Zatwierdzenie norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.

Dz.U.54.46.217
ROZPORZĄDZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO PAŃSTWOWEJ KOMISJI PLANOWANIA GOSPODARCZEGO
z dnia 5 października 1954 r.
w sprawie zatwierdzenia norm państwowych ustalonych przez Polski Komitet Normalizacyjny.
Na podstawie art. 13 ust. 2 dekretu z dnia 4 marca 1953 r. o normach i o Polskim Komitecie Normalizacyjnym (Dz. U. Nr 15, poz. 61) zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się jako normy państwowe (PN) obowiązujące na całym obszarze Państwa następujące normy ustalone przez Polski Komitet Normalizacyjny:
Lp. Numer normy Tytuł normy Data ustalenia normy
1. D-79150 Łubianki z pałąkiem bez wieka.

Łubianki do jagód.

31 października 1952 r.
2. 54/D-95101 Drewno opałowe. 30 kwietnia 1954 r.
3. D-97002 Sklejka. 31 lipca 1951 r.
4. G-79001 Butelki zwykłe. 21 maja 1952 r.
5. N-99300 Sprzęt geodezyjny.

Tyczki.

29 lutego 1952 r.
6. N-99301 Sprzęt geodezyjny.

Okucia tyczek.

29 lutego 1952 r.
7. 54/P-91251 Obuwie ochronne.

Trzewiki męskie skórzane na spodach drewnianych.

Warunki techniczne.

6 kwietnia 1954 r.
§  2. Od dnia wejścia w życie rozporządzenia nie wolno:
1) wyrabiać przedmiotów objętych normami wymienionymi w § 1 lp. 1, 4-7 nie odpowiadających tym normom,
2) wyrabiać drewna opałowego w okrąglakach i szczapach przeznaczonego do obrotu - nie odpowiadającego normie wymienionej w § 1 lp. 2,
3) produkować sklejki sucho klejonej nie odpowiadającej normie wymienionej w § 1 lp. 3.
§  3. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się:
1) w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 2 do drewna opałowego wyrabianego z drewna przeznaczonego pierwotnie na inne cele, które wskutek zużycia lub wad, zostało zakwalifikowane do przerobu na drewno opałowe,
2) w zakresie normy wymienionej w § 1 lp. 3 do sklejki lotniczej i sklejki krytej okleiną,
3) do wyrobów przeznaczonych na eksport w tym przypadku, gdy zamawiający stawia inne warunki,
4) do prac naukowo-badawczych.
§  4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1955 r., z tym że:
1) norma wymieniona w § 1 lp. 2 obowiązuje od dnia 1 lutego 1955 r.,
2) norma wymieniona w § 1 lp. 7 obowiązuje od dnia 1 listopada 1955 r.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020