Rada do spraw Taryfikacji działa przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Pełni funkcję opiniodawczo-doradczą. Do zadań Rady należy opiniowanie planu taryfikacji Agencji, metodologii taryfikacji świadczeń oraz przygotowywanej taryfy świadczeń i jej zmian.

Taryfikacja świadczeń należy do zadań Agencji od 1 stycznia 2015 roku. Wynikają one z nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 22 lipca 2014 roku. Wówczas też Agencja Oceny Technologii Medycznych zmieniła nazwę na Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Czytaj: Jest nowa taryfa świadczeń psychiatrycznych>>>

Taryfikacja służy stworzeniu właściwych proporcji cen między różnymi świadczeniami. Agencja nie decyduje o wartości punktu, ale o proporcji, stosując skalę punktową zwaną taryfą.