27 grudnia 2012 r. wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2012 r. w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2013 (Dz. U. poz. 1391). Corocznie, program badań statystyki publicznej określa szczegółowo zakres tematyczny, przedmiotowy i podmiotowy badań statystycznych i związane z nimi obowiązki w danym roku kalendarzowym. Program obejmuje zbieranie i przekazywanie danych statystycznych bieżących w roku 2013 i danych za rok 2013 oraz wskazanych danych statystycznych za lata poprzednie.

W załączniku do powyższego rozporządzenia zawarto szczegółowy wykaz danych objętych przepisami.
W dziale 1.29. załącznika wskazano zakresy badań statystyki publicznej w kategorii „ZDROWIE I OCHRONA ZDROWIA”:
• 1.29.01(083) Stan zdrowia ludności. Monitoring zdrowia
• 1.29.02(084) Zachorowania i leczeni na wybrane choroby
• 1.29.03(085) Hospitalizacja
• 1.29.04(086) Profilaktyka
• 1.29.05(087) Szczepienia ochronne
• 1.29.06(088) Kadra medyczna ochrony zdrowia
• 1.29.07(089) Infrastruktura ochrony zdrowia i jej funkcjonowanie
• 1.29.09(090) Apteki
• 1.29.10(091) Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych
• 1.29.14(092) Działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej
• 1.29.16(093) Ekonomiczne aspekty funkcjonowania ochrony zdrowia
• 1.29.17(094) Narodowy Rachunek Zdrowia
• 1.29.18(095) Działalność samorządów lokalnych w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

W porównaniu do programu badań statystycznych na rok 2012 w zakresie ochrony zdrowia, z listy usunięto „Żłobki i kluby dziecięce” (przesunięto je do listy 1.25. RODZINA, WARUNKI BYTU LUDNOŚCI, POMOC SPOŁECZNA) oraz „Europejskie Badanie Zdrowia i Integracji Społecznej”. Wprowadzono natomiast nową podkategorię „Ochrona zdrowia w gospodarstwach domowych”, której celem jest uzyskanie informacji o korzystaniu przez członków gospodarstw domowych z usług opieki zdrowotnej.