19 października br. Minister Zdrowia skierował do ponownych uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie Dobrej Praktyki Laboratoryjnej i wykonywania badań zgodnie z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej. Zastąpi on dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z 28 maja 2010 r. w sprawie kryteriów, które powinny spełniać jednostki organizacyjne wykonujące badania substancji i preparatów chemicznych, oraz kontroli spełniania tych kryteriów (Dz. U. Nr 109, poz. 722).

Zakres, który reguluje projekt rozporządzenia, zawiera oprócz zmian o charakterze porządkującym i terminologicznym (dostosowujących to rozporządzenie do nowej ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach), także zmiany merytoryczne związane z przeniesieniem części przepisów znajdujących się w dotychczas obowiązującym rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 28 maja 2010 r. do art. 16 ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach.

Dodatkowo należy wskazać, że projektowana regulacja – stanowiąc akt wykonawczy do ustawy z 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2011 r. Nr 63, poz. 322 oraz Nr 0, poz. 908) – włącza do polskiego porządku prawnego przepisy unijne, a zakres wprowadzanych zmian oraz przedmiot regulacji sprawiają, że za celowe należy uznać niezwłoczne wejście w życie projektowanego rozporządzenia. Przemawia za tym ważny interes państwa, w zakresie, w jakim ujednolicone zostaną przepisy dotyczące tak doniosłej i ważnej kwestii, jaką jest konieczność zapewnienia prawidłowości i ciągłości w zakresie funkcjonowania w Polsce systemu jakości, odnoszącego się do procesu organizacyjnego i warunków planowania, przeprowadzania i monitorowania nieklinicznych badań substancji i mieszanin pod względem bezpieczeństwa dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego.

W związku z powyższym należy uznać, że wejście w życie zaproponowanych rozwiązań z dniem ogłoszenia jest konieczne ze względu na ważny interes publiczny i nie naruszy zasad demokratycznego państwa prawnego.

Źródło: www.mz.gov.pl