Zmiana Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dz.U.36.59.436
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 21 lipca 1936 r.
o zmianie Statutu Banku Gospodarstwa Krajowego.
Na podstawie art. 2 i 24 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucyj kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 477) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1930 r. w sprawie zmian i uzupełnień rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 30 maja 1924 r. o połączeniu (fuzji) państwowych instytucyj kredytowych w Bank Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 666) oraz zgodnie z § 108 statutu Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. R. P. z 1924 r. Nr. 46, poz. 478) zarządzam co następuje:
§  1. W statucie Banku Gospodarstwa Krajowego, ogłoszonym jako załącznik do rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 31 maja 1924 r. o statucie Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. R. P. Nr. 46, poz. 478), zmienionego rozporządzeniami Ministra Skarbu: z dnia 26 czerwca 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 59, poz. 597), z dnia 2 grudnia 1924 r. (Dz. U. R. P. Nr. 107, poz. 974), z dnia 30 kwietnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 47, poz. 332), z dnia 28 sierpnia 1925 r. (Dz. U. R. P. Nr. 91, poz. 640), z dnia 30 marca 1926 r. (Dz. U. R. P. Nr. 32, poz. 195), z dnia 15 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 41, poz. 402), z dnia 5 maja 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr. 56, poz. 532) i z dnia 16 kwietnia 1929 r. (Dz. U. R. P. Nr. 38, poz. 334), wprowadza się zmiany następujące:
1) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. Bank udziela pożyczek hipotecznych, komunalnych, kolejowych i przemysłowych w listach zastawnych, bądź w obligacjach, bądź w gotówce, spłacalnych częściowo lub jednorazowo.

Z pożyczek tych korzystać mogą osoby fizyczne i prawne, z wyłączeniem Skarbu Państwa i przedsiębiorstw państwowych, nieposiadających osobowości prawnej.

Na podstawie długoterminowych pożyczek w gotówce Bank ma prawo wydawać listy zastawne lub obligacje.";

2) § 15 otrzymuje brzmienie:

"§ 15. Łączna suma nominalna emisji listów zastawnych i obligacyj, wydanych przez Bank na zasadach, określonych w statucie niniejszym, nie może przekraczać 15-krotnej wysokości kapitału zakładowego Banku.";

3) § 18 otrzymuje brzmienie:

"§ 18. Skarb Państwa odpowiada za zobowiązania Banku, wypływające z emisji listów zastawnych bez ograniczenia, za zobowiązania, wypływające z emisji obligacyj komunalnych do wysokości 860.000.000 złotych w złocie, zaś kolejowych do wysokości 20 miljonów złotych.

Skarb Państwa odpowiada za zobowiązania Banku, wypływające z emisji obligacyj bankowych Banku Gospodarstwa Krajowego, emitowanych na zasadach, ustalonych w § 13 i następnych statutu niniejszego, do wysokości 172 miljonów złotych w złocie.";

4) § 20 otrzymuje brzmienie:

"§ 20. Listy zastawne i obligacje muszą posiadać pokrycie w pożyczkach w wysokości co najmniej równej sumie nominalnej obiegu emisyj Banku.

Wysokość oraz terminy płatności procentów i sum, przypadających na umorzenie kapitału podkładowych pożyczek, muszą być ustanowione w ten sposób, aby zapewniały terminową wypłatę procentów oraz terminowe umorzenie kapitału, wydanych przez Bank listów zastawnych i obligacyj.

Na poczet pokrycia listów zastawnych lub obligacyj nie mogą być wliczane należności, powstałe z zaległych rat umorzenia.

W razie gotówkowej spłaty pożyczek hipotecznych oraz komunalnych, kolejowych i przemysłowych przed upływem ustanowionego terminu, powinien Bank wycofać z obiegu listy zastawne lub obligacje, na kwotę, odpowiadającą spłaconemu kapitałowi.";

5) w § 25 ust. 2 wyraz: "trzydziestu" zastępuje się wyrazem: "dwudziestu";
6) w § 38 pkt. 2 dodaje się po zdaniu, oznaczonem literą b), przepis:

"c) na oddzielne lokale, piętra i części pięter odrębnej własności, zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r. o własności lokali (Dz. U. R. P. Nr. 94, poz. 848).";

7) w § 48 pkt. 1 skreśla się wyrazy: "Państwu i";
8) w § 49, w § 50 ust. 1 w zdaniu oznaczonem literą a) i w § 54 ust. 1 skreśla się wyraz: "Państwu" i następujący po tym wyrazie przecinek;
9) § 75 otrzymuje brzmienie:

"§ 75. Władzami Banku są:

a) Prezes Banku i Wiceprezes Banku,

b) Rada Nadzorcza,

c) Dyrekcja,

d) Komisja Rewizyjna.";

10) § 82 otrzymuje brzmienie:

"§ 82. Wiceprezesa Banku powołuje Prezydent Rzeczypospolitej na wniosek Rady Ministrów, przedstawiony przez Ministra Skarbu, na okres pięciu lat.

Wiceprezes zastępuje Prezesa Banku w razie jego nieobecności, pozatem pełni obowiązki, przekazane mu przez Prezesa.

Wiceprezes musi odpowiadać warunkom, określonym w § 76 statutu Banku.

Wiceprezes otrzymuje stałe uposażenie z funduszów Banku, ustalone przez Ministra Skarbu, za udział zaś w posiedzeniach Rady nie otrzymuje osobnego wynagrodzenia.";

11) § 97 otrzymuje brzmienie:

"§ 97. Komisja Rewizyjna Banku składa się z pięciu członków i dwóch zastępców; jednego do dwóch członków Komisji powołują samorządy w miarę obejmowania udziałów, pozostałych powołuje Minister Skarbu. Członkowie i zastępcy członków Komisji powołani są na lat dwa. Wynagrodzenie ich, płatne z funduszów Banku, określa Minister Skarbu.".

§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Ustawa o emeryturach rocznika 1953 podpisana

Prezydent podpisał ustawę, na podstawie której ponownie przeliczona zostanie wysokość zaniżonych emerytur kobiet i mężczyzn z rocznika 1953. Według szacunków z nowej regulacji może skorzystać ok. 74 tys. osób. W większości przypadków średnia miesięczna podwyżka emerytur wyniesie 202 zł.

Krzysztof Sobczak 08.07.2020
Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020