Według autora implementacja tych rozwiązań przez polskie podmioty lecznicze będzie miała wpływ na zminimalizowanie kosztów ich działalności, poprawi jakość gromadzonych danych medycznych i zwiększy integralność zarówno w skali całego kraju jak i Europy.

Procesy zaopatrzenia w działalności leczniczej, których dotyczy publikacja, są dziedziną niewidoczną dla pacjenta, która jednak wpływa bezpośrednio na jakość usług zdrowotnych i stanowi ważny dla organizacji ochrony zdrowia obszar zainteresowania 

„Ponieważ proces ten ma charakter niemedyczny, głównymi zaangażowanymi w niego będą zarządzający w obszarach ekonomicznym i administracyjny, a także prawnym czy technicznym. To właśnie od odpowiednich kompetencji tych osób zależeć będzie, czy zadowolenie pacjenta z realizacji świadczenie zdrowotnego będzie mogło być osiągnięte”- czytamy we wprowadzeniu do opracowania.

Autor podkreśla, że kluczową rolę w procesie zarządzania zarówno łańcuchem dostaw jak i popytu odgrywają rozwiązania z zakresu automatycznego gromadzenia danych i ich wymiany, polegające na zastosowaniu odpowiednich metod identyfikacji pacjentów, produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, a także  na wprowadzeniu właściwych sposobów komunikacji na poziomie podmiotu leczniczego oraz w kontaktach z kooperantami. 

Międzynarodowe instytucje branżowe, które działają na rzecz ochron zdrowia, uznały za najbardziej skuteczne, docelowe i przyczyniające się do podniesienia bezpieczeństwa pacjentów standardy, w tym identyfikatory globalnego systemu GS1. 

Książka podejmuje temat uwarunkowań świadczeń szpitalnych w powiązaniu z procesami zaopatrzenia zarówno medycznego, jak i niemedycznego, które mają wpływ na bezpieczeństwo pacjenta, minimalizację błędów niemedycznych i uzyskanie satysfakcji pacjenta z udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Opracowanie ukazuje także problemy wynikające z implementacji przepisów prawnych mających wpływ na zmniejszenie nierówności w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności świadczeń wysokospecjalistycznych udzielanych przez szpitale, oraz na praktykę funkcjonowania opieki zdrowotnej.

W poszczególnych rozdziałach opisano szczegółowo szpital jako przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, który zajmuje się udzielaniem świadczeń zdrowotnych, scharakteryzowano procesy zachodzące w szpitalu od przyjęcia pacjenta do jego wypisu, omówiono procesy zaopatrzenia medycznego i niemedycznego, które muszą zaistnieć, aby pacjent otrzymał odpowiednią usługę a także pokazano katalog działań maksymalizujących bezpieczeństwo pacjenta - jego bezbłędną identyfikację, prawidłowe dostarczanie wyrobów medycznych i produktów leczniczych - prowadzących do dostarczenia świadczenia zdrowotnego o odpowiedniej jakości.

Publikacja przeznaczona jest dla menedżerów podmiotów leczniczych (dyrektorów i prezesów zarządów spółek), kierowników działów zamówień publicznych, transportu, zaopatrzenia, aptek szpitalnych, firm świadczących usługi cateringowe, pralnicze, transportowe, a także dla studentów wydziałów ekonomicznych, wydziałów organizacji i zarządzania, uniwersytetów medycznych.

Mocną stroną tej monografii jest prezentacja uwarunkowań prawnych, administracyjnych i technicznych funkcjonowania szpitali w obecnym systemie zdrowotnym w Polsce. Komunikatywny język opracowania oraz łatwa w odbiorze interpretacja wielu ustaw i rozporządzeń umożliwia czytelnikowi zrozumienie złożoności problemów związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych przez szpitale.

Książka dostępna jest w księgarni Profinfo.

Informacja o autorze

Tomasz Adam Karkowski - doktor nauk medycznych, adiunkt w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego; ukończył Podyplomowe Studium Zarządzania w Opiece Zdrowotnej na Akademii Ekonomicznej i Akademii Medycznej w Poznaniu; ekspert Serwisu Prawo i Zdrowie; autor książek i publikacji dotyczących głównie zarządzania podmiotami leczniczymi i personelem pielęgniarskim.

Magdalena Okoniewska

Źródło: Wolters Kluwer