Jak podaje Medycyna Praktyczna Online, RPO chce wyjaśnień w sprawie przepisów dotyczących stwierdzania zgonu.
Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz zwróciła się do Minister Zdrowia Ewy Kopacz w sprawie finansowania stwierdzenia przez lekarza zgonu w przypadku śmierci osoby poza jej miejscem zamieszkania, gdy nie można ustalić lekarza rodzinnego, poza zakładem opieki zdrowotnej bądź w przypadku śmierci, która nie nastąpiła w wyniku wypadku lub przestępstwa. W Biurze RPO badany jest problem braku w kontraktach zawieranych przez lekarzy z Narodowym Funduszem Zdrowia pozycji „stwierdzenie zgonu”.
W odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika, Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wskazał na art. 11 ustawy z 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z 7 grudnia 2001 r. w sprawie wzoru karty zgonu oraz sposobu jej wypełniania, wywodząc, że „procedura wystawiania wobec osoby zmarłej karty zgonu i związanego z tym stwierdzenia zgonu nie jest objęta przedmiotem regulacji ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w konsekwencji nie jest i nie może być wyszczególniona w zarządzeniach Prezesa NFZ jako pozycja objęta finansowaniem przez NFZ”.
Więcej na ten temat na stronie internetowej MP Online.
Opracowanie: Agnieszka Sostenes-Brązert
Źródło: www.mp.pl, stan z dnia 31 października 2011 r.

Data publikacji: 2 listopada 2011 r.