W skład rady społecznej nie zawsze muszą wchodzić przedstawiciele NRL
\\

W radach społecznych działających przy szpitalach utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego nie w każdym przypadku muszą zasiadać przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – uznał WSA w Olsztynie.

Rada powiatu podjęła uchwałę dotyczącą zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego rady społecznej przy samodzielnym publicznym ZOZ – szpitalu powiatowym. W uchwale ustalono, że rada społeczna składa się z 8 osób będących przedstawicielami wojewody, rady powiatu i czterech rad miejskich. Wojewoda stwierdził nieważność załącznika do uchwały. W uzasadnieniu wskazał, że art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r., Nr 112, poz.654 ze zm.) nakazuje aby skład rady społecznej nie przekraczał 15 osób, przy czym w skład takiej rady musi wchodzić przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Zdaniem organu nadzoru w uchwale określono skład rady z rażącym naruszeniem wspomnianego przepisu, gdyż nie ma w nim przedstawicieli Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

WSA zwrócił uwagę na art. 48 ust. 6 pkt 2 ustawy o działalności leczniczej, zgodnie z którym do rady społecznej jako jej członkowie obok przedstawiciela wojewody wchodzą przedstawiciele wybrani przez odpowiednio: radę gminy lub radę powiatu - w liczbie określonej przez podmiot tworzący, albo przez sejmik województwa w liczbie nie przekraczającej 15 osób, albo przez podmiot tworzący podmiot leczniczy nie będący przedsiębiorcą o ogólnokrajowym lub ponadwojewódzkim obszarze działania – w liczbie nie przekraczającej 15 osób, w tym po jednym przedstawicielu Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

WSA nie zgodził się z argumentacją wojewody sprowadzającej się do tego, iż w radach społecznych działających przy szpitalach utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego muszą być w każdym przypadku przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Konstrukcja prawna przepisu art. 48 ust. 6 pkt 2b ustawy o działalności leczniczej, oparta jest na alternatywie wykluczającej się o czym świadczy użycie spójnika rozłącznego "albo" i określa ona trzy różne modele powoływania rady społecznej w zależności od tego jaki podmiot wybiera członków rady społecznej.

WSA zwrócił uwagę, iż gdyby nawet podzielić argumentację wojewody, to zapis art. 48 ust. 8 ustawy o działalności leczniczej mówiący o tym, że w posiedzeniach rady społecznej, w której skład nie wchodzi przedstawiciel Naczelnej Rady Lekarskiej lub Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, mają prawo uczestniczyć, z głosem doradczym, przedstawiciele samorządów medycznych, nie miałby sensu. Zatem zdaniem WSA, organ nadzoru błędnie zinterpretował przepis art. 48 ust. 6 pkt 2 b ustawy o działalności leczniczej, dlatego też uchylono zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze.

Wyrok WSA w Olsztynie z 18 października 2012 r., sygn. akt II SA/Ol 1125/12, nieprawomocny

Anna Dudrewicz

Opublikowano: www.samorzad.lex.pl

\
Data publikacji: 22 listopada 2012 r.