Zabezpieczenie praw z utraconych tytułów na okaziciela.

Dz.U.40.7.17
DEKRET
PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ
z dnia 9 marca 1940 r.
o zabezpieczeniu praw z utraconych tytułów na okaziciela.
Na podstawie art. 79 ust. (2) ustawy konstytucyjnej stanowię, co następuje:
Art.  1.

Każdy roszczący prawo do tytułu na okaziciela wydanego na obszarze Państwa, zagubionego, zniszczonego lub nieprawnie zabranego, albo co do którego zachodzi obawa, że mógł ulec zagubieniu, zniszczeniu lub nieprawnemu zabraniu - może wnieść podanie do Ministerstwa Skarbu celem zachowania i zabezpieczenia swych praw.

Art.  2.
1) Podanie roszczące o prawo powinno zawierać:
a) imię i nazwisko, zajęcie i zwykłe zamieszkanie oraz zamieszkanie obecne;
b) wyszczególnienie rodzaju, wartości nominalnej, serii, numerów i ilości tytułów;
c) uzasadnienie prawa;
d) wyszczególnienie okoliczności, które towarzyszyły utracie tytułu lub które uzasadniają obawę utraty.
(2) Ministerstwo Skarbu może żądać złożenia uzupełniających dowodów i wyjaśnień.
Art.  3.
1) Po stwierdzeniu, że podanie jest należycie uzasadnione i prawa uprawdopodobnione, Ministerstwo Skarbu zarządzi trzykrotne ogłoszenie o wpłynięciu podania w odstępach dwumiesięcznych w "Monitorze Polskim" oraz w jednym z czasopism, z wezwaniem wszystkich roszczących prawa do tytułu, aby złożyli tytuł w Ministerstwie Skarbu.
(2) Jeżeli siedziba lub kierownictwo osoby prawnej, która tytuł wydała, znajduje się poza okupowanym obszarem Państwa, Ministerstwo Skarbu zawiadomi ponadto tę osobę prawną o wpłynięciu podania.
Art.  4.

Transakcje dokonane zakwestionowanym tytułem po upływie dni ośmiu od dnia wydania numeru "Monitora Polskiego", w którym umieszczono pierwsze ogłoszenie, są bezskuteczne w stosunku do roszczącego prawo, a osoba prawna, która wydała tytuł, nie ma prawa dokonywania na jego podstawie żadnych wypłat.

Art.  5.
1) Jeżeli na skutek ogłoszeń zakwestionowany tytuł zostanie Ministerstwu Skarbu złożony, Ministerstwo Skarbu zawiadomi o tym roszczącego prawo zatrzymując tytuł ten do czasu rozstrzygnięcia sporu przez właściwe sądy.
(2) Ministerstwo Skarbu wyda zatrzymany tytuł, jeżeli zainteresowane strony zgodnie o to wniosą.
(3) Najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od daty, którą określi rozporządzenie Rady Ministrów jako datę ustania wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną, powinien roszczący prawo zawiadomić Ministerstwo Skarbu, czy wniosek swój podtrzymuje; w razie zaś złożenia tytułu przez inną osobę - powinien w tym samym terminie wytoczyć powództwo lub skierować sprawę na drogę karną zawiadamiając o tym Ministerstwo Skarbu.
(4) W razie podtrzymania wniosku Ministerstwo Skarbu przekaże podanie wraz z wszystkimi dowodami oraz tytuł, jeżeli został złożony, właściwemu sądowi.
(5) Jeżeli w powyższym terminie wniosek nie będzie podtrzymany albo powództwo wytoczone albo sprawa skierowana na drogę karną, zakaz dokonywania transakcji zakwestionowanym tytułem oraz zakaz wypłaty traci moc, a tytuł złożony ulega wydaniu komu należy.
Art.  7.

Dekret niniejszy nie dotyczy:

a) biletów Banku Polskiego;
b) biletów i bonów skarbowych;
c) biletów loteryjnych, kolejowych, znaków opłaty itp.;
d) kuponów od tytułów na okaziciela.
Art.  8.

Wszelkie podania i załączniki składane w związku z wykonaniem dekretu niniejszego są wolne od opłat stemplowych. Koszty ogłoszeń i postępowania ponosi strona zainteresowana.

Art.  9.

Wykonanie niniejszego dekretu powierza się Ministrowi Skarbu w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości.

Art.  10.

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem ogłoszenia i obowiązuje na czas wyjątkowych okoliczności wywołanych wojną.

Zmiany w prawie

Jednostki sektora finansów publicznych złożą mniej sprawozdań budżetowych

Resort finansów zdecydował o rezygnacji z przygotowywania i dostarczania półrocznych sprawozdań z realizacji wydatków w układzie zadaniowym przez jednostki sektora finansów publicznych. Zakłada to zmiana rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej podpisana przez ministra finansów.

Katarzyna Kubicka-Żach 13.07.2020
Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020