Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił konkurs na wykonanie zadań samorządu województwa. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o ponad 4 mln zł. Oferty mogą dotyczyć między innymi wykonania zadań w zakresie edukacji zdrowotnej.

O środki w ramach konkursu mogą się ubiegać organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) w roku 2016.

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące między innymi edukacji i promocji zdrowia publicznego oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień.

Poza tym w konkursu można składać oferty dotyczące działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, rozwoju kultury fizycznej, integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego, kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, rozwoju turystyki czy pomocy społecznej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.warmia.mazury.pl, stan z dnia 7 grudnia 2015 r.