Obowiązek pracy techników i uprawnionych techników dentystycznych w zakładach społecznych służby zdrowia.

Dz.U.50.51.473
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA
z dnia 18 października 1950 r.
w sprawie obowiązku pracy techników i uprawnionych techników dentystycznych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. R. P. z 1948 r. Nr 55, poz. 434 i z 1950 r. Nr 36, poz. 327) zarządza się, co następuje:
§  1. Artykuły powołane w niniejszym rozporządzeniu bez bliższego określenia oznaczają artykuły ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia.
§  2. Czas przewidzianej w art. 27 ust. 1 obowiązkowej pracy uprawnionych techników dentystycznych w zakładach społecznych służby zdrowia, w zakładach opieki społecznej i wychowawczych oraz w lecznictwie pracowniczym ustala się w wymiarze 36 godzin tygodniowo.
§  3. Od obowiązku pracy przewidzianego w art. 27 ust. 1 wolni są uprawnieni technicy dentystyczni niezdolni do wykonywania zawodu wskutek trwałej choroby lub ułomności cielesnej, stwierdzonych świadectwem lekarza urzędowego.
§  4. Prezydium wojewódzkiej rady narodowej może ustalić czas pracy uprawnionego technika dentystycznego w wymiarze niższym niż określony w § 2 ze względu na przekroczenie 60 lat życia - jeśli chodzi o mężczyzn, a 55 lat życia, jeśli chodzi o kobiety, bądź ze względu na stan zdrowia stwierdzony świadectwem lekarza urzędowego.
§  5. Na poczet pracy obowiązkowej uprawnionego technika dentystycznego przewidzianej w art. 27 ust. 1 zalicza się pracę uprawnionego technika dentystycznego zatrudnionego w służbie zdrowia przez władze, urzędy lub instytucje prawa publicznego, jak również w charakterze uprawnionego technika dentystycznego w służbie kolejowej.
§  6. Uprawniony technik dentystyczny zatrudniony w niepełnym wymiarze godzin może być powołany do innego zakładu, jedynie w takim wymiarze, aby łączna liczba godzin zatrudnienia odpowiadała normom ustalonym w § 2 lub na podstawie § 4.
§  7. Uprawnionych techników dentystycznych wykonywających zawód, a nie zatrudnionych w zakładach wymienionych w § 2 lub zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin, prezydium wojewódzkiej rady narodowej powołuje do pracy w jednym z zakładów, położonych w miejscu ich zamieszkania bądź wykonywania zawodu biorąc pod uwagę ich kwalifikacje zawodowe, miejsce zatrudnienia i miejsce zamieszkania.
§  8. Dla techników dentystycznych czas pracy obowiązkowej w zakładach wymienionych w § 2 ustala się w wymiarze 42 godzin tygodniowo.
§  9. Przepisy §§ 3-7 stosuje się odpowiednio do zatrudnienia techników dentystycznych.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1950.51.473

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Obowiązek pracy techników i uprawnionych techników dentystycznych w zakładach społecznych służby zdrowia.
Data aktu: 18/10/1950
Data ogłoszenia: 21/11/1950
Data wejścia w życie: 21/11/1950