Odpowiedź:
Jeśli pacjentowi objętemu leczeniem szpitalnym wydana została karta informacyjna z leczenia szpitalnego, to powyższa okoliczność przesądza o fakcie zakończenia leczenia szpitalnego. W takim przypadku każde kolejno wykonane na rzecz pacjenta procedury w szpitalu nie będą stanowić kontynuacji leczenia, co przesądza w konsekwencji o konieczności wystawienia stosownego skierowania. Pamiętać jednak należy, iż przedmiotowe skierowanie na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej winno być wydane świadczeniobiorcy przez podmiot udzielający świadczeń szpitalnych, i to wraz z kartą informacyjną z leczenia szpitalnego.
Uzasadnienie:
Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 5 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z., w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2015 r., świadczeniodawca udzielający świadczeń w szpitalach dołącza do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania przedstawiony przez świadczeniobiorcę, w przypadku świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na podstawie skierowania. Jak stanowi z kolei art. 20 ust. 2a u.ś.o.z., świadczeniobiorca jest obowiązany dostarczyć świadczeniodawcy oryginał skierowania nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia dokonania wpisu na listę oczekujących, pod rygorem skreślenia z listy oczekujących. Co istotne, przywołane przepisy kreują obowiązek przedłożenia oryginału skierowania jedynie w przypadku dokonywania wpisu pacjenta na listę osób oczekujących na udzielenie świadczenia. Zgodnie zaś z regułą wyrażoną przepisem art. 20 ust. 1a u.ś.o.z., na liście oczekujących na udzielenie świadczenia nie umieszcza się świadczeniobiorców kontynuujących leczenie u danego świadczeniodawcy. W konsekwencji przyjąć należy, iż świadczeniobiorca kontynuujący leczenie, jako że nie jest umieszczany na prowadzonej liście osób oczekujących na udzielenie świadczenia, nie jest również zobowiązany do przedłożenia skierowania. Niezależnie od powyższych ustaleń przyjąć należy, iż w żaden sposób nie można uznać leczenia pacjenta za kontynuację, jeśli wcześniej podmiot wykonujący działalność leczniczą z zakresu leczenia szpitalnego wydał świadczeniobiorcy kartę informacyjną z leczenia szpitalnego. Ta ostatnia stanowi w zasadzie potwierdzenie zakończenia leczenia szpitalnego. W tym miejscu wskazać jednocześnie należy, iż zgodnie z przepisem § 22 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 177 z późn. zm.), wystawiana pacjentowi na podstawie historii karta informacyjna z leczenia szpitalnego zawiera w szczególności rozpoznanie choroby w języku polskim, opis wyników badań diagnostycznych lub konsultacji, opis zastosowanego leczenia, a w przypadku wykonania zabiegu lub operacji -datę wykonania oraz wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia. Co istotne, jak stanowi § 12 ust. 10 Ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, stanowiących załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2008 r. Nr 81, poz. 484), świadczeniodawca wydaje świadczeniobiorcy po zakończeniu leczenia szpitalnego, a także w przypadku udzielenia świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć, stosownie do zaistniałej sytuacji, niezależnie od karty informacyjnej, również i skierowania na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej. Konkludując, jeśli pacjentowi objętemu leczeniem szpitalnym wydana została karta informacyjna z leczenia szpitalnego, to powyższa okoliczność przesądza o fakcie zakończenia leczenia szpitalnego. W takim przypadku każde kolejno wykonane procedury w szpitalu nie będą stanowić kontynuacji leczenia, co przesądza o konieczności wystawienia stosownego skierowania. Pamiętać jednak należy, iż przedmiotowe skierowanie na świadczenia zalecone w karcie informacyjnej winno być wydane świadczeniobiorcy przez podmiot udzielający świadczeń szpitalnych, i to wraz z kartą informacyjną z leczenia szpitalnego.
Artur Paszkowski, autor współpracuje z Serwisem Prawo i Zdrowie
Odpowiedzi udzielono 24 listopada 2014 r.