Targowiska.

Dz.U.36.64.462
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 4 sierpnia 1936 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Rolnictwa i Reform Rolnych, Spraw Wewnętrznych oraz Opieki Społecznej w sprawie targowisk.
Na podstawie art. 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 27 października 1933 r. w sprawie uregulowania obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem oraz obrotu hurtowego mięsem (Dz. U. R. P. Nr. 85, poz. 639) zarządza się co następuje:
I.

Przepisy ogólne.

§  1. Rozporządzenie niniejsze dotyczy - w stosunku do gmin posiadających uprawnienia targowe - obowiązków w sprawie utrzymania i administrowania targowisk, zakładania i utrzymania urządzeń targowych służących do usprawnienia obrotu handlowego bydłem rogatym, trzodą chlewną, końmi i owcami, obrotu hurtowego mięsem z tych zwierząt, obrotu handlowego kurami, kaczkami, gęsiami, indykami i perliczkami w stanie żywym i bitym, oraz zawiera przepisy, jakim te urządzenia powinny odpowiadać.
§  2. Targowiska przeznaczone do obrotu zwierzętami gospodarskimi i drobiem w stanie żywym będą nazywane w dalszych paragrafach "targowiskami", targowiska zaś przeznaczone do obrotu mięsem - "halami mięsnymi".
§  3.
(1) Gminy, które w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia posiadają uprawnienia targowe na podstawie art. 65 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym (Dz. U. R. P. Nr. 53, poz. 468), w brzmieniu ustawy z dnia 10 marca 1934 r. o zmianie tego rozporządzenia (Dz. U. R. P. Nr. 40, poz. 350), powinny najpóźniej w ciągu 2-ch lat od dnia wejścia w życie rozporządzenia niniejszego dostosować się do jego przepisów.
(2) Na targowiskach lub w halach mięsnych, które po tym terminie nie będą urządzone, utrzymywane i administrowane zgodnie z przepisami rozporządzenia niniejszego, obrót zwierzętami i drobiem oraz hurtowy obrót mięsem może być zabroniony na zasadzie zarządzenia właściwego wojewody.
(3) Za urządzenia dostosowane do wymagań niniejszego rozporządzenia będą uważane urządzenia odpowiadające rozmiarom obrotu na targowisku lub w hali mięsnej.
(4) Orzeczenia władz przemysłowych w odnośnych sprawach (ust. 2 i 3) mają być wydawane po zasięgnięciu opinji właściwej targowiskowej komisji nadzorczej (do dnia 31 marca 1939 r. - okręgowej).
II.

Utrzymywanie targowisk i hal mięsnych.

§  4. Jeżeli posiadacz uprawnienia targowego zaniedba utrzymania targowiska lub hali mięsnej w stanie odpowiadającym przepisom rozporządzenia niniejszego, władza przemysłowa może zażądać doprowadzenia urządzeń targowych do stanu zgodnego z tymi przepisami w określonym przez siebie terminie.

Po bezskutecznym upływie takiego terminu Minister Przemysłu i Handlu w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Reform Rolnych oraz Ministrem Spraw Wewnętrznych może zadania dotyczące utrzymania danego targowiska lub hali mięsnej przekazać czasowo instytucji społecznej lub prywatnej, bądź też przedsiębiorstwu prywatnemu, na warunkach przez siebie ustalonych.

III.

Urządzenia targowe targowisk.

§  5. Targowisko powinno być ogrodzone w ten sposób, ażeby niemożliwe było wprowadzanie i wyprowadzanie oraz wwożenie i wywożenie zwierząt z pominięciem bram spędowych. Rodzaj ogrodzenia i jego stan powinien być taki, ażeby nie narażał zwierząt na okaleczenia.
§  6.
(1) Targowisko powinna być zaopatrzone w automatyczne wagi pomostowe do ważenia zwierząt. Władza przemysłowa I instancji może jednak zezwolić na zaopatrzenie targowiska w wagi pomostowe zwykłe (nieautomatyczne).
(2) Osoba nie będąca posiadaczem uprawnienia targowego może zaopatrzyć targowisko w wagi określone w ust. 1 na podstawie upoważnienia i pod odpowiedzialnością posiadacza uprawnienia targowego.
§  7. Targowisko, na którym obrót, przyjmowanie lub wydawanie towaru odbywa się w porze wieczorowej lub nocnej, powinno być zaopatrzone w wystarczające sztuczne oświetlenie.
§  8.
(1) Do wyładowywania zwierząt z pojazdów i załadowywania na nie powinny być urządzone stałe lub ruchome rampy.
(2) Targowiska, które posiadają bocznicę kolejową powinny ponadto posiadać rampy do wyładowywania zwierząt z wagonów i załadowywania do nich.
§  9.
(1) Na targowisku powinny znajdować się urządzenia (studnia, instalacje wodociągowe), zapewniające dostateczną ilość wody do picia dla ludzi i zwierząt, znajdujących się na targowisku w dniu targowym; woda musi odpowiadać warunkom wyszczególnionym w rozporządzeniu Ministrów: Opieki Społecznej i Spraw Wewnętrznych z dnia 27 sierpnia 1933 r. o wodzie do picia i potrzeb gospodarczych (Dz. U. R. P. Nr. 79, poz. 562).
(2) Urządzanie na targowisku wspólnych koryt do pojenia zwierząt jest wzbronione.
§  10. Cały obszar targowiska powinien być zaopatrzony w odpowiednie urządzenia ściekowe.
§  11. Targowisko powinno być zaopatrzone w szczelne zbiorniki na nawóz.

W obrębie targowiska powinny być urządzone kryte ustępy do użytku publicznego, odpowiadające przepisom budowlanym i sanitarnym.

§  12. W pobliżu głównej bramy wpędowej powinno znajdować się pomieszczenie, umożliwiające organom weterynaryjnym, sanitarnym, administracyjnym i nadzorczym wykonywanie ich czynności.
§  13. W miejscu widocznym i dostępnym dla uczestników obrotu na targowisku powinny być umieszczone tablice, przeznaczone do ogłaszania zarządzeń administracji oraz władz nadzorczych, weterynaryjnych, sanitarnych i t. p., a także do publikowania ilości spędzonych zwierząt, cen i t. p.
§  14. Jeżeli na podstawie zarządzenia władzy przemysłowej I instancji wjazd na targowisko pojazdów, którymi są dostarczane zwierzęta na targ, jest niedozwolony, to powinien być wyznaczony obok targowiska odpowiedni teren jako miejsce postoju.
§  15.
(1) Jeżeli targowisko nie posiada stajni izolacyjnej dla przetrzymywania zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę, ma być wyznaczone na ten cel odosobnione, należycie odgrodzone miejsce obok targowiska.
(2) Na żądanie wojewódzkiej władzy przemysłowej i w terminie przez nią oznaczonym, nie krótszym jednakże niż 1 rok lub w razie, gdy roczny spęd zwierząt na danym targowisku przekracza 25.000 szt. zwierząt dorosłych (w szczególności bydła rogatego powyżej roku i trzody chlewnej powyżej 6 miesięcy), posiadacz uprawnienia targowego powinien urządzić stajnię izolacyjną.
§  16.
(1) Targowisko, na którym zwierzęta i drób są umieszczane i przetrzymywane w czasie pozatargowym, powinno oprócz urządzeń przewidzianych w §§ 5 do 14 posiadać:
a) stajnie spędowo-targowe, służące do przetrzymywania zwierząt dla wypoczynku, karmienia, pojenia, oraz sprzedaży;
b) stajnie izolacyjne dla przetrzymywania zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę;
c) skład na paszę i ściółkę;
d) nawierzchnię równą, twardą, nieprzepuszczalną, dającą się łatwo zmywać i dezynfekować w tych miejscach, gdzie odbywa się przepędzanie i i przetrzymywanie zwierząt;
e) urządzenia do sztucznego oświetlenia.
(2) Ponadto na żądanie władzy przemysłowej wojewódzkiej ii w terminie przez nią oznaczonym, nie krótszym jednakże, niż 1 rok, posiadacz uprawnienia targowego powinien urządzić na targowisku określonym w ust. (1) stajnie potargowe dla bydła rogatego (oprócz cieląt), pozostałego na targowisku po zakończeniu targu.
IV.

Urządzenia targowe hal mięsnych.

§  17. Do urządzenia hal mięsnych stosuje się, oprócz odpowiednich postanowień rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 30 czerwca 1932 r. o dozorze nad mięsem i przetworami mięsnymi (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 603) przepisy następujące:
a) hala mięsna powinna być zaopatrzona w wagi do ważenia mięsa, zainstalowane przez posiadacza uprawnienia targowego oraz w urządzenia chłodnicze;
b) jeżeli hala i chłodnia mieszczą się na różnych piętrach, powinny mieć ze sobą połączenie za pomocą odpowiedniej ilości wind towarowych.
§  18. Pomieszczenie hal powinno posiadać łatwy dostęp, a podjazd do budynku mieszczącego halę powinien być wybrukowany.
V.

Administrowanie targowiskami i halami mięsnymi.

§  19. Posiadacz uprawnienia targowego powinien:
1) podać do ogólnej wiadomości regulamin targowy odpowiadający przepisom oraz uwzględniający lokalne potrzeby obrotu targowego i ustanowić zarząd targowiska lub hali mięsnej, który będzie obowiązany:
a) wydać odpowiednie zarządzenia dotyczące dezynfekcji targowiska lub hal, kontroli lekarsko-weterynaryjnej towaru, a w szczególności izolowania zwierząt podejrzanych o chorobę zakaźną, ochrony zwierząt, postępowania w przypadkach, gdy zwierzę padnie, lub gdy właściciel nie przedstawi przepisanego raportu i t. d. -o ile sprawy te nie są unormowane innymi obowiązującymi przepisami prawnymi,
b) ogłaszać przed rozpoczęciem targu na specjalnej tablicy przewidzianej w § 13: ceny z ostatniego dnia targowego miejscowego targowiska, o ile były notowane, ostatnie notowane ceny na targowiskach zamiejscowych mających gospodarcze znaczenie dla miejscowego obrotu, ilość poszczególnych rodzajów zwierząt spędzonych na targowisko i mięsa dostarczonego do hali, oraz taryfę opłat targowiskowych, a jeśli targowisko jest przy rzeźni - również opłat ubojowych oraz pobieranych za urzędowe badanie zwierząt rzeźnych i mięsa,
c) prawidłowo pobierać opłaty targowe i je dokładnie rejestrować,
d) przestrzegać oraz nadzorować przestrzeganie regulaminów targowych i porządku na targowisku i w hali mięsnej;
2) wykonywać wszelkie zarządzenia władz w zakresie potrzeb obrotu targowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
VI.

Przepisy końcowe.

§  20. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie w 3 miesiące od dnia ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020