Jugosławia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej. Warszawa.1958.01.16.

Dz.U.59.19.116
UMOWA
O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE POLITYKI SPOŁECZNEJ MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM FEDERACYJNEJ LUDOWEJ REPUBLIKI JUGOSŁAWII * ,
podpisana w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 r.
W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

RADA PAŃSTWA

POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 16 stycznia 1958 roku podpisana została w Warszawie Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii o następującym brzmieniu dosłownym:

UMOWA O WSPÓŁPRACY W DZIEDZINIE POLITYKI SPOŁECZNEJ MIĘDZY RZĄDEM POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ A RZĄDEM FEDERACYJNEJ LUDOWEJ REPUBLIKI JUGOSŁAWII

Rząd Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Rząd Federacyjnej Ludowej Republiki Jugosławii, dążąc do rozwoju i pogłębienia wzajemnej współpracy w dziedzinie polityki społecznej, w przeświadczeniu, że współpraca ta przyczyni się do postępu w tej dziedzinie w obu krajach i służyć będzie dalszemu umocnieniu i rozwojowi przyjacielskich stosunków pomiędzy obu Państwami, postanowiły zawrzeć Umowę o współpracy w dziedzinie polityki społecznej i w tym celu wyznaczyły swych pełnomocników, a mianowicie: (pominięto),

którzy po wymianie swoich pełnomocnictw, uznanych za dobre i sporządzone w należytej formie, zgodzili się na następujące postanowienia:

Artykuł  1 
1. Umawiające się Strony będą współpracować we wszystkich zagadnieniach i we wszystkich dziedzinach polityki społecznej w celu pogłębienia postępu społecznego we własnych Państwach oraz na terenie międzynarodowym.
2. W tym celu Umawiające się Strony będą w szczególności popierać i ułatwiać wymianę doświadczeń i współpracę między właściwymi organami, instytucjami i organizacjami, wzajemne udzielanie informacji i wymianę materiałów i publikacji w dziedzinie polityki społecznej, jak też wzajemne organizowanie wykładów i wystaw obrazujących dorobek obu krajów w tej dziedzinie. Umawiające się Strony będą również popierać wzajemne spotkania i wyjazdy pracowników w celu zapoznania się z administracją i polityką społeczną.
Artykuł  2 

Umawiające się Strony będą w granicach swych możliwości przydzielać wzajemnie stypendia i innego rodzaju pomoc materialną pracownikom drugiej Umawiającej się Strony w szkoleniu, specjalizacji i pracy naukowo-badawczej w dziedzinie polityki społecznej.

Artykuł  3 
1. Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zatrudnieni na obszarze drugiej Umawiającej się Strony, oraz ich rodziny są zrównani z obywatelami tej Strony w zakresie prawnych przepisów o pracy.
2. Obywatele jednej Umawiającej się Strony, zatrudnieni na obszarze drugiej Umawiającej się Strony, mają równe prawa z obywatelami tej Strony w zakresie szkolenia zawodowego oraz w korzystaniu z wszelkich urządzeń, przeznaczonych dla dobra pracowników i ich rodzin.
Artykuł  4 
1. Obywatele jednej Umawiającej się Strony, przebywający na obszarze drugiej Umawiającej się Strony, mają równe prawa z obywatelami tej Strony w zakresie opieki społecznej oraz ochrony zdrowia (pomoc materialna, umieszczenie w zakładach pomocy społecznej, pomoc zapobiegawczo-lecznicza itp.).
2. Za udzielenie opieki społecznej nie będzie się żądać zwrotu wydatków od tej Umawiającej się Strony, której obywatelowi opieka została udzielona. Nie wyłącza to prawa żądania zwrotu wydatków od osoby, której opieka została udzielona, albo od osób zobowiązanych do jej utrzymania.
Artykuł  5 
1. Umawiające się Strony będą popierać wzajemną akcję wypoczynkową i leczniczą dla dzieci, młodzieży i pracujących.
2. Szczegóły będą ustalone w drodze porozumienia pomiędzy właściwymi centralnymi organami Umawiających się Stron.
Artykuł  6 

Umawiające się Strony będą sobie udzielać wzajemnej pomocy przy uzyskiwaniu dokumentów i udzielaniu informacji potrzebnych do wykonywania niniejszej Umowy.

Artykuł  7 

Stosunki pomiędzy Polską Rzecząpospolitą Ludową i Federacyjną Ludową Republiką Jugosławii w zakresie ubezpieczeń społecznych reguluje osobna Umowa.

Artykuł  8 
1. Umawiające się Strony powołują do życia parytetową Komisję Mieszaną. Każda z Umawiających się Stron wyznacza trzech członków tej Komisji. Komisja Mieszana działać będzie jako organ wnioskodawczy i doradczy. Głównym jej zadaniem będzie projektowanie zasadniczych zarządzeń, zmierzających do realizacji niniejszej Umowy, jak też Umowy o ubezpieczeniu społecznym (artykuł 7) oraz opracowywanie planów współpracy.
2. Komisja Mieszana zbierać się będzie w miarę potrzeby na przemian w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i w Federacyjnej Ludowej Republice Jugosławii. Komisja będzie obradować na podstawie regulaminu ustalonego przez samą Komisję.
Artykuł  9 
1. Dokumenty, akta i inne pisma, składane w wykonaniu niniejszej Umowy, mogą być napisane w jakimkolwiek urzędowym języku jednej lub drugiej Umawiającej się Strony i są zwolnione od legalizacji.
2. Przepisy o opłatach, przewidziane w ustawodawstwie jednej Umawiającej się Strony dla dokumentów i innych aktów, wymaganych od własnych Obywateli w zakresie zagadnień objętych niniejszą Umową, stosuje się również do Obywateli drugiej Umawiającej się Strony.
Artykuł  10 

Urzędom konsularnym (wydziałom konsularnym przedstawicielstw dyplomatycznych) jednej Umawiającej się Strony przysługuje prawo zastępowania bez pełnomocnictwa swoich obywateli oraz osób prawnych i organów swojego Państwa przed organami drugiej Umawiającej się Strony we wszystkich sprawach, wynikających z niniejszej Umowy. Nie narusza to wewnętrznych przepisów prawnych każdej z Umawiających się Stron, według których wymagane jest zastępstwo przez adwokata lub przez inną osobę.

Artykuł  11 
1. Umowa niniejsza wykonywana będzie przez centralne organy każdej Umawiającej się Strony. Organy te będą porozumiewać się ze sobą bezpośrednio.
2. Umawiające się Strony zakomunikują sobie bezzwłocznie po wejściu w życie niniejszej Umowy i komunikować sobie będą w przyszłości, które centralne organy każdej z Umawiających się Stron są właściwe do wykonywania Umowy.
3. Wymienione w ustępie poprzednim organy będą się nawzajem powiadamiać o zarządzeniach podejmowanych w celu wykonywania niniejszej Umowy.
Artykuł  12 

Umowa niniejsza podlega ratyfikacji i wejdzie w życie w pierwszym dniu miesiąca, następującego po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych, które odbędzie się w Belgradzie.

Artykuł  13 

Umowa niniejsza została zawarta na czas nieokreślony. Może być ona wypowiedziana przez każdą z Umawiających się Stron, nie później jednak niż na sześć miesięcy przed upływem danego roku kalendarzowego, i traci swą moc obowiązującą z końcem tego roku.

Umowę niniejszą sporządzono w Warszawie dnia 16 stycznia 1958 roku, w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i serbskochorwackim, przy czym obydwa teksty mają jednakową moc obowiązującą.

Na dowód czego wyżej wymienieni pełnomocnicy podpisali niniejszą Umowę i zaopatrzyli ją pieczęciami.

Po zaznajomieniu się z powyższą Umową Rady Państwa uznała ją i uznaje za słuszną zarówno w całości, jak i każde z postanowień w niej zawartych; oświadcza, że jest ona przyjęta, ratyfikowana i potwierdzona, oraz przyrzeka, że będzie niezmiennie zachowywana.

Na dowód czego wydany został Akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Dano w Warszawie, dnia 16 września 1958 roku.

* Z dniem 19 lutego 2008 r. nin. umowa zachowuje moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Bośnią i Hercegowiną, zgodnie z pkt 4 załącznika nr 1 do Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Radą Ministrów Bośni i Hercegowiny o sukcesji prawnej Bośni i Hercegowiny w stosunku do umów zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Socjalistyczną Federacyjną Republiką Jugosławii, zawartego w Sarajewie dnia 22 grudnia 2006 r. (M.P.08.52.462).

Z dniem 5 grudnia 2008 r. nin. umowa zachowuje moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii, zgodnie z pkt 4 załącznika nr 1 do Porozumienia między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Macedonii o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, podpisanego w Warszawie 9 maja 2007 r. (Dz.U.09.27.163).

Z dniem 9 lipca 2010 r. nin. umowa zachowuje moc obowiązującą w stosunkach między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą, zgodnie z pkt 7 załącznika nr 1 do Porozumienia·między Rzecząpospolitą Polską a Czarnogórą o uregulowaniu dwustronnych stosunków traktatowych, zawartego w Podgoricy dnia 23 kwietnia 2009 r. (M.P.11.74.739).

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1959.19.116

Rodzaj: Umowa międzynarodowa
Tytuł: Jugosławia-Polska. Umowa o współpracy w dziedzinie polityki społecznej. Warszawa.1958.01.16.
Data aktu: 16/01/1958
Data ogłoszenia: 18/03/1959
Data wejścia w życie: 09/12/1958