Gwarantują one bezpieczeństwo wszystkim biorcom i dawcom krwi oraz wpływają na zachowanie odpowiednich standardów w całym procesie krwiodawstwa i krwiolecznictwa – od momentu pobrania krwi od dawcy, przez jej zbadanie, preparatykę, przechowywanie, transport, wydanie i w końcu przetoczenie u biorcy.

Do ustawy włączono przepis zobowiązujący wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do prowadzenia systemu jakości. Ma on gwarantować, że cały proces pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania i transportu jest pod ścisłą kontrolą i odpowiada wszystkim wymaganym normom oraz standardom, a każdy jego etap jest opisany w określonej procedurze i będzie możliwy do zweryfikowania.

Projekt noweli ustawy wprowadza także podstawy prawne, które umożliwią funkcjonowanie systemu teleinformatycznego e-krew. Ma on być opracowany w latach 2017-2019. Fundusze na jego przygotowanie będą pochodzić w znacznej części ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

System e-krew ma zwiększyć dostęp do nowoczesnych rozwiązań dotyczących pobierania krwi i jej składników oraz umożliwić ich stosowanie w lecznictwie. W systemie tym gromadzone będą informacje o dawcach krwi, w tym dawcach rzadkich grup, a także niepożądanych zdarzeniach i reakcjach. Będzie on służył zwiększeniu bezpieczeństwa krwi i jej składników używanych w lecznictwie, a także usprawni poszukiwanie dawców krwi dla pacjentów z rzadkimi grupami. Ma być pomocny w monitorowaniu jakości i drogi krwi w krwiodawstwie oraz krwiolecznictwie, a także ocenie optymalnego jej zużycia. Będzie wspomagał zarządzanie służbą krwi.

Zaproszenie na szkolenie: Zgoda na działanie medyczne>>>

Nowelizacja ustawy obejmuje również przepisy zobowiązujące centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa do zapewnienia możliwości pełnego śledzenia drogi krwi i jej składników – od krwiodawcy do biorcy i na odwrót (system czuwania). Wskazano także, jakie elementy powinien zawierać kwestionariusz dawcy krwi. Określono jakiego rodzaju informacje należy przekazać kandydatowi na dawcę przed pobraniem krwi.

Projekt noweli ustawy określa również zakres danych, które ma zawierać legitymacja Honorowego Dawcy Krwi. Wzór legitymacji określi minister zdrowia w rozporządzeniu.

Wskazano zasady przewozu krwi i jej składników spoza krajów Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które nie były do tej pory uregulowane ustawowo.

W projekcie nowelizacji ustawy rozszerzono także katalog czynów zagrożonych sankcją karną, na przykład o czynności udaremniające i utrudniające poddanie się kontroli i ocenie, co powinno sprzyjać zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Znowelizowana ustawa ma wejść w życie po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.
 

Dowiedz się więcej z książki
Badania kliniczne produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Zagadnienia prawne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł