Na rozpoczętym 14 października br. posiedzeniu Rząd zajmie się m.in. propozycją zniesienia tzw. podatku Religi – opłaty uiszczanej przez firmy ubezpieczeniowe na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych – oraz projektem nowej ustawy o finansach publicznych.

Ministrowie omówią projekt zmiany ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zmiana zakłada m.in. likwidację tzw. podatku Religi, czyli odprowadzania przez firmy ubezpieczeniowe do Narodowego Funduszu Zdrowia zryczałtowanej opłaty na leczenie ofiar wypadków komunikacyjnych. W jej miejsce projekt wprowadza możliwość dochodzenia przez NFZ od sprawców wypadków drogowych lub ich ubezpieczycieli zwrotu kosztów leczenia poszkodowanych.

Projekt noweli, przygotowany przez Resort Zdrowia, wprowadza też mechanizm umieszczania w wykazie stanowiącym rozporządzenie Ministra Zdrowia świadczeń medycznych gwarantowanych lub niegwarantowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia. Załącznikiem do noweli jest koszyk gwarantowanych świadczeń medycznych. Jego przygotowany przez Resort projekt obejmuje kilka tys. świadczeń, które są już finansowane ze środków publicznych.

Rada Ministrów rozpatrzy także projekt ustawy o finansach publicznych oraz projekt przepisów wprowadzających tę ustawę.

źródło: Gazeta Prawna, 14 października 2008 r.