18 października 2012 r. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Ministra Zdrowia (sygn. RPO/710359/12/V/1018.1.3 RZ) w sprawie braku w obowiązujących przepisach prawnych normy prawnej, z której wynikałby obowiązek zapewnienia pacjentom zakwaterowania i wyżywienia. Jak podkreślił RPO, luka w prawie dotyczy wyłącznie świadczeń zdrowotnych szpitalnych, w przypadku których ustawodawca nie wskazał zakresu tych świadczeń w przepisach materialnych ustawy oraz nie określił w sposób wyraźny obowiązku zapewniania pacjentom pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia. Tak luka „nie może być wypełniona w drodze proponowanej przez Ministerstwo Zdrowia, tj. poprzez ujednolicenie brzmienia art. 5 pkt 38 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z terminologią zastosowaną w ustawie o działalności leczniczej”. Nadal bowiem obowiązek szpitala w zakresie zapewnienia pacjentom pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia wywodzony byłby z interpretacji przepisów ustawowych, gdy tymczasem powinien on wynikać bezpośrednio z przepisu materialnego ustawy o działalności leczniczej.

W związku z powyższym, Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca się z prośbą o ponowne rozważenie potrzeby dookreślenia przepisów ustawy o działalności leczniczej.

Źródło: www.rpo.gov.pl