Zostanie utworzony rejestr implantacji sztucznych zastawek aortalnych metodą TAVI
\\

Na stronie Ministerstwa Zdrowia ukazał się projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie utworzenia Ogólnopolskiego Rejestru Kardiologiczno-Kardiochirurgiczego Przezcewnikowych Implantacji Zastawek Aortalnych POL-TAVI.

Jako cel utworzenia przedmiotowego rejestru wskazuje się zapewnienie gromadzenia na jednaj platformie danych dotyczących nowego w skali krajowej zabiegu jakim jest implantacja sztucznych zastawek aortalnych metodą przezcewnikowej implantacji zastawki aortalnej (Transcatheter Aortic Valve Implantation) - zwaną metodą TAVI.

Założeniem rejestru jest gromadzenie szczegółowych danych dotyczących:

- profilu tej grupy chorych;

- wskazań do zabiegu;

- przebiegu zabiegu;

- okresu przed-, około- i pozabiegowego;

- długoterminowej obserwacji klinicznej tej grupy pacjentów.

Zbierane informacje umożliwią szczegółową analizę bezpieczeństwa efektywności nowej metody leczenia . Ponadto informacje te pozwolą także na wykorzystanie ich w celu:

- poprawy jakości leczenia;

- zapewnienia możliwości uczestniczenia Polski w bazie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego oraz Bazy Danych Europejskiego Towarzystwa Kardio-Torakochirurgów;

- oceny wyników leczenia metodą TAVI;

- wyznaczenia dopuszczalnych odchyleń od ustalonych statystycznie norm;

- zdefiniowania wskazań i przeciwwskazań do tej metody leczenia;

- zdefiniowania ryzyka, wczesnych powikłań;

- analizy kosztów leczenia;

- dystrybucji środków w taki sposób, aby uzyskać zmniejszenie kosztów jednostkowych;

- wskazywania kierunków badań naukowych.

W dniu 15 kwietnia 2013 projekt rozporządzenia został przekazany do uzgodnień zewnętrznych. Termin zgłaszania uwag upływa 30 kwietnia 2013 r.

Opracowanie: Robert Kuczyński, RPE WKP

Źródło: www.mz.gov.pl, stan z dnia 17 kwietnia 2013 r.

\
Data publikacji: 17 kwietnia 2013 r.