Trwają prace nad powołaniem kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Zielonogórskim. Pierwszy nabór na kierunek lekarski planowany jest na 2015 rok. Jest to możliwe dzięki pozytywnej opinii Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wydanej w listopadzie 2014 roku oraz zgodzie Ministerstwa Zdrowia. Opinia PKA będzie kluczowa dla Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, które także musi wyrazić zgodę na powołanie kierunku.

Kolejne ze spotkań roboczych w tej sprawie z udziałem przedstawicieli samorządu województwa oraz Uniwersytetu Zielonogórskiego odbyło się 4 lutego 2015 roku. Wspólnie ustalono konieczność aneksowania porozumienia zawartego pomiędzy UZ a samorządem, w celu aktualizacji harmonogramu utworzenia uniwersyteckiego szpitala klinicznego, w perspektywie czterech lat.

Przedstawiciele uniwersytetu zasygnalizowali problemy z finansowaniem kolejnych inwestycji w celu dostosowania bazy dydaktycznej do potrzeb nowego kierunku i zwracali uwagę, że potrzebna jest spójna kampania informacyjna na temat jego powstania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Lubuskiego zarezerwowano 6 mln zł na ten cel. Kwota ta będzie wydatkowana w latach 2014–2015, proporcjonalnie po 50 procent w danym okresie, z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z przedsięwzięciem.

Ponadto dofinansowanie w wysokości 18 mln zł na dostosowanie infrastruktury do potrzeb nowych kierunków otrzyma zielonogórski szpital. Chodzi o przebudowę i modernizację działu patomorfologii z rozbudową o Ośrodek Medycznych Nauk Podstawowych, przebudowę Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej oraz Pracowni Badań Mikrobiologicznych, zakup sprzętu i wyposażenia dydaktycznego oraz naukowo–badawczego, a także przebudowę układu komunikacyjnego przy ulicy Podgórnej. Projekt zakłada też przebudowę układu komunikacyjnego lecznicy, stworzenie 52 nowych miejsc parkingowych dla studentów i pracowników naukowych kierunku lekarskiego. Konsekwencją przebudowy parkingów i utworzenia nowych miejsc parkingowych jest przebudowa i budowa chodników, drogi wewnętrznej, budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych, oświetlenia terenu, którego obecnie brakuje. Ponadto szpital będzie mógł skorzystać także ze środków w nowej perspektywie, ponieważ znajdą się tam pieniądze na projekty związane z ochroną zdrowia, szczególnie na zakup wysokospecjalistycznego sprzętu.

Powołanie na Uniwersytecie Zielonogórskim kierunku lekarskiego będzie oznaczało poszerzenie jego oferty kształcenia. Dla mieszkańców regionu sytuacja taka będzie również oznaczała poprawę dostępności i jakości oferty edukacyjnej lub inaczej – wyrównanie szans w zakresie dostępu do edukacji na poziomie wyższym. Prowadzona będzie również działalność naukowo–badawcza (kształcenie na jednolitych studiach magisterskich jest związane z prowadzeniem badań naukowych).

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.lubuskie.pl, stan z dnia 9 lutego 2015 r.