Zm.: zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".

Dz.U.54.20.75
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 kwietnia 1954 r.
zmieniające zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
W celu ujednolicenia zasad wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" oraz stworzenia lepszych warunków podnoszenia wydajności pracy i kwalifikacji pracowników na podstawie art. 2 dekretu z dnia 21 kwietnia 1954 r. o niektórych prawach i obowiązkach pracowników kolejowych (Dz. U. Nr 16, poz. 59) oraz art. 26 i art. 27 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 1948 r. Nr 43, poz. 312) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Pracownicy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" zatrudnieni przy czynnościach nie objętych taryfikatorami kwalifikacyjnymi robotników, o których mowa w dalszych paragrafach, otrzymują uposażenia zasadnicze w wysokości zależnej od zajmowanego stanowiska służbowego.
2. W związku z przepisem ust. 1 zmienia się i uzupełnia "Tabelę stanowisk i stawek uposażenia", stanowiącą załącznik nr 1, regulaminy premiowania, stanowiące załączniki nr 5-32 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 1952 r. Nr 34, poz. 241 i z 1953 r. Nr 10, poz. 34), oraz wprowadza nowe regulaminy premiowania.
3. Zmiany, uzupełnienia oraz nowe regulaminy premiowania, o których mowa w ust. 2, zawierają załączniki nr 1-7 do niniejszego rozporządzenia.
4. Minister Kolei wyda jednolity tekst załączników do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 34, poz. 241 i z 1953 r. Nr 10, poz. 34), z zachowaniem ciągłej numeracji załączników.
§  2.
1. Robotnicy zatrudnieni przy robotach budowlano-montażowych i remontowo-mechanicznych oraz przy utrzymaniu urządzeń drogowych, elektrotechnicznych, elektrotrakcyjnych i mechanicznych w służbach drogowej, elektrotechnicznej, elektrotrakcyjnej i mechanicznej kolei normalnotorowych, wąskotorowych i kolei linowych otrzymują wynagrodzenie akordowe lub dniówkowe według tabeli płac stanowiącej załącznik nr 8 do niniejszego rozporządzenia.
2. Podstawę zaszeregowania robotników do poszczególnych kategorii tabeli płac stanowi jednolity ogólnobudowlany taryfikator kwalifikacyjny robotników oraz taryfikator kwalifikacyjny robotników obowiązujący w zakładach naprawczych taboru kolejowego.
3. Robotnicy, którzy przy zaszeregowaniu według taryfikatorów, wymienionych w ust. 2, otrzymaliby stawkę osobistego zaszeregowania niższą od ich dotychczasowej godzinowej stawki wynagrodzenia powinni być zaszeregowani do kategorii tabeli płac nie niższej od posiadanej stawki.
§  3. Upoważnia się Ministra Kolei do dokonania po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych niezbędnych zmian i uzupełnień w taryfikatorach kwalifikacyjnych, o których mowa w § 2, wynikających ze specyfiki pracy kolei, jeżeli zmiany te nie powodują zwiększenia planowanego funduszu płac. Zmiany taryfikatorów kwalifikacyjnych powodujące zwiększenie planowanego funduszu płac wymagają uzgodnienia z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrem Finansów.
§  4. Wprowadzenie tabeli płac i taryfikatorów kwalifikacyjnych dla robotników wymienionych w § 2 ust. 1 powinno nastąpić z dniem 1 czerwca 1954 r. i nie może zwiększyć planowanego funduszu płac kolei.
§  5. W związku z przepisami §§ 2 i 4 zobowiązuje się Ministra Kolei do powołania w porozumieniu z Zarządem Głównym Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych do dnia 30 kwietnia 1954 r. komisji kwalifikacyjnych, których zadaniem będzie zaszeregowanie robotników do odpowiedniej kategorii płac taryfikatora.
§  6. Robotnik, który wykonuje pracę nie odpowiadającą jego osobistemu zaszeregowaniu, otrzymuje wynagrodzenie za faktycznie wykonaną pracę.
§  7.
1. Brygadziści, tj. kwalifikowani robotnicy, kierujący i nadzorujący brygadę (zespół) robotników, otrzymują dodatek w wysokości 20% stawki podstawowej akordowej lub dniówkowej.
2. Brygadziści, o których mowa w ust. 1, pracują na równi z członkami brygady (zespołu) i powinni być wynagradzani według stawki odpowiadającej kategorii pracy wykonywanej przez nich w brygadzie.
§  8.
1. Za czas stracony w zakładzie pracy z powodu postoju niezależnego od robotnika robotnik powinien otrzymać wynagrodzenie odpowiadające jego osobistemu zaszeregowaniu.
2. Warunkiem przyznania wynagrodzenia z powodu postoju (ust. 1) jest bezzwłoczne zgłoszenie postoju przez robotnika bezpośredniemu przełożonemu. W każdym przypadku postoju powinien być spisany protokół.
§  9.
1. Pracownicy podstawowych dla przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" stacji kolejowych, wymienieni w załączniku nr 9 do niniejszego rozporządzenia, mogą być wynagradzani według systemu akordowo-premiowego.
2. Tabelę wynagrodzeń wyjściowych stanowiących podstawę do ustalenia stawek akordowych i premiowych dla stacji, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik nr 9 do niniejszego rozporządzenia.
3. Szczegółowe zasady akordowo-premiowego systemu wynagradzania w granicach planowanego funduszu płac ustala dla każdej stacji Minister Kolei po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych.
§  10. W związku z przepisami §§ 1 do 9 znosi się wynagradzanie pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" według grup uposażenia zasadniczego przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 55, poz. 309 z późniejszymi zmianami).
§  11.
1. Pracownicy zatrudnieni przy pracach szkodliwych dla zdrowia otrzymują dodatek do stawki w wysokości 10%.
2. Kategorie pracowników uprawnionych do dodatku, o którym mowa w ust. 1, ustala Minister Kolei po zasięgnięciu opinii Zarządu Głównego Związku Zawodowego Pracowników Kolejowych za zgodą resortowego Wiceprezesa Rady Ministrów.
§  12.
1. Pracownicy zatrudnieni:
a) w m.st. Warszawie,
b) na obszarze miast: Elbląga, Gdańska, Gdyni, Sopotu, Szczecina oraz powiatów: elbląskiego, gdańskiego, wejherowskiego, szczecińskiego i wolińskiego otrzymują dodatek lokalny.
2. Wysokość dodatków lokalnych (stołecznego i morskiego) określa załącznik nr 10 do niniejszego rozporządzenia.
§  13.
1. Kategorie pracowników uprawnionych do otrzymywania odzieży roboczej, ochronnej i sprzętu ochrony osobistej oraz normy określające ilość, rodzaj odzieży i minimalne okresy (normy) zużycia określi Minister Kolei w porozumieniu z Przewodniczącym Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego.
2. Odzież ochronna oraz sprzęt ochrony osobistej pozostają własnością zakładu pracy i powinny być zwrócone przez pracownika w przypadku utraty prawa do tej odzieży. Naprawianie i konserwacja tej odzieży odbywa się na koszt zakładu pracy.
3. Pracownik odpowiada za całość przydzielonej mu odzieży ochronnej i sprzętu ochrony osobistej i obowiązany jest zwrócić koszt tej odzieży, jeżeli uległa ona uszkodzeniu lub utracie z jego winy lub niedbalstwa. Koszt ten ustala kierownik jednostki organizacyjnej w porozumieniu z radą zakładową biorąc pod uwagę czas użytkowania i stopień zużycia tych przedmiotów.
4. Odzież robocza wydawana pracownikowi bezpłatnie przechodzi po okresie zużycia noszenia na własność pracownika. Naprawa i konserwacja tej odzieży należy do obowiązków pracowników. W przypadku gdy pracownik zostaje zwolniony lub zwalnia się z pracy przed upływem okresu zużycia (noszenia) tej odzieży, obowiązany jest odzież tę zwrócić lub może ją zachować na własność, pod warunkiem że za okres jej nie wynoszenia uiści proporcjonalną należność pełnych kosztów.
5. Prawo pracowników do umundurowania służbowego określają odrębne przepisy.
§  14. W związku z przepisami §§ 1-13 w odniesieniu do pracowników objętych niniejszym rozporządzeniem wprowadza się następujące zmiany:
1. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o służbie w przedsiębiorstwie "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 1945 r. Nr 52, poz. 299, z 1949 r. Nr 61, poz. 476 i z 1950 r. Nr 32, poz. 296):
1) § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"(1) Rozporządzenie niniejsze normuje stosunek służbowy etatowych pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe", nazywanego w dalszym ciągu rozporządzenia skrótem "P.K.P."";

2) § 2 skreśla się;
3) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. (1) Nadanie charakteru pracownika etatowego następuje przez mianowanie.

(2) Władza, która mianuje pracownika etatowym oznacza w piśmie o mianowaniu termin ważności mianowania.";

4) § 10 skreśla się;
5) w § 36 ust. 3 i 4 skreśla się;
6) § 37 skreśla się.
2. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 1945 r. o uposażeniu pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 1945 r. Nr 55, poz. 309, z 1946 r. Nr 51, poz. 288 i Nr 52, poz. 295, z 1949 r. Nr 14, poz. 89 i z 1953 r. Nr 10, poz. 33):
1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Rozporządzenie niniejsze normuje uposażenie pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" mianowanych pracownikami etatowymi.";

2) § 2, § 3, § 4, § 5, § 6, § 7, § 9, w § 13 pkt 1 i 4 oraz § 18 skreśla się;
3) § 19 otrzymuje brzmienie:

"§ 19. Uposażenie może być obniżone w przypadku wyznaczenia pracownika do pełnienia czynności na niższym stanowisku, jeżeli ostatnio pobierane uposażenie przekracza najwyższe uposażenie, jakie w myśl przepisów mogą otrzymywać pracownicy na tym stanowisku. Obniżenie uposażenia następuje po upływie 3 kalendarzowych miesięcy od dnia wyznaczenia.";

4) w § 22 ust. 1 i 2 skreśla się;
5) § 36 otrzymuje brzmienie;

"§ 36. Pracownicy przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" przeniesieni z urzędu do służby w Ministerstwie Kolei zatrzymują wynagrodzenie łącznie z przeciętną premią przysługujące im na poprzednio zajmowanym stanowisku, jeżeli wynagrodzenie to jest wyższe od wynagrodzenia przysługującego na stanowisku, na które zostali przeniesieni.".

3. W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1952 r. w sprawie uposażenia niektórych kategorii pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. z 1952 r. Nr 34, poz. 241 i z 1953 r. Nr 10, poz. 34):
1) w § 2 ust. 1, 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"1. Prawo do wynagrodzenia związanego z określonym stanowiskiem powstaje:

a) dla wstępujących do służby, jeżeli objęcie służby nie nastąpiło z dniem pierwszym miesiąca, lecz w ciągu miesiąca - od dnia objęcia służby; wynagrodzenie za czas do pierwszego najbliższego miesiąca oblicza się w wysokości 1/30 części miesięcznego uposażenia za każdy dzień;

b) w innych przypadkach z dniem pierwszym najbliższego miesiąca po dniu powołania lub wyznaczenia do stałego pełnienia czynności, jeżeli dzień ten nie zbiega się z terminem płatności wynagrodzenia.

2. Przepis ust. 1 lit. a) stosuje się również w przypadkach czasowego pełnienia czynności w zastępstwie innych pracowników na stanowiskach, na których pełnienie służby odbywa się w turnusie.

3. Pracownicy nie objęci przepisem ust. 2 w przypadku czasowego pełnienia czynności w zastępstwie innych pracowników otrzymują wynagrodzenie przewidziane dla tego stanowiska, jeżeli pełnienie służby w zastępstwie trwa co najmniej miesiąc. W tym przypadku prawo do nowego wynagrodzenia powstaje od pierwszego najbliższego miesiąca po upływie miesiąca czasowego pełnienia czynności.",

2) w § 2 ust. 4, 5, 6 i 7, w § 3 ust. 2 i § 7 skreśla się.
§  15. Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Kolei, Przewodniczącemu Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego i Ministrowi Finansów.
§  16. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 1954 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1

WYKAZ ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ "TABELI STANOWISK I STAWEK UPOSAŻENIA" STANOWIĄCEJ ZAŁĄCZNIK Nr 1 DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 LIPCA 1952 R.

I. W poszczególnych działach służby wprowadza się następujące zmiany:

w dziale służby "Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych":

Lp. Dział służby Stanowisko Kwota uposażenia zasadniczego Współczynnik premiowy Oznaczenie czasu pracy
1 2 3 4 5 6
1 Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych dyrektor okręgu kolei państwowych 2.800 - 3.360 1,0 N
2 wicedyrektor okręgu kolei państwowych 2.352 - 2.688 1,0 N
w dziale służby "Wydział Ruchu":
1 Wydział Ruchu starszy kontroler ruchu 1.093 - 1.350 1,0 N
2 starszy instruktor służby ruchu 864 - 1.100 1,0 N
3 operator przy dyspozytorze 576 - 715 0,7 N
w dziale służby "Wydział Mechaniczny":
1 Wydział Mechaniczny starszy kontroler mechaniczny 1.093 - 1.350 1,0 N
2 kierownik działu mototrakcyjnego 920 - 1.037 1,0 N
3 kierownik samodzielnego referatu mototrakcyjnego 750 - 864 1,0 N
4 starszy instruktor parowozowy 864 - 1.100 1,0 N
5 starszy instruktor wagonowy 864 - 1.100 1,0 N
6 starszy inspektor*) gospodarki cieplnej 920 - 1.200 1,0 N
7 operator przy dyspozytorze 576 - 715 0,7 -
1 Aparat Odbiorczy starszy komisarz odbiorczy przy hutach i wytwórniach 1.300 - 1.600 1,0 N
2 starszy komisarz odbiorczy węgla 1.000 - 1.300 1,0 N
3 komisarz odbiorczy przy hutach i wytwórniach 1.000 - 1.400 1,0 N
4 komisarz odbiorczy węgla 750 - 1.100 1,0 N
5 komisarz odbiorczy przy zakładach naprawczych 1.000 - 1.200 1,0 N
6 asystent techniczny komisarza odbiorczego przy hutach i wytwórniach 700 - 1.000 1,0 N
7 asystent techniczny komisarza odbiorczego przy zakładach naprawczych 700 - 900 1,0 N
w dziale służby "Wydział Handlowy":
1 Wydział Handlowy zastępca naczelnika wydziału 1.093 - 1.231 1,0 N
2 starszy kontroler handlowy 978 - 1.143 1,0 N
3 kierownik samodzielnego referatu technicznego 978 - 1.093 1,0 N
4 Inżynier 864 - 978 0,7 -
5 starszy technik 806 - 920 0,7 -
6 technik 692 - 806 0,7 -
7 starszy instruktor handlowy 806 - 1.000 1,0 N
8 dyspozytor handlowy 806 - 920 1,0 N
9 operator przy dyspozytorze 576 - 716 0,7 -
w dziale służby "Wydział Drogowy":
1 Wydział Drogowy starszy kontroler drogowy 1.093 - 1.350 1,0 N
w dziale służby "Wydział Elektrotechniczny":
1 Wydział Elektrotechniczny starszy kontroler elektrotechniczny 1.093 - 1.350 1,0 N
2 kierownik działu trakcji elektrycznej 1.037 - 1.186 1,0 N
w dziale służby "Wydział Elektrotrakcyjny":
1 Wydział Elektrotrakcyjny starszy kontroler elektrotrakcji 1.093 - 1.350 1,0 N
w dziale służby "Wydział Kolei Wąskotorowych":
1 Wydział Kolei Wąskotorowych starszy kontroler kolei wąskotorowych 1.037 - 1.200 1,0 N
2 starszy inżynier (kierujący referatem) 978 - 1.093 1,0 N
3 inżynier 864 - 978 0,7 -
4 starszy technik 806 - 920 0,7 -
5 technik 692 - 806 0,7 -
6 operator przy dyspozytorze 576 - 715 0,7 -
7 ekonomista, planista 750 - 1.037 - -
w dziale służby "Wydział Zaopatrzenia Materiałowego":
1 Wydział Zaopatrzenia Materiałowego zastępca naczelnika wydziału 1.093 - 1.231 1,0 N
2 starszy kontroler zasobów 978 - 1.143 1,0 N
3 starszy inżynier rezerw kolejowych 978 - 1.200 1,0 N
w dziale służby "Wydział Zdrowia":
1 Wydział Zdrowia naczelnik wydziału 1.362 - 1.600 - N
2 zastępca naczelnika wydziału 1.186 - 1.500 - N
3 kierownik działu:
lecznictwa 1.093 - 1.400 - N
administracji liniowej 920 - 1.150 - N
4 kontroler wydziału zdrowia 978 - 1.200 - N
5 inżynier elektromedyczny 978 - 1.380 - -
6 lekarz 978 - 1.300 - -
7 lekarz stomatolog 978 - 1.250 - -
8 farmaceuta 978 - 1.200 - -
9 wicedyrektor do spraw społeczno-wychowawczych w zamkniętych zakładach leczniczych 978 - 1.250 - N
10 planista 750 - 1.037 - -
w dziale służby "Wydział Polityczno-Wychowawczy":
1 Wydział Polityczno-Wychowawczy szef wydziału 1.362 - 1.900 - N
2 zastępca szefa wydziału 1.186 - 1.600 - N
3 instruktor polityczno-wychowawczy 1.093 - 1.300 - N
4 referent polityczno-wychowawczy 864 - 1.000 - -
w dziale służby "Wydział Zaopatrzenia Kolejarzy":
1 Wydział Zaopatrzenia Kolejarzy starszy kontroler zaopatrzenia kolejarzy 978 - 1.143 1,0 N
w dziale służby "Biuro Planowania":
1 Biuro Planowania naczelnik biura 1.143 - 1.450 1,0 N
2 zastępca naczelnika biura planowania 1.093 - 1.186 1,0 N
3 kierownik działu kapitalnych remontów (kierownik samodzielnego referatu kapitalnych remontów) 978 - 1.093 0,7 N
4 inżynier 864 - 978 0,7 -
5 starszy technik 806 - 920 0,7 -
6 technik 692 - 806 0,7 -
w dziale służby "Biuro Organizacji Zatrudnienia i Płac":
1 Biuro Organizacji Zatrudnienia i Płac naczelnik biura 1.093 - 1.362 1,0 N
2 zastępca naczelnika biura 1.093 - 1.186 1,0 N
3 kierownik działu norm pracy 978 - 1.150 1,0 N
4 starszy inżynier normowania pracy 978 - 1.093 1,0 N
5 inżynier normowania pracy 864 - 978 0,7 N
6 starszy technik normowania pracy 806 - 920 0,7 N
w dziale służby "Biuro Kadr":
1 Biuro Kadr naczelnik biura 1.186 - 1.464 0,7 N
2 kierownik działu 1.037 - 1.300 - N
3 inspektor kadr 920 - 1.100 - N
w dziale służby "Biuro Socjalne":
1 Biuro Socjalne naczelnik biura 1.186 - 1.464 0,7 N
2 kierownik działu:
socjalnego 1.037 - 1.300 - N
emerytur i ubezpieczeń 1.037 - 1.300 - N
kierownik samodzielnego referatu budownictwa socjalnego 978 - 1.300 - N
4 inżynier 920 - 1.200 - -
5 technik 806 - 950 - -
w dziale służby "Biuro Finansowe":
1 Biuro Finansowe instruktor finansowy 806 - 950 1,0 N
2 starszy kontroler 750 - 950 1,0 N
3 kierownik działu 750 - 1.000 1,0 N
4 główny księgowy budżetowy 750 - 1.050 1,0 N
5 kontroler 634 - 850 1,0 N
w dziale służby "Biuro Księgowości":
1 Biuro Księgowości instruktor księgowości 806 - 950 1,0 N
2 starszy kontroler 750 - 950 1,0 N
3 kontroler 634 - 850 1,0 N
4 st. księgowy kierujący działem 750 - 1.000 1,0 N
w dziale służby "Biuro Prawne":
1 Biuro Prawne naczelnik biura 1.186 - 1.600 - N
2 kierownik działu 978 - 1.300 - N
3 prawnik 750 - 1.150 - -
w dziale służby "Samodzielny Dział Szkolenia Zawodowego":
1 Samodzielny Dział Szkolenia Zawodowego kierownik samodzielnego działu 1.093 - 1.300 0,7 N
2 inspektor szkolenia 920 - 1.100 - N
w dziale służby "Biuro Administracyjne":
1 Biuro Administracyjne naczelnik biura 1.037 - 1.300 - N
w dziale służby "Samodzielny Dział Statystyki Wagonów":
1 Samodzielny Dział Statystyki Wagonów kierownik samodzielnego działu 1.186 - 1.500 - N
w dziale służby "Samodzielny Dział Gospodarczy":
1 Samodzielny Dział Gospodarczy kierownik samodzielnego działu 1.037 - 1.250 - N
2 sekretarz dyrektora o.k.p. 726 - 860 - -
3 sekretarz wicedyrektora o.k.p. 576 - 750 - -
4 stylotypista 600 - 700 - -
5 mechanik maszyn biurowych l analitycznych 850 - 1.150 - -
6 monter mechanik, monter hydraulik, majster remontu 800 - 1.100 - -
7 stolarz konserwator mebli 700 - 1.000 - -
w dziale służby "Okręgowy Inspektor Bezpieczeństwa Ruchu":
1 Okręgowy Inspektorat Bezpieczeństwa Ruchu okręgowy inspektor bezpieczeństwa ruchu 1.500 - 1.900 - N
2 starszy inspektor bezpieczeństwa ruchu 1.300 - 1.600 - N
3 inspektor bezpieczeństwa ruchu 1.100 - 1.300 - N
w dziale służby "Komenda Okręgowa SOK":
1 Komenda Okręgowa SOK komendant okręgowy SOK 1.186 - 1.600 - N
2 zastępca komendanta okręgowego SOK 1.143 - 1.350 - N
3 zastępca komendanta do spraw ochrony przeciwpożarowej 1.037 - 1.300 - N
4 kierownik działu 978 - 1.200 - N
5 kierownik samodzielnego referatu 920 - 1.150 - N
6 planista 750 - 1.037 - -
7 instruktor 806 - 1.000 - N
w dziale służby "Samodzielny Dział Techniki":
1 Samodzielny Dział Techniki kierownik samodzielnego działu 1.274 - 1.550 1,0 N
2 starszy inżynier 1.143 - 1.231 1,0 N
3 inżynier 978 - 1.093 0,7 -
4 starszy technik 864 - 978 0,7 -
5 technik 806 - 920 0,7 -
6 starszy inspektor bhp 1.178 - 1.309 1,0 N
w działach służby "Wydział Ruchu, Mechaniczny, Handlowy, Drogowy, Elektrotechniczny, Elektrotrakcyjny, Kolei Wąskotorowych oraz w Biurach Planowania, Organizacji Zatrudnienia i Płac i Rozbudowy" tworzy się stanowisko:
1 starszy planista (starszy ekonomista) kierujący zespołem lub samodzielny referent planowania (ekonomiczny) 864 - 1.150 - N
w dziale służby "Oddział Eksploatacyjny":
1 Oddział Eksploatacyjny główny inżynier 1.186 - 1.400 1,0 N
2 inżynier odcinkowy ruchu 930 - 1.100 1,0 N
3 inżynier odcinkowy napraw i utrzymania wagonów 864 - 1.100 1,0 N
4 inżynier odcinkowy trakcji 920 - 1.100 1,0 N
5 inżynier odcinkowy przewozów 806 - 1.000 1,0 N
6 kierownik działu:
ruchu 978 - 1.100 1,0 N
parowozowego 920 - 1.100 1,0 N
wagonowego 920 - 1.100 1,0 N
handlowego 806 - 1.000 1,0 N
7 komendant oddziałowy SOK 864 - 1.000 - N
8 kierownik działu planowania 806 - 920 1,0 N
9 kierownik działu organizacji, zatrudnienia i płac 806 - 920 1,0 N
10 kierownik działu zaopatrzenia materiałowego 806 - 920 1,0 N
11 instruktor służby ruchu 806 - 1.000 1,0 N
12 instruktor wagonowy 750 - 1.000 1,0 N
13 instruktor handlowy 750 - 900 0,7 N
14 kierownik działu kadr 806 - 920 0,7 N
15 operator przy dyspozytorze 516 - 715 0,7 -
16 starszy księgowy (p.o. głównego księgowego) 870 - 1.000 1,0 N
17 dyspozytor wagonów 700 - 864 1,0 N
18 rewizor pociągów 550 - 800 - -
19 instruktor SOK 692 - 850 - N
20 sekretarz naczelnika oddziału 576 - 750 - -
w dziale służby "Oddział Drogowy":
1 Oddział Drogowy główny inżynier 978 - 1.186 1,0 N
2 inżynier odcinkowy drogowy 920 - 1.100 1,0 N
3 kierownik sekcji technicznej 806 - 950 1,0 N
4 kierownik sekcji ekonomicznej 750 - 850 1,0 N
5 kierownik sekcji kadr 750 - 850 0,7 N
6 kierownik sekcji administracji gospodarczej 650 - 750 0,7 N
7 starszy księgowy (p.o. głównego księgowego) 870 - 920 1,0 N
8 instruktor służby 750 - 1.000 1,0 N
w dziale służby "Oddział Drogowy Robót Zmechanizowanych":
1 Oddział Drogowy Robót Zmechanizowanych naczelnik oddziału 1.143 - 1.450 1,0 N
2 główny inżynier 1.000 - 1.350 1,0 N
3 inżynier wykonawstwa robót 900 - 1.150 1,0 N
4 starszy mechanik 920 - 1.100 1,0 N
5 starszy inżynier (kierownik pociągu zmechanizowanego) 978 - 1.250 1,0 N
6 majster 700 - 1.100 1,0 N
7 kierownik sekcji planowania (samodzielny referent planowania) 750 - 850 1,0 N
8 starszy referent kadr 700 - 850 0,7 N
9 kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej (samodzielny referent administracyjno-gospodarczy) 650 - 750 0,7 N
10 starszy referent zaopatrzenia 750 - 850 1,0 N
11 inżynier 806 - 920 1,0 -
12 starszy technik 750 - 864 0,7 -
13 technik 692 - 806 0,7 -
14 starszy księgowy (p.o. głównego księgowego) 870 - 920 1,0 N
15 kierownik sekcji rachunkowo-rozliczeniowej 622 - 692 1,0 N
16 planista (ekonomista) 750 - 920 - -
w dziale służby "Oddział Elektrotechniczny":
1 Oddział Elektrotechniczny główny inżynier 978 - 1.186 1,0 N
2 inżynier odcinkowy elektrotechniczny 920 - 1.100 1,0 N
3 kierownik działu (sekcji technicznej) 806 - 950 1,0 N
4 kierownik sekcji ekonomicznej 750 - 850 1,0 N
5 kierownik sekcji kadr 750 - 850 0,7 N
6 kierownik sekcji administracyjno-gospodarczej 650 - 750 0,7 N
7 starszy księgowy (p.o. głównego księgowego) 870 - 920 1,0 N
8 instruktor służby elektrotechnicznej 750 - 1.000 1,0 N
w dziale służby "Oddział Elektrotrakcyjny":
1 Oddział Elektrotrakcyjny inżynier odcinkowy elektrotrakcyjny 920 - 1.100 1,0 N
2 dyspozytor elektrotrakcji 750 - 978 1,0 N
3 instruktor elektrotrakcji 750 - 1.000 1,0 N
w dziale służby "Odcinki drogowe i rejony budynków":
1 Odcinki drogowe i rejony budynków zastępca zawiadowcy odcinka (rejonu) I kl. 750 - 900 1,0 N
2 zastępca zawiadowcy odcinka (rejonu) II kl. 700 - 800 1,0 N
3 zastępca zawiadowcy odcinka (rejonu) III kl. 650 - 750 1,0 N
4 toromistrz I kl. 550 - 700 1,0 -
5 toromistrz II kl. 500 - 650 1,0 -
6 mostowniczy 550 - 700 1,0 -
7 majster w rejonie budynków 550 - 700 1,0 -
8 kierowca drezyny motorowej 450 - 600 - -
9 dróżnik przejazdowy 400 - 600 - -
10 dróżnik obchodowy 400 - 500 1,0 -
11 magazynier 400 - 500 1,0 -
12 technik w rejonie budynków 692 - 750 1,0 -
w dziale służby "Odcinki elektrotechniczne i elektrotrakcyjne, biura telekomunikacji i akumulatornie":
1 Odcinki w służbie elektro technicznej i elektrotrakcyjnej biura telekomunikacji i akumulatornie zawiadowca odcinka I kl. 978 - 1.093 1,0 N
2 kierownik biura telekomunikacji 978 - 1.093 1,0 N
3 zawiadowca odcinka II kl. 864 - 978 1,0 N
4 zawiadowca odcinka III kl. 750 - 864 1,0 N
5 zastępca zawiadowcy odcinka I kl. 750 - 900 1,0 N
6 zastępca kierownika biura telekomunikacji (inspektor techniczny) 750 - 900 1,0 N
7 zastępca zawiadowcy odcinka II kl. 700 - 800 1,0 N
8 zastępca zawiadowcy odcinka III kl. 650 - 750 1,0 N
9 kierownik KATS w dużych ośrodkach łączności telekomunikacyjnej 806 - 950 1,0 N
10 kierownik KATS w małych ośrodkach łączności telekomunikacyjnej 692 - 850 1,0 N
11 zawiadowca akumulatorni głównej 978 - 1.093 1,0 N
12 zastępca zawiadowcy akumulatorni głównej 750 - 900 1,0 N
13 zawiadowca akumulatorni pomocniczej 750 - 864 1,0 N
14 inżynier 750 - 920 1,0 -
15 technik (teletechnik) 692 - 750 1,0 -
16 telemechanik (radiomechanik) 600 - 692 1,0 -
17 asystent zawiadowcy (kierownika) 422 - 492 1,0 -
18 kierownik biura telegrafu 500 - 600 - N
19 starszy telegrafista (telefonista) 500 - 550 - -
20 telegrafista (telefonista) 450 - 500 - -
21 maszynista elektrowni 450 - 650 - -
22 palacz stałych kotłów 400 - 500 - -
23 monter (zabezpieczenia ruchu pociągów, sygnalizacji, telekomunikacji, elektromonter) 550 - 692 1,0 -
24 nadzorca przewozów 480 - 580 1,0 -
w dziale służby "Zasobownie":
1 Zasobownie odbiorca materiałów zasobów 634 - 806 1,0 N
2 starszy magazynier 420 - 500 - -
3 magazynier zasobów 400 - 460 - -
4 magazynowy 380 - 400 - -
5 robotnik 380 - 400 - -
w dziale służby "Państwowe Koleje Linowe":
1 Państwowe Koleje Linowe maszynista kolei linowych 500 - 600 - -
2 kasjer biletowo-bagażowy 400 - 500 - -
3 konduktor 400 - 450 - -
4 toromistrz 400 - 450 - -
5 bileter 400 - 450 - -
6 magazynier 400 - 460 - -
7 robotnik 380 - 400 - -
w dziale służby "Stacje":
1 Stacje zawiadowca stacji handlowej 692 - 864 1,0 N
2 dyspozytor ruchu, węzłowy, stacyjny 806 - 920 1,0 N
3 operator przy dyspozytorze 520 - 650 0,7 -
4 kierownik biura wagonowego na stacjach pozaklasowych i I kl. 800 - 1.000 1,0 N
5 kierownik biura wagonowego na stacjach II kl. 750 - 850 1,0 N
6 kierownik biura wagonowego na stacjach III kl. 650 - 750 1,0 N
7 dyżurny ruchu I kl. 900 1,0 -
8 dyżurny ruchu II kl. 800 1,0 -
9 dyżurny ruchu III kl. 650 1,0 -
10 dyspozytor drużyn konduktorskich na stacjach pozaklasowych i I kl. 650 - 800 1,0 -
11 dyspozytor drużyn konduktorskich na stacjach II i III kl. 550 - 650 1,0 -
12 kierownik pociągu I kl. 550 - 650 - -
13 kierownik pociągu II kl. 500 - 600 - -
14 konduktor (rozdawca, bagażowy, rewizyjny) 450 - 500 - -
15 konduktor hamulcowy 400 - 450 - -
16 starszy ustawiacz 600 - 800 1,0 -
17 ustawiacz 550 - 700 1,0 -
18 starszy nastawniczy 550 - 750 1,0 -
19 nastawniczy I kl. 500 - 600 1,0 -
20 nastawniczy II kl. 450 - 550 1,0 -
21 manewrowy I kl. 500 - 650 1,0 -
22 manewrowy II kl. 450 - 550 1,0 -
23 starszy zwrotniczy 550 - 650 1,0 -
24 zwrotniczy I kl. 500 - 600 1,0 -
25 zwrotniczy II kl. 450 - 550 1,0 -
26 dyżurny ruchu blokowy 550 - 700 1,0 -
27 pomocnik dyspozytora drużyn konduktorskich 450 - 550 1,0 -
28 telegrafista (telefonista) na aparatach zapowiadawczych 450 - 550 1,0 -
29 kancelista techniczny przy dyżurnym ruchu 450 - 550 1,0 -
30 rejestrator wagonów 400 - 500 1,0 -
31 lampiarz 400 - 450 0,8 -
32 czyściciel zwrotnic 400 - 450 0,8 -
33 megafonista 450 - 500 - -
34 magazynier stacyjny 400 - 460 0,8 -
35 drużynowy robotników 400 - 450 0,8 -
36 dozorca pokoi noclegowych 400 - 500 - -
37 rzemieślnik gospodarczy 450 - 500 0,8 -
38 pomocnik rzemieślnika gospodarczego 400 - 450 0,8 -
39 robotnik stacyjny 380 - 400 0,8 -
40 bileter 400 - 500 - -
41 kierownik ekspedycji k.p. I kl. 610 - 700 - N
42 kierownik ekspedycji k.p. II kl. 570 - 620 - N
43 kierownik ekspedycji k.p. III kl. 500 - 550 - N
44 zastępca kierownika ekspedycji k.p. I kl. 570 - 600 - N
45 kierownik kasy stacyjnej I kl. 570 - 600 - N
46 kierownik kasy stacyjnej II kl. 500 - 550 - N
47 starszy płatnik 500 - 530 - -
48 płatnik 460 - 500 - -
49 rachmistrz kasowy 440 - 460 - -
50 kasjer towarowy 480 - 510 - -
51 taksator 480 - 510 - -
52 pomocnik kasjera towarowego 400 - 450 - -
53 starszy kasjer biletowo-bagażowy 500 - 550 - -
54 kasjer biletowo-bagażowy 450 - 500 - -
55 kierownik sortowni 500 - 550 - N
56 starszy magazynier handlowy 420 - 500 - -
57 magazynier handlowy 400 - 460 - -
58 starszy magazynowy 400 - 420 - -
59 magazynowy 380 - 400 - -
60 robotnik 380 - 400 - -
61 starszy odprawiacz pociągów 450 - 500 - -
62 odprawiacz pociągów 400 - 460 - -
63 starszy mechanik drukarek biletowych 500 - 600 - -
64 mechanik drukarek biletowych 450 - 500 - -
65 rzemieślnik (naprawa wózków) 450 - 500 - -
66 pomocnik rzemieślnika 400 - 450 - -
67 referent handlowy (planista handlowy) 430 - 530 - -
68 pomocnik referenta handlowego 400 - 430 - -
69 ajent zdawczy 450 - 500 - -
70 tłumacz 480 - 550 - -
71 kierownik biura obsługi podróżnych 600 - 700 - -
72 kasjer biletowy w biurze obsługi podróżnych 550 - 600 - -
73 informator 450 - 550 - -
74 kierownik świetlicy dworcowej 550 - 650 - N
75 świetlicowy 500 - 600 - -
76 kierownik radiowęzła 550 - 650 - N
77 zapowiadacz radiowęzła 500 - 600 - -
78 kierownik świetlicy wagonu kina 800 - 950 - N
79 kinooperator 750 - 950 - -
w dziale służby "Parowozownie":
1 Parowozownia operator przy dyspozytorze 500 - 600 0,7 -
2 magazynier 400 - 550 0,7 -
3 starszy palacz parowozowni 550 - 650 1,0 -
4 palacz parowozowni 500 - 600 1,0 -
5 maszynista stałych maszyn 550 - 650 1,0 -
6 palacz stałych kotłów 500 - 600 1,0 -
7 konwojent wagonów służbowych specjalnych 700 - 900 - -
8 konwojent wagonów służbowych 500 - 600 - -
9 kierowca samochodu otrzymuje wynagrodzenie na zasadach określonych w regulaminie płac kierowców pojazdów mechanicznych, ich pomocników, warsztatowców i innych pracowników samochodowych, zatrudnionych w jednostkach gospodarki uspołecznionej
pomocnik kierowcy samochodu
11 kierowca drezyny motorowej 450 - 600 - -
12 zwrotniczy, manewrowy, nastawniczy, obrotniczy, dźwigowy 450 - 600 1,0 -
13 konserwator sprzętu pożarniczego 920 - 1.037 - -

*) 4 stanowiska na całą sieć PKP. Obsada wymaga zgody Ministerstwa Kolei.

Stanowiska wymienione w dziale służby "Wagonownie" zastępuje się następującymi stanowiskami:

Lp. Dział służby Stanowisko Kwota uposażenia zasadniczego w wagonowni Współczynnik premiowy Oznaczenie czasu pracy
I kl. (Typ duży) II kl. (Typ średni) III kl. (Typ mały)
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Wagonownie naczelnik wagonowni 1.143 1.093 978 1,0 N
1.362 1.274 1.093
2 główny inżynier 1.037 978 864 1,0 N
1.186 1.093 978
3 kierownik działu technicznego 950 900 800 1,0 N
4 kierownik sekcji (samodzielny referent):
gospodarki taborowej 864 806 750 1,0 N
techniczno-produkcyjnej 864 806 750 1,0 N
planowania 750 692 634 1,0 N
pracy i płac 750 692 634 1,0 N
zaopatrzenia 750 692 634 1,0 N
kadr 750 692 634 0,7 N
rachunkowo-rozliczeniowej 750 692 634 0,7 N
administracyjno-

gospodarczej

750 692 634 0,7 N
5 starszy mechanik 864 806 750 1,0 N
6 starszy kontroler techniczny 806 - - 1,0 N
7 kierownik oddziału wagonowni 1.037 920 750 1,0 N
1.093 1.037 864
8 dyspozytor wagonowni 1.037 978 664 1,0 N
9 inżynier 864 806 750 1,0 -
10 majster 806 750 692 1,0 N
11 kontroler techniczny 634 634 634 1,0 N
12 starszy technik 750 750 750 1,0 -
13 technik 692 692 692 1,0 -
14 kalkulator warsztatowy 634 634 634 1,0 N
15 asystent techniczny 692 692 692 0,7 -
16 kierownik magazynu 634 634 634 0,7 N
864 750 692
17 magazynier 400 400 400 0,7 -
550 550 550
18 starszy rewident wagonów 700 700 700 - -
850 850 850
19 rewident wagonów I klasy 600 600 600 - -
750 750 750
20 rewident wagonów II klasy 550 550 550 - -
700 700 700
21 smarownik 400 400 400 -
500 500 500
22 rachmistrz planista 512 512 512 0,7 -
548 548 548
w dziale służby "Elektrowozownie":
1 Elektrowozownie naczelnik elektrowozowni 1.143 1.093 - 1,0 N
1.362 1.274
2 główny inżynier 1.037 978 - 1,0 N
1.186 1.093
3 kierownik sekcji:
kontroli technicznej 806 750 - 1,0 N
kadr 750 692 - 0,7 N
administracyjno-gospodarczej 750 692 - 0,7 N
4 kierownik oddziału elektrowozowni 1.037 920 - 1,0 N
1.093 1.037 -
5 dyspozytor elektrotrakcji 1.037 978 - 1,0 N
6 inżynier 864 806 - 1,0 -
7 majster 806 750 - 1,0 N
8 kierownik magazynu 634 634 - 0,7 N
864 750 -
9 magazynier 400 400 - 0,7 -
550 550 -
w dziale służby "Warsztaty drogowe":
1 Warsztaty drogowe kierownik magazynu 634 634 - 0,7 N
864 750
2 magazynier 400 400 - 0,7 -
550 550
3 ekspedytor 400 400 - 0,7 -
550 550
4 zwrotniczy, manewrowy 400 400 - 0,7 -
500 500
w dziale służby "Nasycalnie materiałów drzewnych":
1 Nasycalnia materiałów drzewnych kierownik składowiska drewna 634 634 0,7 N
750 700
2 magazynier 400 400 0,7 -
550 550
3 ekspedytor 400 400 0,7 -
550 550
4 zwrotniczy, manewrowy, ustawiacz 400 400 0,7 -
500 500
5 placowy 450 450 1,0 -
550 550
Stanowiska wymienione w dziale służby "Służba Kolei Wąskotorowych" zastępuje się następującymi stanowiskami:
Zarządy kolei wąskotorowych (k.w.)
1 Służba Kolei Wąskotorowych: naczelnik (kierownik) zarządu 1.274 1.186 1.093 1,0 N
2 zastępca naczelnika (kierownika) zarządu 1.093 978 920 1,0 N
3 kontroler k.w. 864 806 - 1,0 N
1.000 950
4 dyspozytor ruchu 750 692 - 1,0 N
800 750
5 instruktor drużyn parowozowych 634 634 - 1,0 N
750 750
6 inżynier 864 806 - 0,7 -
920 920
7 starszy technik 750 750 750 0,7 -
864 864 864
8 technik 692 692 692 0,7 -
806 806 806
9 planista, ekonomista 692 692 692 0,7 -
Parowozownie k.w.
1 naczelnik parowozowni 978 864 - 1,0 N
1.093 978
2 główny inżynier 864 - - 1,0 N
978
3 kierownik oddziału parowozowni 864 - - 1,0 N
900
4 kierownik sekcji technicznej 700 700 - 1,0 N
806 750
5 kierownik sekcji nietechnicznej 550 550 - 0,7 N
634 600
6 technik 692 692 - 1,0 -
7 dyspozytor parowozowni 806 750 - 1,0 N
8 kalkulator warsztatowy 634 634 - 1,0 N
9 majster 750 634 - 1,0 N
10 kontroler techniczny 634 634 - 1,0 N
11 kierownik magazynu 500 500 - 0,7 N
600 550
12 laborant chemiczny 576 576 - 1,0 -
13 starszy rewident wagonów 600 - - - -
650
14 rewident wagonów 550 - - - -
600
15 magazynier 400 400 - 0,7 -
450 450
16 maszynista stałych maszyn 500 - - 1,0 -
600
17 palacz parowozowni 400 - - 1,0 -
500
18 palacz stałych kotłów 400 - - 1,0 -
500
19 smarownik 400 - - - -
450
20 kierowca drezyny motorowej 450 - - - -
550
21 sternik promu 600 - - - -
700
22 maszynista promu 550 - - - -
650
Odcinki drogowe i elektrotechniczne
1 Służba Kolei Wąskotorowych zawiadowca odcinka 750 692 - 1,0 N
2 zastępca zawiadowcy odcinka 600 550 - 1,0 N
3 asystent zawiadowcy odcinka 422 422 - 0,7 -
492 458
4 toromistrz 450 450 - 1,0 -
550 500
5 maszynista elektrowni 500 - - 1,0 -
600
6 telegrafista (telefonista) 400 - - 1,0 -
500
7 dróżnik przejazdowy 400 - - - -
500
8 monter (sygnalizacji, elektromonter) 450 - - 1,0 -
550
9 nadzorca przewodów 400 - - 1,0 -
450
Stacje k.w.
1 zawiadowca stacji 864 700 600 1,0 N
2 zastępca zawiadowcy stacji 700 - - 1,0 N
3 dyżurny ruchu I klasy 600 - - 1,0 -
4 dyżurny ruchu II klasy 550 - 1,0 -
5 kierownik pociągu 450 - - - -
500
6 konduktor 400 - - - -
450
7 dyżurny ruchu blokowy 450 - - 1,0 -
500
8 dyspozytor drużyn konduktorskich 500 - - 1,0 -
550
9 ustawiacz 500 - - 1,0 -
600
10 nastawniczy 500 - - 1,0 -
550
11 zwrotniczy I klasy 450 - - 1,0 -
500
12 zwrotniczy II klasy 400 - - 1,0 -
450
13 manewrowy 400 - - 1,0 -
500
14 zawiadowca stacji handlowej 600 - - 1,0 N
15 kierownik biura wagonowego 650 - - 1,0 N
16 kasjer towarowy 430 - - - -
480
17 taksator 430 - - - -
480
18 kasjer biletowo-bagażowy 430 - - - -
480
19 kierownik kasy stacyjnej 500 - - - N
600
20 magazynier handlowy 400 - - - -
450
21 robotnik (magazynowy, stacyjny) 380 - - 1,0 -
400
22 bileter 400 - - - -
500
23 dyspozytor ruchu węzłowy 650 - - 1,0 -
700
24 magazynier stacyjny 400 - - 1,0 -
450
25 kancelista techniczny przy dyżurnym ruchu 400 - - 1,0 -
500
Zasobownie
1 zawiadowca zasobowni głównej 750 692 - 0,7 N
2 zastępca zawiadowcy zasobowni głównej 700 - - 0,7 N
3 zawiadowca składnicy głównej 700 - - 0,7 N
4 starszy magazynier 400 400 - - -
500 500
5 magazynier 400 400 - - -
450 450
6 robotnik (magazynowy) 350 350 - - -
400 400
Lp. Dział służby Stanowisko Kwota uposażenia zasadniczego Współczynnik premiowy Oznaczenie czasu pracy
1 2 3 4 5 6
w dziale służby "Straż Kolei Państwowych":
1 Straż Kolei Państwowych komendant oddziału lotnego S.K.P. 608 - 850 - N
2 komendant wartowni S.K.P. 589 - 750 - N
3 starszy przodownik S.K.P. 590 - 670 - -
4 przodownik S.K.P. 530 - 610 - -
5 starszy przewodnik psa 590 - 670 - -
6 przewodnik psa 530 - 610 - -
7 starszy strażnik 488 - 570 - -
8 strażnik 466 - 550 - -
9 kierownik zakładu tresury psów SOK 716 - 850 - N
10 starszy trener psów 661 - 750 - -
11 trener psów 589 - 700 - -
12 kierownik zakładu rusznikarskiego 718 - 850 - N
13 rzemieślnik-specjalista 608 - 800 - -
14 starszy rzemieślnik 569 - 750 - -
15 rzemieślnik 527 - 700 - -
w dziale służby "Kolejowa Straż Pożarna":
1 Kolejowa Straż Pożarna komendant kolejowej straży pożarnej 627 - 822 - N
2 starszy strażak kolejowej ochrony przeciwpożarowej 510 - 687 - -
3 strażak kolejowej ochrony przeciwpożarowej 488 - 630 - -
4 kierowca autopogotowia pożarniczego 528 - 753 - -
1 Stanowiska wspólne wszystkich służb i biur pracowników finansowo-księgowych starszy księgowy 692 - 840 1,0 N
2 księgowy, kasjer 622 - 692 1,0 -
3 starszy planista (starszy ekonomista) finansowy 622 - 750 1.0 -
4 planista (ekonomista) finansowy 622 - 692 1,0 -
5 starszy referent finansowy 622 - 692 1,0 -
6 referent finansowy 564 - 620 1,0 -
7 starszy rachmistrz, starszy kontysta 564 - 606 1,0 -
8 rachmistrz, kontysta 512 - 548 1,0 -
Powyższą tabelą nie są objęte stanowiska głównych (starszych) księgowych, zastępców głównych księgowych, kierowników działów, instruktorów i kontrolerów, które przewiduje tabela stanowisk poszczególnych komórek organizacyjnych.
Utworzenie stanowisk wymienionych w lp. 1-8 następuje w ramach istotnych potrzeb w drodze odrębnego zarządzenia.
II Minister Kolei ustali, którzy pracownicy dotychczas otrzymujący premię, a nie objęci współczynnikami premiowania, otrzymują premię według dotychczas obowiązujących regulaminów premiowania.
III Skreśla się w tabeli stanowisk i stawek uposażenia poszczególnych komórek organizacyjnych następujące stanowiska: sytuator, starszy kontroler kasowy, księgowości i finansowy, kontroler kasowy, księgowości i finansowy, starszy planista finansowy (kierujący referatem), starszy ekonomista finansowy (kierujący referatem), planista finansowy, starszy technik i technik norm pracy (normowania pracy) oraz technik bhp, starszy księgowy, starszy referent finansowy, księgowy, kasjer, referent finansowy, starszy rachmistrz, starszy kontysta, rachmistrz, kontysta.
w dziale służby "Centralne Biuro Rozrachunków Zagranicznych":
1 Centralne Biuro Rozrachunków Zagranicznych dyrektor 1.650 -1.850 1,0 N
2 wicedyrektor 1.200 -1.550 1,0 N
3 kierownik działu 900 -1.250 1,0 N
4 kierownik sekcji kadr 1.100 -1.350 - N
6 tłumacz 1.000 -1.200 - N
7 starszy księgowy 692 - 840 1,0 N
8 starszy planista finansowy 622 - 750 1,0 -
9 starszy ekonomista finansowy 622 - 750 1,0 -
10 księgowy 622 - 692 1,0 -
11 planista (ekonomista) finansowy 622 - 692 1,0 -
12 starszy referent finansowy 622 - 692 1,0 -
13 referent finansowy 564 - 606 1,0 -
14 starszy rachmistrz 564 - 606 1,0 -
15 rachmistrz 512 - 548 1,0 -
16 kierownik kancelarii 634 - 750 - -
17 sekretarz dyrektora 650 - 750 - -
18 starszy referent 784 - 860 - -
19 referent 698 - 734 - -
20 młodszy referent 622 - 658 - -
21 pomocnik referenta 512 - 548 - -
22 kwalifikowana siła biurowa 488 - 512 - -
23 maszynistka ze znajomością języków obcych 500 - 600 - -
24 maszynistka 450 - 476 - -
25 starszy woźny 412 - 440 - -
26 woźny 388 - 418 - -
27 sprzątaczka 388 - 418 - -
ZAŁĄCZNIK Nr 2 1

WYKAZ ZMIAN I UZUPEŁNIEŃ REGULAMINÓW PREMIOWANIA STANOWIĄCYCH ZAŁĄCZNIKI NR 5-32 DO ROZPORZĄDZENIA RADY MINISTRÓW Z DNIA 13 LIPCA 1952 R.

1.

Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie:

"REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW CENTRALI DYREKCJI OKRĘGOWYCH KOLEI PAŃSTWOWYCH

§ 1. Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników centrali dyrekcji okręgowych kolei państwowych, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia, uprawnionych do pobierania premii.

§ 2. 1. Dyrektorzy i wicedyrektorzy okręgów kolei państwowych otrzymują premię za wykonanie miesięcznego planu naładunku wagonów pod warunkiem nie przekroczenia planowanego funduszu płac.

2. Premię za osiągnięcie miesięcznego planu naładunku wagonów ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu naładunku wagonów wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

§ 3. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziału ruchu otrzymują premię:

a) za wykonanie miesięcznego planu naładunku wagonów,

b) za wykonanie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ustalonego jako średnia z przebiegu miesięcznego.

2. Premię za osiągnięcie miesięcznego planu naładunku wagonów (100%) ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego.

3. Premię za osiągnięcie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ogółem (100%) ustala się w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.

4. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu naładunku wagonów wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

5. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ogółem wysokość premii określona w ust. 3 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

6. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-5 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za niedotrzymanie planowanego współczynnika obrotu wagonów przy wysokości wykonanego współczynnika 104% i wyżej - o 10% należnej premii, od 100% do 104% - o 5% należnej premii,

b) za wyraźne obniżenie w okresie sprawozdawczym regularności ruchu pociągów osobowych i towarowych lub też wyraźny wzrost awaryjności zatwierdzający premię za dany okres obowiązany jest zmniejszyć wypracowaną premię dla kilku lub wszystkich pracowników wydziału ruchu w granicach do 30% należnej premii.

7. Plan naładunku wagonów, plan przebiegu dobowego parowozu czynnego oraz współczynnik obrotu wagonów ustala dla dyrekcji okręgowych kolei państwowych (d.o.k.p.) Minister Kolei.

§ 4. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziału mechanicznego zatrudnieni w działach parowozowych otrzymują premię:

a) za wykonanie miesięcznego planu wydawania parowozów,

b) za utrzymanie się w planie procentu chorych parowozów.

2. Premię za wykonanie miesięcznego planu wydawania parowozów (100%) ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego.

3. Premię za utrzymanie się w planie procentu chorych parowozów ustala się w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.

4. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu wydawania parowozów wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

5. Za każdy 1% poprawienia planu w zakresie procentu chorych parowozów wysokość premii określona w ust. 3 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

6. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-5 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za przekroczenie o więcej niż 1% normy zużycia węgla - o 20% należnej premii,

b) za każdy procent przekroczenia wyznaczonego miesięcznego wskaźnika psucia się parowozów w drodze i w okresie gwarancyjnym parowozów po naprawie okresowej dokonanej dla innej jednostki lub innej d.o.k.p. - o 1% należnej premii,

c) za nieterminowe dostarczenie do zakładów naprawczych lub warsztatów pomocniczych parowozów do naprawy lub też nieterminowe przesłanie zakładom opisów oraz za niewykonanie planu napraw okresowych parowozów wyrażonego w sztukach zatwierdzający premię obowiązany jest zmniejszyć wypracowaną premię dla kilku lub wszystkich pracowników działu w granicach do 30% należnej premii.

7. Miesięczny plan wydawania parowozów, procent chorych parowozów, normę zużycia węgla, plan napraw parowozów oraz wskaźnik psucia się parowozów w drodze ustala każdomiesięcznie dla poszczególnych d.o.k.p. Minister Kolei.

§ 5. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy działów wagonowych w wydziałach mechanicznych otrzymują premię za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych wyrażonego w sztukach przeliczeniowych.

2. Premię za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych (100%) wyrażonego w sztukach przeliczeniowych ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia planu napraw okresowych wagonów towarowych wyrażonego w sztukach przeliczeniowych wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

4. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-3 ulega zmniejszeniu za każdy 1% przekroczenia przeciętnej wyznaczonej normy dziennej wagonów towarowych znajdujących się w naprawie bieżącej i oczekujących naprawy bieżącej o 2,5% należnej premii.

5. Plan napraw okresowych wagonów oraz normę dzienną wagonów towarowych wyłączonych z ruchu ustala każdomiesięcznie dla poszczególnych d.o.k.p. Minister Kolei.

§ 6. 1. Naczelnik wydziału mechanicznego, zastępca naczelnika wydziału mechanicznego, kontroler mechaniczny, pracownicy działów: administracji liniowej, działu technicznego i mototrakcyjnego (samodzielnego referatu mototrakcyjnego) w wydziale mechanicznym do czasu wyodrębnienia służby wagonowej otrzymują premię:

a) za wykonanie miesięcznego planu wydawania parowozów,

b) za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych w sztukach przeliczeniowych.

2. Premię za wykonanie miesięcznego planu wydawania parowozów (100%) ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego.

3. Premię za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych (100%) wyrażonego w sztukach przeliczeniowych ustala się w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.

4. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu wydawania parowozów wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

5. Za każdy 1% przekroczenia planu napraw okresowych wagonów towarowych wyrażonego w sztukach przeliczeniowych wysokość premii określona w ust. 3 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

6. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-5 ulega zmniejszeniu w przypadkach podanych w § 4 ust. 6 oraz w § 5 ust. 4.

§ 7. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziałów drogowych otrzymują premię za wykonanie miesięcznego planu robót: bieżącego utrzymania, kapitalnego remontu i inwestycyjnych, wykonywanych sposobem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych. Podstawą do ustalenia wykonania i przekroczenia planu są miesięczne sprawozdania oddziałów drogowych zatwierdzane przez naczelnika wydziału drogowego d.o.k.p.

2. Premię za wykonanie miesięcznego planu robót (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia wykonania miesięcznego planu robót wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

4. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za niewykonanie planu robót w głównych asortymentach - o 20% należnej premii,

b) za każdą awarię pociągową i przeliczone awarie manewrowe na pociągowe (10 awarii manewrowych = 1 awarii pociągowej) z winy służby drogowej - o 2% należnej premii.

5. Plan robót w jednostkach przeliczeniowych oraz główne asortymenty ustala Minister Kolei każdomiesięcznie dla poszczególnych d.o.k.p.

§ 8. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy działów pomiarowych w wydziałach drogowych otrzymują premię za wykonanie miesięcznego planu robót pomiarowych, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych.

2. Premię za wykonanie miesięcznego planu robót (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia wykonania miesięcznego planu robót działu pomiarowego wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

4. W przypadku niewykonania planu robót w głównych asortymentach należna premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-3 ulega zmniejszeniu o 25%.

5. Plan robót w jednostkach przeliczeniowych oraz główne asortymenty ustala każdomiesięcznie dyrektor okręgu kolei państwowych (o.k.p.)

§ 9. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziałów elektrotechnicznych otrzymują premię za wykonanie miesięcznego planu robót bieżącego utrzymania, kapitalnych remontów oraz robót inwestycyjnych, wykonywanych systemem gospodarczym, wyrażonego w jednostkach przeliczeniowych. Podstawą do ustalenia wykonania i przekroczenia planu są miesięczne sprawozdania oddziałów elektrotechnicznych, zatwierdzane przez naczelnika wydziału elektrotechnicznego d.o.k.p.

2. Wysokość premii za wykonanie miesięcznego planu robót (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia wykonania miesięcznego planu robót wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

4. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za niewykonanie planu robót w głównych asortymentach - o 20% należnej premii,

b) za każdą rozpoczętą godzinę przerwy w działaniu urządzeń służby elektrotechnicznej z winy tejże służby - o 2% należnej premii.

5. Plan robót w jednostkach przeliczeniowych i głównych asortymentach ustala każdomiesięcznie dla poszczególnych d.o.k.p. Minister Kolei.

§ 10. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziału elektrotrakcyjnego otrzymują premię za wykonanie planu przebiegu w pociągokilometrach trakcji elektrycznej.

2. Wysokość premii za wykonanie przebiegu w pociągokilometrach w 95% planu ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia planowanego przebiegu w pociągokilometrach wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

4. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za przekroczenie o więcej niż 1% planowego zużycia energii elektrycznej dla pociągów trakcji elektrycznej - o 20% należnej premii,

b) za każde rozpoczęte pół godziny opóźnień w ruchu pociągów elektrycznych w obrębie d.o.k.p. spowodowanych z winy służby elektrotrakcyjnej przypadające na 100.000 pociągokilometrów wykonanych przebiegów - o 2% należnej premii.

5. Plan przebiegu pociągokilometrów trakcji elektrycznej oraz plan zużycia energii elektrycznej dla pociągów elektrycznych ustala każdomiesięcznie dla poszczególnych d.o.k.p. Minister Kolei.

§ 11. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziałów handlowych otrzymują premię za osiągnięcie planowanego załadunku masy towarowej w tonach.

2. Premię za osiągnięcie planowanego załadunku masy towarowej w tonach (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia planowanego załadunku wagonów w tonach wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

4. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za osiągnięcie planowanego załadunku statycznego wagonu towarowego poniżej 95% - o 25% należnej premii,

b) za każdy 1% przetrzymanych powyżej 24 godzin wagonów towarowych pod naładunkiem, wyładunkiem lub przeładunkiem w stosunku do ogólnej ilości wagonów pod naładunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem - o 3% należnej premii.

5. Plan naładunku w tonach oraz załadunku statycznego wagonu towarowego ustala każdomiesięcznie dla poszczególnych d.o.k.p. Minister Kolei.

§ 12. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy wydziałów zaopatrzenia kolejarzy otrzymują premię za utrzymanie działalności gospodarczej oddziałów zaopatrzenia kolejarzy w ramach zaplanowanych kosztów własnych.

2. Za koszty własne uważa się całkowity koszt działalności gospodarczej komórek usługowo-produkcyjnych oddziałów zaopatrzenia kolejarzy łącznie z narzutami na utrzymanie aparatu administracyjnego oddziałów zaopatrzenia kolejarzy i ich komórek.

3. Premię ustala się na podstawie stosunku procentowego kosztów własnych poniesionych w danym miesiącu do kosztów zaplanowanych przypadających na każde 1.000 zł obrotu.

4. Wysokość premii za wykonanie planu kosztów własnych (100%) wynosi 35% uposażenia zasadniczego.

5. Za każdy 1% obniżenia kosztów własnych w stosunku do zaplanowanych premia wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

6. Premię oblicza się na podstawie wyników z miesiąca poprzedniego.

§ 13. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy innych wydziałów, biur i samodzielnych działów otrzymują premię za wykonanie miesięcznego planu naładunku wagonów.

2. Premię za osiągnięcie miesięcznego planu naładunku wagonów (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu naładunku wagonów wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

4. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-3 ulega zmniejszeniu o potrącenia za:

a) niewykonanie planu robót bieżącego utrzymania, kapitalnych remontów i inwestycji wykonywanych sposobem gospodarczym w służbie drogowej - o 15% należnej premii,

b) niewykonanie planu robót bieżącego utrzymania kapitalnych remontów i inwestycji wykonywanych sposobem gospodarczym w służbie elektrotechnicznej - o 10% należnej premii,

c) niewykonanie planu napraw taboru w okręgu d.o.k.p. - o 15% należnej premii.

§ 14. Premię dla pracowników wydziałów, biur i samodzielnych działów zatwierdzają dyrektorzy okręgów kolei państwowych, a dla pracowników w działach zaopatrzenia kolejarzy - dyrektor centralnego zarządu zaopatrzenia kolejarzy.

§ 15. Poszczególne komórki Ministerstwa Kolei koordynujące działalność odpowiednich komórek d.o.k.p. obowiązane są do przeprowadzania systematycznej kontroli w d.o.k.p. i odpowiadają przed Ministrem Kolei niezależnie od dyrektora kolei za prawidłowe i uzasadniona wypłaty premii w tych komórkach.

§ 16. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu przepisów niniejszego regulaminu, gdy stwierdzone zostało niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych."

2.

Załącznik nr 6 otrzymuje brzmienie:

"REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH KOLEI PAŃSTWOWYCH

§ 1. Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników oddziałów eksploatacyjnych kolei państwowych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.

§ 2. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy działu ruchu otrzymują premię:

a) za wykonanie miesięcznego planu naładunku wagonów,

b) za wykonanie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ustalonego jako średnia z przebiegu miesięcznego.

2. Premię za osiągnięcie miesięcznego planu naładunku wagonów (100%) ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego.

3. Premię za osiągnięcie planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ogółem (100%) ustala się w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.

4. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu naładunku wagonów wysokość premii określona w ust. 1 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

5. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu przebiegu dobowego parowozu czynnego ogółem wysokość premii określona w ust. 3 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

6. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-5 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za niedotrzymanie planowanego współczynnika obrotu wagonów przy wysokości wykonanego współczynnika w 110% i wyżej - o 15% należnej premii, od 109 do 105% - o 7% należnej premii, od 105 do 100% - o 4% należnej premii,

b) za wyraźne obniżenie w okresie sprawozdawczym regularności ruchu pociągów osobowych lub wyraźne zwiększenie się awaryjności zatwierdzający premię obowiązany jest zmniejszyć wypracowaną premię za dany okres dla kilku lub wszystkich pracowników w granicach do 30% należnej premii.

§ 3. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy działu parowozowego otrzymują premię:

a) za wykonanie miesięcznego planu wydawania parowozów,

b) za utrzymanie się w planie procentu chorych parowozów.

2. Premię za wykonanie miesięcznego planu wydawania parowozów (100%) ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego.

3. Premię za utrzymanie się w planie procentu chorych parowozów ustala się w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.

4. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu wydawania parowozów wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

5. Za każdy 1% poprawienia planu w zakresie procentu chorych parowozów wysokość premii określona w ust. 3 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

6. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-5 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za przekroczenie o więcej niż 1% normy zużycia węgla - o 20% należnej premii,

b) za każdy 1% przekroczenia wyznaczonego miesięcznego wskaźnika psucia się parowozów w drodze i w okresie gwarancyjnym parowozów po naprawie okresowej dokonanej dla innej jednostki lub innej d.o.k.p. - o 2% należnej premii,

c) za nieterminowe dostarczenie do zakładów naprawczych lub warsztatów pomocniczych parowozów do naprawy lub też nieterminowe przesłanie zakładom opisów oraz za niewykonanie planu napraw okresowych parowozów wyrażonego w sztukach zatwierdzający premię obowiązany jest zmniejszyć wypracowaną premię dla kilku lub wszystkich pracowników wydziału w granicach do 30% należnej premii.

§ 4. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy działu wagonowego otrzymują premię za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych, wyrażonego w sztukach przeliczeniowych.

2. Premię za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych (100%) wyrażonego w sztukach przeliczeniowych ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia planu napraw okresowych wagonów towarowych wyrażonego w sztukach przeliczeniowych wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

4. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-3 ulega zmniejszeniu za każdy 1% przekroczenia wyznaczonej przeciętnej dziennej normy wagonów towarowych znajdujących się w naprawie bieżącej i oczekujących naprawy bieżącej o 3% należnej premii.

§ 5. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy działu handlowego otrzymują premię za osiągnięcie planowanego załadunku wagonów w tonach.

2. Premię za osiągnięcie planowanego załadunku masy towarowej w tonach (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia planowanego załadunku masy towarowej w tonach wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

4. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za osiągnięcie planowanego załadunku statycznego wagonu towarowego poniżej 96% - o 30% należnej premii,

b) za każdy 1% przetrzymanych ponad 24 godziny wagonów pod naładunkiem, wyładunkiem lub przeładunkiem w stosunku do ogólnej ilości wagonów pod naładunkiem, wyładunkiem i przeładunkiem - o 3% należnej premii.

§ 6. Naczelnik oddziału, zastępca naczelnika oddziału i główny inżynier pobierają premię w wysokości średniego procentu wypracowanej premii w działach: ruchu, handlowym, parowozowym i wagonowym (bez zastosowania współczynników).

§ 7. 1. Uprawnieni do premiowania pracownicy innych działów i sekcji otrzymują premię za wykonanie miesięcznego planu naładunku wagonów.

2. Premię za osiągnięcie miesięcznego planu naładunku wagonów (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu załadunku wagonów wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

4. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-3 ulega zmniejszeniu o potrącenia za:

a) niewykonanie planu napraw okresowych wagonów osobowych i towarowych - o 15% należnej premii,

b) niewykonanie planu napraw parowozów w obrębia oddziału eksploatacyjnego o 15% należnej premii.

§ 8. Miesięczny plan wydawania parowozów, procent chorych parowozów, plan w zakresie naładunku wagonów, współczynnik obrotu wagonów, przebiegu dobowego parowozu, zużycia węgla, napraw okresowych parowozów, wskaźnika psucia się parowozów w drodze, napraw okresowych wagonów towarowych, dziennej normy wagonów towarowych wyłączonych z ruchu do naprawy bieżącej, załadunku wagonów w tonach, załadunku statycznego wagonu towarowego ustala dla poszczególnych oddziałów eksploatacyjnych każdomiesięcznie dyrektor okręgu kolei państwowych.

§ 9. Premię dla pracowników oddziałów eksploatacyjnych zatwierdzają dyrektorzy okręgów kolei państwowych.

§ 10. Poszczególne komórki dyrekcji okręgowych kolei państwowych koordynujące działalność odpowiednich komórek oddziałów eksploatacyjnych obowiązane są do przeprowadzania systematycznej kontroli obliczania wypłaty premii w oddziałach eksploatacyjnych i odpowiadają przed dyrektorem okręgu kolei państwowych za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii tym komórkom.

§ 11. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu przepisów niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych."

3.

Załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie:

"REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STACJACH KOLEI NORMALNOTOROWYCH POSIADAJĄCYCH PAROWOZY MANEWROWE

§ 1. Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników zatrudnionych na stacjach kolei normalnotorowych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.

§ 2. Premia przysługuje za dotrzymanie i poprawienie normy średniego postoju wagonów na stacji, za osiągnięcie minimalnego procentu regularności biegu pociągów pasażerskich i towarowych oraz za bezawaryjną pracę.

§ 3. Premie ustala się:

1) za dotrzymanie normy średniego postoju wagonów na stacji (100%) w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego; za każdy procent polepszenia średniego postoju wagonów towarowych na stacji premia wzrasta o 3% uposażenia zasadniczego, a za każdy procent pogorszenia średniego postoju wagonów na stacji premia zmniejsza się o 3% uposażenia zasadniczego;

2) za osiągniecie minimalnego procentu regularności biegu pociągów pasażerskich w wysokości do 10% uposażenia zasadniczego;

3) za osiągniecie minimalnego procentu regularności biegu pociągów towarowych w wysokości do 10% uposażenia zasadniczego.

§ 4. Poszczególne premie są niezależne od siebie, a wypracowanie średniego postoju wagonów w procencie nie uprawniającym do wypłaty premii za ten element pracy nie powoduje obniżenia premii wynikającej z osiągnięcia minimalnego procentu regularności biegu pociągów pasażerskich bądź towarowych.

§ 5. 1. Pracownicy zespołów rewidenckich niezależnie od premii dla rewidentów i smarowników wagonów obliczanej na zasadzie odrębnego regulaminu otrzymują premię przewidzianą w § 3 z zastosowaniem współczynnika 0,5.

2. Pracownicy służby handlowej zatrudnieni na stanowiskach: kierownika ekspedycji, zastępcy kierownika ekspedycji, kasjera towarowego, taksatora, kasjera bagażowego, magazyniera handlowego, kierownika sortowni, robotnika ekspedycji towarowej niezależnie od premii za wydajność pracy w służbie handlowej obliczanej na zasadzie odrębnego regulaminu otrzymują premię przewidzianą w § 3 z zastosowaniem współczynnika 0,3, a odprawiacz pociągów według współczynnika 0,8.

3. Premię przewidzianą w § 3 niniejszego regulaminu otrzymują również pracownicy drużyn parowozów manewrowych niezależnie od przysługujących im premii za oszczędne zużycie paliwa i właściwe wykorzystanie parowozów.

§ 6. Normy średniego postoju wagonów na stacji, minimalny procent regularności biegu pociągów pasażerskich i towarowych ustala naczelnik oddziału eksploatacyjnego, a zatwierdza dyrektor o.k.p.

§ 7. Naczelnikom (zawiadowcom) stacji, ich zastępcom, inżynierom ruchu, technikom ruchu i technikom normowania pracy przysługuje premia za całomiesięczną bezawaryjną pracę całej stacji, a pozostałym pracownikom służby ruchu i drużyn parowozów manewrowych za całomiesięczną bezawaryjną pracę zmiany, w której byli zatrudnieni, w wysokości 10% uposażenia zasadniczego.

§ 8. Premię dla pracowników objętych niniejszym regulaminem zatwierdza naczelnik oddziału eksploatacyjnego.

§ 9. Naczelnik oddziału eksploatacyjnego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii na stacjach i odpowiada przed dyrektorem o.k.p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii na stacjach.

§ 10. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu przepisów niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych."

4.

Załącznik nr 8 otrzymuje brzmienie:

"REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STACJACH KOLEI NORMALNOTOROWYCH NIE POSIADAJĄCYCH PAROWOZÓW MANEWROWYCH

§ 1. Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników zatrudnionych na stacjach kolei normalnotorowych uprawnionych do pobierania premii wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.

§ 2. Premia przysługuje za osiągnięcie nakazanego procentu regularności biegu pociągów pasażerskich i towarowych.

§ 3. 1. Pracownikom zatrudnionym na stacjach obsługujących ruch pasażerski i towarowy premię ustala się:

a) za dotrzymanie 100% regularności biegu pociągów pasażerskich w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego; za każdy procent obniżenia regularności biegu pociągów pasażerskich poniżej 100% premia ulega zmniejszeniu o 3% uposażenia zasadniczego,

b) za dotrzymanie 100% regularności biegu pociągów towarowych w wysokości do 10% uposażenia zasadniczego; za każdy procent obniżenia regularności biegu pociągów towarowych poniżej 100% wysokość premii ulega zmniejszeniu o 1% uposażenia zasadniczego.

2. Pracownikom zatrudnionym na stacjach obsługujących wyłącznie ruch pasażerski za dotrzymanie 100% regularności biegu pociągów pasażerskich premię ustala się w wysokości do 25% uposażenia zasadniczego; za każdy procent obniżenia regularności biegu pociągów pasażerskich poniżej 100% premia ulega zmniejszeniu o 5% uposażenia zasadniczego.

3. Pracownikom zatrudnionym na stacjach obsługujących wyłącznie ruch towarowy przysługuje premia za dotrzymanie 100% regularności biegu pociągów towarowych w wysokości do 25% uposażenia zasadniczego; za każdy procent obniżenia regularności biegu pociągów towarowych poniżej 100% premia ulega zmniejszeniu o 3,5% uposażenia zasadniczego.

4. Dla zawiadowcy stacji, jego zastępcy, inżyniera i technika premię przewidzianą w ust. 1-3 ustala się w dotychczasowej wysokości procentowej od uposażenia zasadniczego, tj. w wysokości 30% lub 35%.

§ 4. Premie za regularność biegu pociągów pasażerskich i towarowych są premiami niezależnymi od siebie i nie wypracowanie jednej z nich nie może wpływać na obniżenie wypracowanej premii drugiej.

§ 5. 1. Pracownicy zespołów rewidenckich niezależnie od premii dla rewidentów i smarowników wagonów obliczanej na zasadzie odrębnego regulaminu otrzymują premię przewidzianą w § 3 z zastosowaniem współczynnika 0,5.

2. Pracownicy służby handlowej zatrudnieni na stanowiskach: kierownika ekspedycji, zastępcy kierownika ekspedycji, kasjera towarowego, taksatora, kasjera bagażowego, magazyniera handlowego, magazynowego, kierownika sortowni, robotnika ekspedycji towarowej, niezależnie od premii za wydajność pracy w służbie handlowej obliczanej na zasadzie odrębnego regulaminu, otrzymują premię przewidzianą w § 3 z zastosowaniem współczynnika 0,3, a odprawiacz pociągów według współczynnika 0,8.

§ 6. Premię dla pracowników objętych niniejszym regulaminem zatwierdza naczelnik oddziału eksploatacyjnego.

§ 7. Naczelnik oddziału eksploatacyjnego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii na stacjach i odpowiada przed dyrektorem o.k.p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii na stacjach.

§ 8. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu przepisów niniejszego regulaminu, gdy stwierdzone zostało niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych."

5.

W załączniku nr 9:

1) w § 1 po wyrazach "oddziałów wagonowych" wstawia się wyrazy "i parowozowych";
2) w § 2 w miejsce ust. 1-3 wstawia się ust. 1-5 w brzmieniu:

"1. Uprawnieni do premiowania pracownicy otrzymują premię:

a) za wykonanie miesięcznego planu wydawania parowozów,

b) za utrzymanie się w planie procentu chorych parowozów.

2. Premię za wykonanie miesięcznego planu wydawania parowozów ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego.

3. Premię za utrzymanie się w planie procentu chorych parowozów ustala się w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.

4. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu wydawania parowozów wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

5. Za każdy 1% poprawienia planu w zakresie procentu chorych parowozów wysokość premii określona w ust. 3 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.";

3) w § 2 dotychczasowy ust. 4 otrzymuje numerację ust. 6; w ustępie tym: a) liczby 1-3 zmienia się na 1-5, b) w pkt c) wyrazy "2,5%" zmienia się na "8%", a wyrazy "4%" na "10%";
4) po § 2 wstawia się nowy § 3 w brzmieniu:

"§ 3. 1. Naczelnik (zawiadowca) parowozowni, główny inżynier, szef produkcji, technik normowania (jeśli wykonuje swoją pracę w dziale wagonowym i parowozowym) oraz inni pracownicy mający wpływ na wyniki pracy wszystkich oddziałów otrzymują premię:

a) za wykonanie miesięcznego planu wydawania parowozów,

b) za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych w sztukach przeliczeniowych.

2. Premię za wykonanie miesięcznego planu wydawania parowozów (100%) ustala się w wysokości 20% uposażenia zasadniczego.

3. Premię za wykonanie planu napraw okresowych wagonów towarowych (100%) wyrażonego w sztukach przeliczeniowych ustala się w wysokości 15% uposażenia zasadniczego.

4. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu wydawania parowozów wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

5. Za każdy 1% przekroczenia planu napraw okresowych wagonów towarowych wyrażonego w sztukach przeliczeniowych wysokość premii określona w ust. 3 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

6. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-5 ulega zmniejszeniu w przypadkach podanych w § 2 ust. 4 niniejszego regulaminu oraz w § 2 ust. 4 załącznika nr 11.

7. Pracowników mających wpływ na wyniki pracy wszystkich oddziałów, a nie wymienionych w ust. 1, określa Ministerstwo Kolei.";

5) dotychczasowe §§ 3, 4, 5 i 6 otrzymują kolejną numerację 4, 5, 6 i 7;
6) w nowym § 4 skreśla się wyrazy "Plan dla parowozowni w zakresie przebiegu dobowego parowozu czynnego", a w to miejsce wstawia się wyrazy "Plan wydawania parowozów, procent chorych parowozów",
7) nowy § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu przepisów niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych."

6.

W załączniku nr 10:

1) w § 2 ust. 2 pkt a) skreśla się wyrazy "wyłączonych z ruchu do naprawy bieżącej", a w to miejsce wstawia się wyrazy "znajdujących się w naprawie bieżącej i oczekujących naprawy bieżącej";
2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu przepisów niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbale lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

7.

W załączniku nr 11:

1) w § 2 ust. 4 skreśla się wyrazy "wyłączonych z ruchu do naprawy bieżącej", a w to miejsce wstawia się wyrazy: "znajdujących się w naprawie bieżącej i oczekujących naprawy bieżącej";
2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu przepisów niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

8.

Załącznik nr 12 otrzymuje brzmienie:

"REGULAMIN PREMIOWANIA INSTRUKTORÓW DRUŻYN LOKOMOTYWOWYCH I INSTRUKTORÓW WAGONOWYCH PRZEDSIĘBIORSTWA "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE"

§ 1. Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania instruktorów drużyn lokomotywowych i instruktorów wagonowych uprawnionych do pobierania premii, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia.

§ 2. 1. Instruktorzy drużyn lokomotywowych otrzymują średnią arytmetyczną premię maszynistów pracujących na instruowanej przez instruktora grupie lokomotyw.

2. Instruktorzy wagonowi otrzymują średnią arytmetyczną premię rewidentów wagonów pracujących na instruowanych przez instruktora posterunkach rewizji wagonów.

§ 3. 1. Za podstawę do obliczenia premii, o której mowa w § 2 ust. 1, przyjmuje się sumę premii, w której uczestniczą maszyniści parowozowi bądź maszyniści elektrowozów, z wyjątkiem nagród szturmowych.

2. Za podstawę do obliczenia premii rewidentów wagonów, o której mowa w § 2 ust. 2, przyjmuje się sumę premii, w których uczestniczą rewidenci.

§ 4. Premia wynikająca z przepisów niniejszego regulaminu przysługuje tylko za okres pracy przy instruktażu maszynistów i posterunków rewizji wagonów oraz za czas urlopu wypoczynkowego, choroby i szkolenia na kursach.

§ 5. Premię dla instruktorów maszynistów zatwierdza naczelnik parowozowni bądź elektrowozowni, a dla instruktorów wagonowych - naczelnik wagonowni.

§ 6. Naczelnik oddziału eksploatacyjnego i elektrotrakcyjnego oraz zarządu kolei wąskotorowych obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii instruktorów drużyn lokomotywowych i instruktorów wagonowych i odpowiada przed dyrektorem o.k.p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii.

§ 7. Instruktorzy drużyn lokomotywowych i instruktorzy wagonowi tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu przepisów niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

9.

W załączniku nr 13:

1) w nazwie regulaminu po końcowych wyrazach wstawia się wyrazy "oraz oddziałów drogowych robót zmechanizowanych";
2) w § 1 po wyrazach "kolei państwowych" wstawia się wyrazy "oraz oddziałów drogowych robót zmechanizowanych";
3) w § 2 ust. 1 po wyrazach "przekroczenia planu" dodaje się wyrazy "oddziałów drogowych", a po końcowych wyrazach ust. 1 wstawia się następujące nowe zdanie: "Podstawą dla ustalenia wykonania i przekroczenia planu oddziałów drogowych robót zmechanizowanych są miesięczne sprawozdania działów (samodzielnych grup) produkcyjnych zatwierdzone przez naczelnika oddziału drogowego robót zmechanizowanych.";
4) w § 2 po ust. 4 wstawia się nowy ust. 5 w brzmieniu:

"5. Postanowienie ust. 4 pkt b) nie ma zastosowania do oddziałów drogowych robót zmechanizowanych.";

5) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

10.

W załączniku nr 17:

1) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-2 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za niewykonanie planu robót przez którykolwiek z podległych odcinków elektrotrakcyjnych - o 10% należnej premii,

b) za każde rozpoczęte 30 minut opóźnień pociągów spowodowanych z winy oddziału lub podległych odcinków elektrotrakcyjnych - o 1% należnej premii.";

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy stwierdzone zostało niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

11.

W załączniku nr 18:

1) w nazwie regulaminu wyrazy "teletechnicznych i silnoprądowych" zmienia się na "telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, akumulatorni i biur telekomunikacji";
2) w § 1 zmienia się wyrazy "teletechnicznych i silnoprądowych" na "telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych akumulatorni i biur telekomunikacji" oraz po końcowych wyrazach dodaje się wyrazy "oraz pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu urządzeń, normowanych w zespole teletechnicznym i elektroenergetycznym.";
3) w § 2 po wyrazach "odcinków" dodaje się wyrazy "akumulatorni i biur telekomunikacji";
4) po § 2 dodaje się nowy § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Pracownicy zatrudnieni przy utrzymaniu urządzeń otrzymują premię na zasadzie § 2 z zastosowaniem współczynnika 1,0.";

5) dotychczasowe §§ 3, 4, 5 i 6 otrzymują kolejną numerację 4, 5, 6 i 7;
6) w nowych §§ 4, 5 i 6 zmienia się wyrazy "teletechnicznych i silnoprądowych" na "telekomunikacyjnych, elektroenergetycznych, akumulatorni i biur telekomunikacji";
7) nowy § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

12.

W załączniku nr 19:

1) w § 1 po końcowych wyrazach kropkę zmienia się na przecinek oraz dodaje się wyrazy "oraz pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu urządzeń, normowanych w zespole zabezpieczenia ruchu pociągów i teletechnicznym.";
2) po § 2 wstawia się nowy § 3 w brzmieniu:

"§ 3. Pracownicy zatrudnieni przy utrzymaniu urządzeń otrzymują premię na zasadzie § 2 z zastosowaniem współczynnika 1,0.";

3) dotychczasowe §§ 3, 4, 5 i 6 otrzymują kolejną numerację 4, 5, 6 i 7;
4) nowy § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

13.

W załączniku nr 20:

1) w nazwie regulaminu zmienia się wyraz "elektrotrakcyjnych" na "podstacyjnych";
2) w § 1 wyraz "elektrotrakcyjnych" zmienia się na "podstacyjnych";
3) w § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-2 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za każde rozpoczęte 15 minut opóźnień pociągów spowodowanych z winy odcinka o 5% należnej premii,

b) za niewykonanie planu robót bieżącego utrzymania kapitalnych remontów i inwestycji wykonywanych sposobem gospodarczym - o 25% należnej premii.";

4) w § 3 po wyrazach "energii elektrycznej" dodaje się wyrazy "robót bieżącego utrzymania, kapitalnych remontów i inwestycji wykonywanych sposobem gospodarczym";
5) w §§ 3, 4 i 5 skreśla się wyrazy "odcinków elektrotrakcyjnych", a w to miejsce wstawia się wyrazy "odcinków podstacyjnych";
6) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

14.

W załączniku nr 23:

1) § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Premia przysługuje za wykonanie w 95% planu przebiegu miesięcznego taboru elektrycznego w lokomotywo-km.

2. Premię za osiągnięcie 95% planu przebiegu miesięcznego taboru elektrycznego ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia planu przebiegu miesięcznego taboru elektrycznego premia określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.

4. Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:

a) za niewykonanie planu rewizji w sztukach - o 20% należnej premii,

b) za każde rozpoczęte 15 minut opóźnienia pociągów przypadające na 100.000 lokomotywo-km wykonanych przebiegów spowodowane z winy elektrowozowni - o 3% należnej premii.",

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy stwierdzono niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

15.

W załączniku nr 24:

1) w § 2 ust. 1 skreśla się wyrazy "planu przewozów w brutto-tonno-km", a w to miejsce wstawia się wyrazy "miesięcznego planu naładunku wagonów, a w razie niewykonania miesięcznego planu naładunku wagonów za wykonanie planu operatywnego przewozu ładunków";
2) w § 2 ust. 2 skreśla się wyrazy "planu przewozów w brutto-tonno-km", a w to miejsce wstawia się wyrazy "miesięcznego planu naładunku wagonów bądź wykonanie planu operatywnego przewozu ładunków" oraz zmienia się 25% na 35%;
3) w § 2 ust. 3 skreśla się wyrazy "planu przewozów w brutto-tonno-km", a w to miejsce wstawia się wyrazy "miesięcznego planu naładunku wagonów";
4) w § 2 ust. 4 pkt c) zmienia się 10% na 20%;
5) w § 2 po ust. 4 wstawia się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zmniejszenia premii przewidziane w ust. 4 mają następujące zastosowanie:

1) w całości (pkt a), b), c), d) do naczelnika wydziału (kierownika samodzielnego działu lub referatu), zastępcy, st. kontrolerów i kontrolerów bez określonego pionu służbowego;

2) w pkt a) i b) do pracowników działów (referatów) ruchowo-handlowych i administracji liniowej;

3) w pkt c) do pracowników działów (referatów) mechanicznych;

4) w pkt d) do pracowników zatrudnionych w działach (referatach) drogowych i elektrotechnicznych;"

5) w § 3 skreśla się wyrazy "Plan przewozów w brutto-tonno-km", a w to miejsce wstawia się wyrazy "Plan naładunku wagonów";

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy stwierdzone zostało niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

16.

W załączniku nr 25:

1) w § 2 ust. 1 skreśla się wyrazy "planu przewozów w brutto-tonno-km", a w to miejsce wstawia się wyrazy "miesięcznego planu naładunku wagonów, a w razie niewykonania miesięcznego planu naładunku wagonów za wykonanie planu operatywnego przewozu ładunków";
2) w § 2 ust. 2 skreśla się wyrazy "planu przewozów w brutto-tonno-km", a w to miejsce wstawia się wyrazy "miesięcznego planu naładunku wagonów bądź wykonanie planu operatywnego przewozu ładunków";
3) w § 2 ust. 3 skreśla się wyrazy "planu przewozów w brutto-tonno-km", a w to miejsce wstawia się wyrazy "miesięcznego planu naładunku wagonów";
4) w § 2 ust. 4 pkt c) zmienia się 10% na 20%;
5) w § 2 po ust. 4 wstawia się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Zmniejszenia premii przewidziane w ust. 4 mają następujące zastosowanie:

1) w całości (pkt a), b), c), d), e) do naczelnika zarządu, zastępcy i kontrolerów bez określonego planu służbowego;

2) pkt a), b) i e) do pracowników zatrudnionych w referatach ruchowo-handlowych;

3) w pkt c) do pracowników zatrudnionych w referatach mechanicznych;

4) w pkt d) i e) do pracowników zatrudnionych w referatach drogowych i elektrotechnicznych;"

5) w § 3 skreśla się wyrazy "plan w zakresie przewozów w brutto-tonno-km", a w to miejsce wstawia się wyrazy "Plan naładunku wagonów";

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

17.

W załączniku nr 26:

1) po § 4 wstawia się nowy § 5 w brzmieniu:

"§ 5. Pracownicy zespołów rewidentów wagonów otrzymują premię według zasad ustalonych dla rewidentów wagonów kolei normalnotorowych z koniecznymi zmianami. Zarządzenie wraz ze stawkami premiowymi wyda Minister Kolei.";

2) dotychczasowe §§ 5 i 6 otrzymują kolejną numerację 6 i 7;
3) nowy § 7 otrzymuje brzmienie:

"§ 7. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.".

18.

W załączniku nr 30:

1) § 2 ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

"1. Premia przysługuje za wykonanie przez dyrekcję o.k.p. miesięcznego planu naładunku wagonów.

2. Premię za osiągnięcie miesięcznego planu naładunku wagonów (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.

3. Za każdy 1% przekroczenia miesięcznego planu naładunku wagonów wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.";

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonania ciążących na nich obowiązków służbowych.".

19.

W załączniku nr 31:

1) w § 3 - Grupa I po wyrazach "głównego księgowego" zamiast kropki wstawia się przecinek oraz dodaje się wyrazy "starszy kontroler finansowy, kontroler finansowy, starszy księgowy";
2) po § 6 wstawia się nowe §§ 7 i 8 w brzmieniu:

"§ 7. 1. Pracownicy finansowo-księgowi biorący udział w sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego (bilansu) mogą otrzymywać roczną premię bilansową za terminowe oraz prawidłowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego.

2. Zasady wypłaty i wysokość premii ustalonej w ust. 1 określa uchwała nr 170 Prezydium Rządu z dnia 25 lutego 1953 r. w sprawie zasad przyznawania premii bilansowej pracownikom finansowo-księgowym za terminowe złożenie prawidłowo sporządzonego rocznego sprawozdania finansowego (Monitor Polski Nr A-25, poz. 300).

§ 8. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, o ile zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe sporządzenie sprawozdawczości finansowej.".

20.

§§ 6 w załącznikach nr nr 14, 15, 16, 21, 22, 27, 28 i 29 oraz § 4 w załączniku nr 32 otrzymują następujące brzmienie:

"Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych."
21.

Wypłata premii miesięcznej przekraczającej za wykonanie planu 60% uposażenia zasadniczego może nastąpić tylko w gospodarczo uzasadnionych przypadkach za zgodą Ministra Kolei.

ZAŁĄCZNIK Nr 3

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STACJACH KOLEI WĄSKOTOROWYCH

§  1. Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników służby ruchu na stacjach kolei wąskotorowych, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia, uprawnionych do pobierania premii.
§  2. Premia przysługuje za osiągnięcie nakazanego procentu regularności biegu pociągów pasażerskich i towarowych.
§  3. Premię ustala się dla pracowników:
1) zatrudnionych na stacjach obsługujących ruch pasażerski i towarowy:
a) za dotrzymanie 100% regularności biegu pociągów pasażerskich - w wysokości do 15% uposażenia zasadniczego. Za każdy procent obniżenia regularności biegu pociągów pasażerskich poniżej 100% premia ulega zmniejszeniu o 3% uposażenia zasadniczego,
b) za dotrzymanie 100% regularności biegu pociągów towarowych - w wysokości do 10% uposażenia zasadniczego. Za każdy procent obniżenia regularności biegu pociągów towarowych poniżej 100% wysokość premii ulega zmniejszeniu o 1% uposażenia zasadniczego;
2) zatrudnionych na stacjach obsługujących wyłącznie ruch pasażerski za dotrzymanie 100% regularności biegu pociągów pasażerskich - w wysokości do 25% uposażenia zasadniczego. Za każdy procent obniżenia regularności biegu pociągów pasażerskich poniżej 100% premia ulega zmniejszeniu o 5% uposażenia zasadniczego;
3) zatrudnionych na stacjach obsługujących wyłącznie ruch towarowy za dotrzymanie 100% regularności biegu pociągów towarowych - w wysokości do 25% uposażenia zasadniczego. Za każdy procent obniżenia regularności biegu pociągów towarowych poniżej 100% premia ulega zmniejszeniu o 2,5% uposażenia zasadniczego.
§  4. Premie za regularność biegu pociągów pasażerskich i towarowych są premiami niezależnymi od siebie i nie wypracowanie jednej z nich nie może wpływać na obniżenie wypracowanej premii drugiej.
§  5.
1. Pracownicy drużyn parowozów manewrowych niezależnie od premii za właściwe wykorzystanie parowozów i premii za oszczędne zużycie paliwa, obliczanej na zasadzie odrębnego regulaminu, otrzymują premię przewidzianą w § 3.
2. Pracownicy zespołów rewidenckich niezależnie od premii dla rewidentów wagonów, obliczanej na zasadzie odrębnego regulaminu, otrzymują premię przewidzianą w § 3 z zastosowaniem współczynnika 0,5.
3. Pracownicy służby handlowej zatrudnieni na stanowiskach kasjera towarowego, taksatora, kasjera biletowo-bagażowego, magazyniera handlowego, magazynowego, robotnika ekspedycji towarowej niezależnie od premii za wydajność pracy w służbie handlowej, obliczanej na zasadzie odrębnego regulaminu, otrzymują premię przewidzianą w § 3 z zastosowaniem współczynnika 0,3.
§  6. Premię dla pracowników objętych niniejszym regulaminem zatwierdza naczelnik zarządu kolei wąskotorowych.
§  7. Naczelnik zarządu kolei wąskotorowych obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii na stacjach kolei wąskotorowych i odpowiada przed dyrektorem o.k.p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii na stacjach kolei wąskotorowych.
§  8. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.
ZAŁĄCZNIK Nr 4

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODDZIAŁÓW NAPRAWY PAROWOZÓW W PAROWOZOWNIACH KOLEI PAŃSTWOWYCH

§  1. Regulamin niniejszy ustala zasadę premiowania pracowników oddziałów naprawy parowozów w parowozowniach kolei normalnotorowych, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia, uprawnionych do pobierania premii.
§  2.
1. Premia przysługuje za wykonanie planu napraw okresowych parowozów w sztukach.
2. Premię za wykonanie planu napraw okresowych parowozów w sztukach (100%) ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3. Za każdy pełny 1% przekroczenia planu napraw okresowych parowozów w sztukach wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4. Premia przypadająca w myśl postanowień ust. 1-3 ulega zmniejszeniu za każde zepsucie się własnego parowozu w drodze lub przeliczone na zepsucie opóźnienia pociągów o 8% należnej premii oraz za każde zepsucie się w okresie gwarancyjnym po naprawie dokonanej dla innej jednostki lub innej d.o.k.p. o 20% należnej premii.
§  3. Plan dla oddziałów naprawy parowozów w zakresie napraw okresowych parowozów ustala na każdy miesiąc naczelnik oddziału eksploatacyjnego.
§  4. Pracownicy odlewni żeliwa i brązu uprawnieni do pobierania premii, wymienieni w tabeli stanowisk i stawek uposażenia, otrzymują premie na zasadach określonych w § 2 ust. 1-3 za wykonanie planu odlewów ustalonego przez dyrektora o.k.p.
§  5. Premię dla pracowników oddziałów naprawy parowozów zatwierdzają naczelnicy oddziałów eksploatacyjnych na wniosek naczelnika parowozowni.
§  6. Naczelnik oddziału eksploatacyjnego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w oddziałach naprawy parowozów i odlewni w parowozowniach i odpowiada przed dyrektorem o.k.p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom oddziałów naprawy parowozów.
§  7. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu postanowień niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.
ZAŁĄCZNIK Nr 5

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW ODCINKÓW SIECIOWYCH

§  1. Regulamin niniejszy ustala zasady premiowania pracowników odcinków sieciowych, wymienionych w tabeli stanowisk i stawek uposażenia, uprawnionych do pobierania premii.
§  2.
1. Premia przysługuje za wykonanie miesięcznego planu robót bieżącego utrzymania kapitalnych remontów i inwestycji wykonywanych sposobem gospodarczym.
2. Premię za wykonanie 100% planu robót ustala się w wysokości 35% uposażenia zasadniczego.
3. Za każdy procent przekroczenia miesięcznego planu robót wysokość premii określona w ust. 2 wzrasta o 1% uposażenia zasadniczego.
4. Premia przypadająca w myśl przepisów ust. 1-3 ulega zmniejszeniu w następujących przypadkach:
a) za niewykonanie planu robót w głównych asortymentach - o 20% należnej premii,
b) za każde rozpoczęte 15 minut opóźnień pociągów spowodowanych z winy odcinka - o 4% należnej premii.
§  3. Plan dla odcinków sieciowych w zakresie robót bieżącego utrzymania kapitalnych remontów i inwestycji dokonywanych sposobem gospodarczym ustala na każdy miesiąc naczelnik oddziału elektrotrakcyjnego.
§  4. Premię dla pracowników odcinków sieciowych zatwierdza naczelnik oddziału elektrotrakcyjnego.
§  5. Naczelnik oddziału elektrotrakcyjnego obowiązany jest do przeprowadzania systematycznej kontroli premii w odcinkach sieciowych i odpowiada przed dyrektorem o.k.p. za prawidłowe i uzasadnione wypłaty premii pracownikom odcinków sieciowych.
§  6. Poszczególni lub wszyscy pracownicy tracą prawo całkowicie lub częściowo do premii przypadającej im z tytułu przepisów niniejszego regulaminu, gdy zostało stwierdzone niedbałe lub niewłaściwe wykonanie ciążących na nich obowiązków służbowych.
ZAŁĄCZNIK Nr 6

REGULAMIN PREMIOWANIA DRÓŻNIKÓW OBCHODOWYCH ZATRUDNIONYCH W SŁUŻBIE DROGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE"

§  1. Premię według niniejszego regulaminu, liczoną od uposażenia zasadniczego, otrzymują dróżnicy obchodowi w służbie drogowej przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe" utrzymujący powierzone ich opiece odcinki linii kolejowej i dokonujący na nich obchodów.
§  2.
1. Pracownikom wymienionym w § 1 przysługuje premia za należyte utrzymanie torów, podsypki, skarp, rowów odwadniających, przejazdów nie strzeżonych, wskaźników drogowych oraz utrzymanie porządku i czystości na przydzielonych im odcinkach linii.
2. Wysokość premii wynosi do 50% uposażenia zasadniczego.
§  3. Wysokość premii za dany miesiąc w granicach ustalonych w § 2 ustala zawiadowca odcinka drogowego po dokonaniu technicznej oceny stanu utrzymania odcinka.
§  4.
1. Warunkiem wypłaty premii jest przedstawienie co miesiąc przez inżyniera odcinkowego protokołu stwierdzającego utrzymanie toru zgodnie z regulaminem służbowym.
2. Za stwierdzone usterki niezgodne z regulaminem służbowym premia ulega zmniejszeniu od 10% do całości.
ZAŁĄCZNIK Nr 7

REGULAMIN PREMIOWANIA PRACOWNIKÓW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH CENTRALNEGO BIURA ROZRACHUNKÓW ZAGRANICZNYCH P.K.P.

§  1. Pracownicy finansowo-księgowi zatrudnieni w Centralnym Biurze Rozrachunków Zagranicznych P.K.P. uprawnieni są do premii miesięcznej, obliczanej od uposażenia na poniższych zasadach.
§  2. Premię miesięczną przyznaje się za właściwe sporządzanie i przedstawianie w ustalonych terminach władzom, wskazanym w zarządzeniach o sprawozdawczości finansowej, miesięcznych sprawozdań finansowych oraz za sporządzanie w ustalonych terminach rozliczeń z obcymi zarządami kolejowymi, Ministerstwem Kolei i dyrekcjami okręgowymi kolei państwowych.
§  3. Do otrzymania premii uprawnieni są pracownicy na niżej wymienionych stanowiskach, zaliczeni do następujących grup:

Grupa I.

Dyrektor Centralnego Biura, Wicedyrektor Centralnego Biura, kierownik działu, starszy księgowy, starszy planista finansowy, starszy ekonomista finansowy.

Grupa II.

Księgowy, planista i ekonomista finansowy, starszy referent finansowy.

Grupa III.

Starszy rachmistrz, starszy kontysta, referent finansowy.

Grupa IV.

Rachmistrz.

§  4. Premia za terminowe złożenie sprawozdania miesięcznego wynosi:
1) dla pracowników grupy I wymienionych w § 3 - 50% uposażenia zasadniczego,
2) dla pracowników grupy II wymienionych w § 3 - 30% uposażenia zasadniczego,
3) dla pracowników grupy III wymienionych w § 3 - 25% uposażenia zasadniczego,
4) dla pracowników grupy IV wymienionych w § 3 - 20% uposażenia zasadniczego.
§  5.
1. W przypadku niezachowania ustalonych w § 2 terminów złożenia sprawozdań i przeprowadzenia rozliczeń premia za terminowe wykonanie obowiązków sprawozdawczości i rozliczeń ulega następującemu zmniejszeniu:

przy opóźnieniu do 10 dni kalendarzowych:

a) sprawozdawczości finansowej,
b) rozliczeń z Ministerstwem Kolei i dyrekcjami o.k.p.

potrąca się 1/5 premii należnej danemu pracownikowi.

2. Za każde następne 5 dni kalendarzowych opóźnienia potrąca się dalsze 1/5 premii.
3. Przy opóźnieniu rozliczeń z obcymi zarządami kolejowymi:
a) przez włączenie sum do rozrachunku z jednomiesięcznym opóźnieniem potrąca się 1/5 premii należnej danemu pracownikowi,
b) przez włączenie sum do rozrachunku z dwu i trzymiesięcznym opóźnieniem potrąca się połowę (1/2) premii należnej danemu pracownikowi,
c) przez włączenie sum do rozrachunku z 4 i więcej miesięcznym opóźnieniem potrąca się całkowitą premię należną danemu pracownikowi.
4. Przy niedotrzymaniu terminów powodujących:
a) wypłatę odsetek obcym zarządom kolejowym za opóźniony rozrachunek,
b) opóźniony przelew salda z miesięcznych rozrachunków,
c) przedawnienie należności zagranicznych PKP,
d) uznanie zobowiązań PKP w całej kwocie bez merytorycznego sprawdzenia rachunku

potrąca się całkowitą premię należną danemu pracownikowi.

§  6. Wysokość premii za terminowe wykonanie sprawozdawczości i rozliczeń ustala kierownik działu, a zatwierdza dyrektor biura. Zatwierdzenie to może nastąpić tylko w przypadku prawidłowego wykonania sprawozdawczości i rozliczeń.
§  7. Zasady określone w § 3 mają zastosowanie do wszystkich pracowników finansowo-księgowych (rachunkowych) uprawnionych do otrzymywania premii za terminową sprawozdawczość i terminowy rozrachunek.
ZAŁĄCZNIK Nr 8

TABELA PŁAC DLA ROBOTNIKÓW ZATRUDNIONYCH PRZY ROBOTACH BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH, REMONTOWO-MECHANICZNYCH I UTRZYMANIU URZĄDZEŃ DROGOWYCH, ELEKTROTECHNICZNYCH, ELEKTROTRAKCYJNYCH i MECHANICZNYCH W SŁUŻBIE DROGOWEJ, ELEKTROTECHNICZNEJ, ELEKTROTRAKCYJNEJ i MECHANICZNEJ KOLEI NORMALNOTOROWYCH I WĄSKOTOROWYCH ORAZ KOLEI LINOWYCH

A - Stawki akordowe: B - Stawki dniówkowe:
Kategoria płac Stawki zł/godz. Kategorie płac Stawki zł/godz.
1 2,01 1 1,66
2 2,08 2 1,71
3 2,24 3 1,79
4 2,39 4 1,91
5 2,63 5 2,10
6 2,86 6 2,29
7 i 8 3,30 7 2,43
8 2,64
ZAŁĄCZNIK Nr 9

TABELA WYNAGRODZEŃ WYJŚCIOWYCH PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH NA STACJACH, NA KTÓRYCH WPROWADZONO AKORDOWO-PREMIOWY SYSTEM WYNAGRADZANIA

Lp. Stanowisko Miesięczne wynagrodzenia wyjściowe w złotych pracowników zatrudnionych na stacjach zaliczonych do:
I kategorii II kategorii III kategorii IV kategorii
1 Dyspozytor węzłowy i stacyjny 1.470 1.400 1.330 1.260
2 Operator przy dyspozytorze 800 760 720 680
3 Dyżurny ruchu I kl. 1.310 1.250 1.190 1.130
4 Dyżurny ruchu II kl. 1.260 1.200 1.140 1.080
5 Dyżurny ruchu III kl. 1.200 1.150 1.090 1.040
6 Telegrafista pociągowy 730 700 670 640
7 Kancelista techniczny 730 700 670 640
8 Starszy nastawniczy 1.000 950 900 850
9 Starszy zwrotniczy 1.000 950 900 850
10 Nastawniczy I kl. 890 850 810 770
11 Nastawniczy II kl. 840 800 760 720
12 Zwrotniczy I kl. 890 850 810 770
13 Zwrotniczy II kl. 840 800 760 720
14 Starszy ustawiacz 1.200 1.150 1.090 1.040
15 Ustawiacz 1.100 1.050 1.000 950
16 Manewrowy I kl. 1.000 950 900 850
17 Manewrowy II kl. 980 930 880 840
18 Sygnalista 630 600 570 540
19 Blokowy 840 800 760 720
20 Maszynista parowozu 1.520 1.450 1.380 1.310
21 Pomocnik maszynisty 1.050 1.000 950 900
22 Dyspozytor mechaniczny 1.470 1.400 1.330 1.260
23 Dyspozytor drużyn konduktorskich 1.050 1.000 950 900
24 Rozpisywacz drużyn konduktorskich 630 600 570 540
25 Starszy rewident wagonów 1.100 1.050 1.000 950
26 Rewident wagonów I kl. 1.000 950 900 850
27 Rewident wagonów II kl. 980 930 880 840
28 Odprawiacz pociągów 840 800 760 720
29 Smarownik 730 700 670 640
30 Rzemieślnik 730 700 670 640
31 Pomocnik rzemieślnika 630 600 570 540
ZAŁĄCZNIK Nr 10

TABELA DODATKÓW LOKALNYCH: STOŁECZNEGO I MORSKIEGO PRACOWNIKÓW PRZEDSIĘBIORSTWA "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE"

a) pracowników otrzymujących wynagrodzenie według stawek miesięcznych:
Wysokość płacy podstawowej Wysokość dodatku
od - do stołecznego morskiego
do 400 13 27
401 - 420 14 31
421 - 450 16 35
451 - 500 17 38
501 - 540 18 42
541 - 730 19 46
731 - 850 20 50
851 - 1.200 21 53
1.201 - 1.500 23 57
1.501 - 2.000 24 61
2.001 - 2.800 25 69
2.801 i powyżej 29 76
b) pracowników fizycznych otrzymujących wynagrodzenie dniówkowe i akordowe:
Kategoria płacy Wysokość dodatku
stołecznego morskiego
1 0,06 0,14
2 0,06 0,14
3 0,07 0,16
4 0,07 0,16
5 0,08 0,18
6 0,08 0,19
7 0,09 0,21
8 0,09 0,21
1 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 obwieszczeniaPrezesa Rady Ministrów z dnia 28 listopada 1954 r. o sprostowaniubłędów (Dz.U.54.55.276).

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1954.20.75

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Zm.: zasady wynagradzania pracowników przedsiębiorstwa "Polskie Koleje Państwowe".
Data aktu: 21/04/1954
Data ogłoszenia: 30/04/1954
Data wejścia w życie: 01/05/1954