Czy SP ZOZ może dokonać zakupu sprzętu medycznego od osoby fizycznej, w formie umowy kupna-sprzedaży?


Przepisy nie ograniczają kręgu podmiotów które mogą być dostawcami sprzętu medycznego. Problem wymaga jednak rozważenia na gruncie przepisów o zamówieniach publicznych.


Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej jest obowiązany stosować postanowienia ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655; dalej jako: u.z.p.). Obowiązek ten wynika z treści art. 3 ust. 1 pkt 1 u.z.p. w związku z treścią art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.; dalej jako: u.f.p.). Z mocy art. 4 pkt 8 u.z.p. ustawy nie stosuje się do zamówień, których wartość nie przekracza kwoty 14000 EURO. Wynika stąd konieczność zbadania wartości zakupu i jeżeli okaże się, że zakup ten nie przekracza kwoty 14000 EURO wówczas można rozważyć wybór formy zakupu. Artykuł 46 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89 z późn. zm.; dalej jako: u.z.o.z.) zastrzega dla Rady Społecznej obowiązek przedstawiania podmiotowi, który utworzył publiczny zakład opieki zdrowotnej, wniosków i opinii w sprawie zakupu sprzętu medycznego. A zatem rzeczywista dopuszczalność zawarcia takiej umowy zależy także od rady społecznej oraz stanowiska organu tworzącego, skoro temu organowi rada przedstawia swoją opinię.

Uwagi
Autorka przyjęła, że pytanie dotyczy dopuszczalności zawarcia umowy z osobą fizyczną bez prowadzenia wstępnych procedur.