Zdaniem samorządu lekarskiego obowiązujący system ustalania ryczałtu skutkuje brakiem jakiegokolwiek wpływu szpitali na wielkość ich budżetu, który bazuje na poziomie wykonania świadczeń w roku 2015. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej istniejące możliwości zwiększenia przychodów szpitali np. poprzez wykonywanie zwiększonej ilości nielimitowanych świadczeń są zdecydowanie niewystarczające z punktu widzenia możliwości prowadzenia gospodarki finansowej tych placówek.

Procedury ratujące życie bez limitu

Wątpliwości Prezydium budzi również to, że w ramach ryczałtu finansowane są procedury ratujące życie (intensywna terapia, leczenie udarów mózgowych), których wykonanie ponad określony limit powinno dawać prawo do zwiększonego finansowania.

Kolejne podwyżki dla pracowników bez kasy

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca także uwagę, że uchwalanie przepisów dotyczących podwyżek płac dla wszystkich lub niektórych grup pracowników podmiotów leczniczych bez przyznawania dedykowanych na ten cel środków finansowych będzie skutkowało dodatkowym zadłużaniem się wielu szpitali.

Samorząd lekarski w pełni popiera postulat podwyższania płac osób zatrudnionych w ochronie zdrowia, szczególnie zaś w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów, bez których funkcjonowanie podmiotów leczniczych jest niemożliwe, niemniej jednak przepisy dotyczące podwyżek płac muszą w sposób efektywny zapewnić zwiększenie finansowania dla podmiotów zatrudniających czy to poprzez podwyższenie kwot ryczałtu, czy poprzez urealnienie wyceny poszczególnych procedur.

Wobec grożącej szpitalom zapaści finansowej konieczna jest zmiana polityki finansowania świadczeń zdrowotnych, w ramach której powinno się przyjąć następujące rozwiązania:

1. finansowanie świadczeń przewyższających ilości przewidziane ryczałtem;

2. finansowanie poza ryczałtem świadczeń ratujących życie (intensywna terapia, udary);

3. zapewnienie podmiotom leczniczym efektywnego finansowania pozwalającego pokryć dodatkowe wydatki na realizację przyznawanych podwyżek płac.

Konieczne pilne zmiany w ryczałcie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z niepokojem obserwuje, że obecnie szpitale, nie mają żadnego istotnego wpływu na wysokość swoich przychodów, która została odgórnie ukształtowana, natomiast ich wydatki stale rosną na skutek uchwalanych przepisów, które nie zapewniają realnych mechanizmów finansowania zwiększonych wydatków. Tego rodzaju polityka finansowa Państwa wobec szpitali będzie nieuchronnie prowadzić do zamknięcia części tych placówek i ograniczenia pacjentom dostępu do świadczeń.

Wobec przedstawionej sytuacji Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, że konieczne są pilne działania ze strony Ministerstwa Zdrowia mające na celu zmianę zasad ryczałtowego finansowania szpitali.