Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.

Dz.U.55.33.209
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 30 lipca 1955 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa, z wyjątkiem określonym w ust. 2, następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 55/H-04310 Próba statyczna zwykła rozciągania metali. 9 kwietnia 1955 r.
2 55/H-04311 Próba statyczna ścisła rozciągania metali. 9 kwietnia 1955 r.
3 53/H-04510 Oznaczanie stopnia zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi. 1 października 1953 r.
4 54/H-82201 Ołów. 30 listopada 1954 r.
5 55/H-88050 Stopy odlewnicze magnezu. Klasyfikacja. 9 kwietnia 1955 r.
6 55/H-88051 Stopy magnezu przerabiane plastycznie.

Klasyfikacja.

9 kwietnia 1955 r.
7 53/H-93401 Stal węglowa walcowana.

Kątowniki równoramienne.

17 grudnia 1953 r.
8 53/H-93402 Stal węglowa walcowana.

Kątowniki nierównoramienne.

17 grudnia 1953 r.
2. Norma wymieniona w ust. 1 lp. 1 w zakresie postanowień objętych pkt 4. 2. tej normy jest normą państwową zalecaną.
§  2. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa przy badaniach rozjemczych następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/H-04001 Analiza chemiczna surówki wielkopiecowej.

Pobieranie i przygotowywanie próbek.

27 listopada 1954 r.
2 53/H-04010 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali.

Oznaczanie całkowitej zawartości węgla.

10 grudnia 1953 r.
3 53/H-04013 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali.

Oznaczanie krzemu.

23 lutego 1953 r.
4 55/H-04014 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali.

Oznaczanie fosforu.

9 kwietnia 1955 r.
5 54/H-04024 Analiza chemiczna surówki, żeliwa i stali.

Oznaczanie miedzi.

30 listopada 1954 r.
6 54/H-04820 Analiza chemiczna stopów niklu.

Oznaczanie żelaza.

25 listopada 1954 r.
§  3. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) zalecane na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1 54/H-83103 Badania wytrzymałości żeliwa szarego.

Próba metodą zgniatania w klinach.

21 listopada 1954 r.
2 53/H-87111 Łożyskowe stopy cynowe i ołowiowo-cynowe. 21 lipca 1953 r. ze zmianą z dnia 29 maja 1954 r.
3 53/H-88027 Odlewnicze stopy aluminium.

Klasyfikacja.

21 lipca 1953 r.
4 53/H-92121 Stal węglowa walcowana.

Blachy cienkie.

Warunki techniczne.

31 grudnia 1953 r.
5 54/H-93242 Stal węglowa walcowana i ciągniona.

Pręty magnetyczne niskowęglowe.

21 listopada 1954 r.
6 54/H-93430 Stal węglowa walcowana.

Kształtownik rusztowy płaski z główką.

21 listopada 1954 r.
§  4.
1. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1) z wyjątkiem określonym w § 1 ust. 2 wykonywać prób statycznych zwykłej i ścisłej rozciągania metali w temperaturze pokojowej inaczej, niż przewidują normy wymienione w § 1 ust. 1 lp. 1 i 2;
2) oznaczać stopnia zanieczyszczenia stali wtrąceniami niemetalicznymi inaczej, niż przewiduje norma wymieniona w § 1 ust. 1 lp. 3;
3) produkować ołowiu rafinowanego, zwanego ołowiem miękkim, odlewanego w gąski, nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 ust. 1 lp. 4;
4) produkować stopów magnezu objętych normami wymienionymi w § 1 ust. 1 lp. 5 i 6, nie odpowiadających tym normom;
5) produkować przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 ust. 1 lp. 7 i 8, nie odpowiadających tym normom.
2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno stosować przy badaniach rozjemczych innych metod badań w zakresie objętym normami wymienionymi w § 2, niż przewidują te normy.
§  5. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do:
1) wyrobów przeznaczonych do konstrukcji urządzeń wykonywanych według licencji zagranicznych;
2) wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki;
3) prac naukowo-badawczych.
§  6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1956 r.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1955.33.209

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny, dotyczących hutnictwa.
Data aktu: 30/07/1955
Data ogłoszenia: 20/08/1955
Data wejścia w życie: 01/04/1956