie odpowiednich środków bądź urządzeń przeznaczonych do unieszkodliwiania nieczystości zawierających składniki niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi lub zwierząt;
6) zapewnienie należytego oświetlenia klatek schodowych, korytarzy, bram, ustępów ogólnych oraz pomieszczeń służących do wspólnego użytku mieszkańców, jak również miejsc przeznaczonych do ruchu publicznego na terenie nieruchomości;
7) oznaczanie budynków, lokali i pomieszczeń znajdujących się na nieruchomości przez umieszczenie przy wejściach do tych obiektów odpowiednich tabliczek informacyjnych lub numerów;
8) oznaczanie nieruchomości przez umieszczenie odpowiedniej tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości i nazwą ulicy, należycie oświetlonej w porze nocnej;
9) dostarczanie i wywieszanie w łatwo dostępnym i należycie oświetlonym miejscu tablic lub oszklonych szafek z wykazem zawierającym nazwisko, imię i adres zarządcy nieruchomości, numer lokalu dozorcy domu i poszczególnych lokatorów oraz przeznaczonych do umieszczenia ogłoszeń dla ogółu mieszkańców;
10) nadzór nad wykonywaniem obowiązków przez dozorcę domu lub wykonywanie obowiązków określonych w § 2 ust. 1 w przypadku niezlecenia tych obowiązków dozorcy domu;
11) 1 utrzymanie w należytym stanie estetycznym i czystości części budynków oraz klatek schodowych, pomieszczeń i urządzeń, przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców, a w szczególności zapewnienie ich odnawiania co najmniej raz na 4 lata, jeżeli nie zajdzie konieczność wcześniejszego ich odnowienia, np. na skutek przeprowadzonego remontu lub przebudowy;
12) 2 inne obowiązki w zakresie utrzymania porządku i czystości wynikające z obowiązujących przepisów bądź zarządzeń właściwych organów.
2. Przepisy ust. 1 mają odpowiednie zastosowanie do zarządców nieruchomości zajmowanych na cele niemieszkalne, nieruchomości nie zabudowanych bądź stanowiących teren budowy.
§  4.
1. Do obowiązków najemców lokali mieszkalnych należy:
1) usuwanie nieczystości z zajmowanego lokalu, w szczególności za pomocą zainstalowanych w tym celu urządzeń technicznych lokalu bądź do urządzeń znajdujących się na terenie nieruchomości, przeznaczonych dla wspólnego użytku mieszkańców;
2) przestrzeganie czystości i porządku w pomieszczeniach przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców (korytarze, klatki schodowe, ustępy, strychy, pralnie domowe itp.); w szczególności zabrania się:
a) wystawiania sprzętów i innych przedmiotów oraz pozostawiania zbiorników z nieczystościami na klatkach schodowych, korytarzach bądź innych miejscach do tego nie przeznaczonych,
b) wylewania bądź wyrzucania nieczystości z okien lub balkonów,
c) trzepania odzieży, pościeli itp. w oknach lub na balkonach albo w czasie, w którym takie czynności są niedozwolone;
3) inne obowiązki w zakresie utrzymania porządku i czystości wynikające z obowiązujących przepisów bądź zarządzeń właściwych organów.
2. Do obowiązków najemców lokali użytkowych, w których prowadzone są zakłady handlowe, gastronomiczne, usługowe itp., należy ponadto - poza obowiązkami wymienionymi w ust. 1:
1) usuwanie nieczystości i utrzymanie porządku na zewnątrz zakładu w najbliższym jego otoczeniu, a w szczególności przed wejściem do zakładu i na jego zapleczu - na powierzchni ustalonej z zarządcą nieruchomości,
2) przeprowadzanie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji pomieszczeń zakładu według wytycznych właściwych do spraw sanitarnych organów i w zakresie przez nie ustalonym.
3. Przepisy ust. 1 i 2 mają również zastosowanie do użytkowników lokali mieszkalnych bądź użytkowych nie będących najemcami.
§  5. Prezydia rad narodowych miast i osiedli wydadzą, opierając się na przepisach niniejszego rozporządzenia, szczegółowe regulaminy, określające obowiązki osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach i wskazujące na przewidziane w ustawie sankcje za niewypełnianie tych obowiązków. Regulaminy należy podać do wiadomości tych osób za pisemnym ich potwierdzeniem, że zapoznały się z treścią regulaminów, z obowiązkami w nich określonymi i sankcjami karnymi za ich niewypełnianie. Wyciąg z tych regulaminów powinien być umieszczony na klatce schodowej domu.
§  6. Tracą moc w stosunku do miast i osiedli §§ 1-4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 lipca 1951 r. w sprawie utrzymania porządku i czystości w nieruchomościach (Dz. U. Nr 40, poz. 306).
§  7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 3 ust. 1 pkt 11 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1968 r. (Dz.U.68.3.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 1968 r.
2 § 3 ust. 1 pkt 12 według numeracji ustalonej przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 stycznia 1968 r. (Dz.U.68.3.18) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 stycznia 1968 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1960.14.81

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Określenie zakresu obowiązków dozorców domów (bloków, kolonii) oraz innych osób zobowiązanych do utrzymania porządku i czystości w miastach i osiedlach.
Data aktu: 24/02/1960
Data ogłoszenia: 15/03/1960
Data wejścia w życie: 15/03/1960