Karanie przez Państwową Inspekcję Gospodarki Materiałowej za naruszenie przepisów o gospodarowaniu materiałami.

Dz.U.54.35.145
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 7 lipca 1954 r.
w sprawie karania przez Państwową Inspekcję Gospodarki Materiałowej za naruszenie przepisów o gospodarowaniu materiałami.
Na podstawie art. 6 dekretu z dnia 2 czerwca 1954 r. o Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 25, poz. 95) zarządza się, co następuje:
§  1. Powołane w rozporządzeniu bez bliższego określenia artykuły oznaczają artykuły dekretu z dnia 2 czerwca 1954 r. o Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej (Dz. U. Nr 25, poz. 95).
§  2. Karę pieniężną, określoną w art. 5 ust. 1 pkt 3, wymierza dyrektor Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej.
§  3.
1. W razie ujawnienia naruszenia przepisów o gospodarowaniu materiałami, stanowiącego wykroczenie przewidziane w art. 10 dekretu z dnia 29 października 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towarowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301), Państwowa Inspekcja Gospodarki Materiałowej przeprowadza dochodzenie w celu:
1) ustalenia, czy popełniony został czyn podlegający karze,
2) wykrycia sprawców,
3) wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności sprawy przez zebranie potrzebnych wiadomości, śladów i dowodów.
2. Państwowa Inspekcja Gospodarki Materiałowej może w toku dochodzenia przesłuchiwać świadków i biegłych.
§  4.
1. 1 Po zakończeniu dochodzenia przekazuje się akta dochodzenia kolegium przy prezydium właściwej rady narodowej, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 - dyrektorowi Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej.
2. Do akt dochodzenia dołącza się protokół, który powinien zawierać:
1) nazwę jednostki organizacyjnej, w której stwierdzono naruszenie przepisów,
2) nazwisko, imię, stanowisko i adres osób obwinionych o naruszenie przepisów,
3) wskazanie przepisu, który został naruszony,
4) dokładny opis czynu i okoliczności, w których czyn został popełniony,
5) treść wyjaśnień udzielonych przez osoby obwinione, a w razie potrzeby - treść wyjaśnień innych osób,
6) podpis organu Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej, który sporządził protokół.
§  5. Dyrektor Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej może, gdy stan sprawy tego wymaga, zażądać od obwinionych dodatkowych wyjaśnień, przesłuchiwać świadków i biegłych, a także wyznaczyć rozprawę.
§  6.
1. Dyrektor Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej po rozpoznaniu akt sprawy:
1) wydaje orzeczenie o ukaraniu w przypadku przewidzianym w art. 5 ust. 1 pkt 3 albo
2) umarza postępowanie przed Państwową Inspekcją Gospodarki Materiałowej, jeżeli brak jest znamion czynu ściganego w tym postępowaniu.
2. Dyrektor Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej przekazuje akta dochodzenia:
1) prokuratorowi, jeżeli naruszenie przepisu zawiera znamiona czynu ściganego w postępowaniu karno-sądowym,
2) kolegium przy prezydium właściwej rady narodowej, jeżeli naruszenie przepisu zawiera znamiona czynu ściganego w postępowaniu karno-administracyjnym, a brak warunków uzasadniających wymierzenie kary pieniężnej przez Państwową Inspekcję Gospodarki Materiałowej.
§  7. Przy wymiarze kar należy rozważyć społeczną szkodliwość czynu, okoliczności, w jakich czyn został popełniony, oraz dotychczasowe zachowanie się obwinionego i wysokość jego wynagrodzenia.
§  8.
1. Od orzeczeń dyrektora Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej osoba ukarana może w terminie dni 14 od dnia doręczenia odpisu orzeczenia wnieść odwołanie do Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
2. Orzeczenia dyrektora Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej, od których nie wniesiono w terminie odwołania, oraz orzeczenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego są prawomocne.
§  9. Kary wymierzone prawomocnym orzeczeniem podlegają ściągnięciu na dochód budżetu Państwa w trybie przepisów o egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych.
§  10. Do postępowania w sprawach uregulowanych niniejszym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu administracyjnym, chyba że rozporządzenie to stanowi inaczej.
§  11. Przewodniczący Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego może upoważnić do wymierzania w trybie przepisów niniejszego rozporządzenia kary określonej w art. 5 ust. 1 pkt 3 innych pracowników Państwowej Inspekcji Gospodarki Materiałowej oprócz dyrektora, określając zakres ich uprawnień.
§  12. Wykonanie rozporządzenia porucza się Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
§  13. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 § 4 ust. 1 zmieniony przez pkt 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1954 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.54.55.276).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1954.35.145

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Karanie przez Państwową Inspekcję Gospodarki Materiałowej za naruszenie przepisów o gospodarowaniu materiałami.
Data aktu: 07/07/1954
Data ogłoszenia: 28/07/1954
Data wejścia w życie: 28/07/1954