Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie zwrócił się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o znowelizowanie przepisów rozporządzenia w sprawie badań lekarskich osób zatrzymanych przez Policję. Rzecznik apeluje o zwiększenie grupy osób podlegających obowiązkowemu badaniu lekarskiemu przy zatrzymaniu.

Jak wynika z odpowiedzi Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych jedną z inicjatyw podjętą w ramach „Strategii działań nakierowanych na przeciwdziałanie naruszeniom praw człowieka przez funkcjonariuszy Policji” było wystąpienie do Prokuratora Generalnego o nawiązanie współpracy przez Policję w kwestii równoległego prowadzenia postępowań karnych i dyscyplinarnych w sprawach o przestępstwa związane z pozbawieniem życia oraz nieludzkim bądź poniżającym traktowaniem lub karaniem, których sprawcami są funkcjonariusze Policji.

Ponadto Podsekretarz Stanu poinformował Rzecznika o rozpoczęciu prac nad prawnym uregulowaniem zagadnień związanych z rejestrowaniem obrazu i dźwięku w ramach czynności administracyjno-porządkowych.

Jednak w ocenie Rzecznika wskazane działania powinny być wzmocnione właściwie sporządzoną dokumentacją medyczną z badań lekarskich każdego zatrzymanego przez Policję.

„W przeciwnym razie w przypadku ujawnienia obrażeń ciała przy zwalnianiu osoby zatrzymanej nadal będzie zachodziło domniemanie, że powstały one w czasie zatrzymania” - stwierdzał Rzecznik w swoim wystąpieniu.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się także o przedstawienie szczegółów działań podjętych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w kwestii będącej przedmiotem wystąpienia.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 16 grudnia 2015 r.