Rada uznała za zasadne usunięcie świadczenia obejmującego podawanie deferazyroksu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C91.5 (białaczka dorosłych z komórek T), podawanie ewerolimusu w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C34 (nowotwór złośliwy oskrzela i płuca),  podawanie imatynibu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C30.0 (nowotwór złośliwy jamy nosowej), podawanie winorelbiny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodów ICD-10: C82.0 (chłoniak nieziarniczy guzkowy z małych wpuklonych komórek), C83.8 (inne postacie rozlanych chłoniaków nieziarniczych), 84.5 (inne i nieokreślone chłoniaki T) oraz podawanie doksorubicyny liposomalnej pegylowanej w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C92.0 (ostra białaczka szpikowa).

Natomiast za niezasadne Rada uznała usunięcie świadczeń obejmujących podawanie winorelbiny, tiotepy oraz topotekanu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C92.0 (ostra białaczka szpikowa). Świadczenia te stosowane są w ramach „Programu leczenia w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej” w kolejnej linii leczenia opornej lub nawrotowej białaczki szpikowej. Według Rady zasadne jest, aby ceny opakowań leków zawierających substancję czynną winorelbina, tiotepa oraz topotekan, stosowanych w chemioterapii niestandardowej, nie były wyższe od limitu finansowania opublikowanego w aktualnym obwieszczeniu ministra zdrowia.

Za zasadne natomiast Rada uznała usunięcie świadczenia obejmującego podawanie fotemustyny w rozpoznaniach zakwalifikowanych do kodu ICD-10: C71 (nowotwór złośliwy mózgu), podawanie ipilimumabu w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C69.0 (nowotwór złośliwy spojówki) oraz podawanie interferonu beta-1a w rozpoznaniu zakwalifikowanym do kodu ICD-10: C11.8 (nowotwór złośliwy części nosowej gardła (nasopharynx) – zmiany przekraczające granice części nosowej gardła).

Rada uznała też za zasadne zakwalifikowanie świadczenia opieki zdrowotnej Erwinia L-asparaginaza we wskazaniu leczenie ostrej białaczki limfoblastycznej (kod ICD-10: C91.0) u pacjentów, u których występuje reakcja nadwrażliwości na L-asparaginazę produkowaną przez Escherichia coli jako świadczenia gwarantowanego. Z uwagi na wysoki koszt terapii, leczenie produktem Erwinia L-asparaginaza powinno być ograniczone do tych pacjentów, u których terapia innymi lekami zostanie wyczerpana.