Wykonanie art. 6-24 polsko-niemieckiej konwencji Górno-Śląskiej, zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (załącznik do ustawy z dn. 24 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-niemieckiej konwencji, dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie dn. 15 maja 1922 r.).

Dz.U.24.95.886
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 października 1924 r.
w sprawie wykonania art. 6 - 24 polsko-niemieckiej konwencji Górno-Śląskiej, zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (załącznik do ustawy z dn. 24 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-niemieckiej konwencji, dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie dn. 15 maja 1922 r.).
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 24 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji Konwencji niemiecko-polskiej, dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (Dz. U. R. P. № 44, poz. 370), art. 2 ustawy z dnia 4 lipca 1923 r. o organizacji w zakresie działania Głównego Urzędu Likwidacyjnego (Dz. U. R. P. № 75, poz. 583), art. 16 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. R. P. № 70, poz. 467), oraz art. 3 ustawy z dn. 28 lipca 1922 r. w przedmiocie zbycia lub zamiany nieruchomych majątków, które przeszły lub przejdą na rzecz Państwa w myśl ustawy z dn. 15 lipca 1920 r. o likwidacji majątków prywatnych w wykonaniu Traktatu Pokoju, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. U. R. P. № 67, poz. 602) zarządza się co następuje:
§  1. Celem wykonania postanowień art. 6-24 polsko-niemieckiej konwencji Górno-Śląskiej, zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (Załącznik do ustawy z dn. 24 maja 1922 r.-(Dz. U.R.P. z. 1922r.№ 44, poz. 370)-Główny Urząd Likwidacyjny ustali stan faktyczny, względnie przeprowadzi rejestrację odnośnego mienia, oraz dokona wszelkich innych czynności niezbędnych dla realizacyj postanowień, zawartych w wymienionych artykułach konwencyj.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Likwidacyjnego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Zmiany w prawie

Nowe mandaty od straży gminnej - za wjazd do czystej strefy i złą segregację śmieci

Straż gminna nałoży mandat za wjazd do strefy czystego transportu – przewiduje projekt rozporządzenia. Dodatkowe uprawnienie do nakładania mandatów ma też dotyczyć niezłożenia deklaracji śmieciowej lub jej zmiany oraz nieposiadania zadeklarowanego kompostownika przydomowego.

Katarzyna Kubicka-Żach 01.07.2020
KNF będzie skuteczniej nadzorował zagranicznych ubezpieczycieli

Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na członka zarządu zagranicznego zakładu ubezpieczeń karę za opóźnienie w wypłacie ubezpieczenia. Będzie mogła ona wynieść trzykrotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy, a jeżeli nie można go ustalić – 100 tys. złotych. Takie zmiany zakłada nowelizacja przepisów podpisana przez prezydenta.

Jolanta Ojczyk 01.07.2020
Płyn do e-papierosów bez akcyzy kolejne trzy miesiące

Minister finansów podpisał we wtorek rozporządzenie dotyczące zaniechania poboru podatku akcyzowego od płynu do papierosów elektronicznych oraz wyrobów nowatorskich. Przedsiębiorcy nie zapłacą podatku od 1 lipca do końca września 2020 roku. Do 30 czerwca wyroby były objęte zerową stawką podatku.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Poborem opłaty elektronicznej za przejazd po drogach zajmie się skarbówka

Od 1 lipca 2020 r. szef Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) przejmie od Głównego Inspektora Transportu Drogowego pobór opłaty elektronicznej za przejazd pojazdem ciężkim (powyżej 3,5 tony) po płatnych drogach krajowych oraz pobór opłaty za autostrady na wyznaczonych odcinkach A2 i A4. Dotychczasowy system poboru opłat zostanie wygaszony do końca lipca 2021 r.

Krzysztof Koślicki 01.07.2020
Nowe przepisy mają zapewnić lepszą ochronę sieci 5G

Ujednolicenie procesów i czynności wymaganych do ochrony sieci i usług telekomunikacyjnych przed najnowszymi cyberzagrożeniami - to cel opublikowanego właśnie rozporządzenia dotyczącego minimalnych środków technicznych i organizacyjnych, jakie dla zapewnienia cyberbezpieczeństwa sieci i usług, powinni stosować przedsiębiorcy telekomunikacyjni.

Krzysztof Sobczak 30.06.2020
Będzie aż pięć sądów do spraw własności intelektualnej

Wyspecjalizowane wydziały do rozpoznawania spraw z zakresu własności intelektualne powstaną nie w czterech, ale w pięciu sądach okręgowych - ustaliliśmy w Ministerstwie Sprawiedliwości. Będą w Gdańsku, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Katowicach. Jutro ma ukazać się rozporządzenie w tej sprawie.

Jolanta Ojczyk 30.06.2020
Metryka aktu
Identyfikator:

Dz.U.1924.95.886

Rodzaj: Rozporządzenie
Tytuł: Wykonanie art. 6-24 polsko-niemieckiej konwencji Górno-Śląskiej, zawartej w Genewie dnia 15 maja 1922 r. (załącznik do ustawy z dn. 24 maja 1922 r. w przedmiocie ratyfikacji polsko-niemieckiej konwencji, dotyczącej Górnego Śląska, podpisanej w Genewie dn. 15 maja 1922 r.).
Data aktu: 15/10/1924
Data ogłoszenia: 31/10/1924
Data wejścia w życie: 31/10/1924