- Połączenie umożliwi, co jest niezmiernie istotne, wypracowanie kompleksowego modelu opieki zdrowotnej nad pacjentami poprzez poszerzenie wachlarza świadczeń medycznych oraz rozwinięcie dotychczasowej działalności w kierunku nowoczesnych centrów diagnostyczno-leczniczych, takich jak na przykład Kaszubskie Centrum Chorób Sercowo-Naczyniowych w Wejherowie – mówi Paweł Orłowski, członek zarządu województwa pomorskiego. – W świetle projektowanej przez Ministerstwo Zdrowia ustawy o tzw. sieci szpitali, im bardziej kompleksowy jest podmiot leczniczy, tym ma większe szanse na stabilne finansowanie oferowanych świadczeń. Ponadto chcemy wzmocnić dotychczasową, tak ważną z punktu widzenia epidemiologicznego, działalność Pomorskiego Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku.

Zarząd województwa podkreśla, że stosunki pracy z pracownikami zatrudnionymi na umowę o pracę (w tym warunki pracy i płacy) w tych trzech podmiotach pozostaną nie zmienione. Każdy ze szpitali zachowa autonomię w podstawowych zakresach działalności. 

W związku z planowanym połączeniem spółek, zarząd województwa powołał zespół roboczy ds. pracowniczych, którego zadaniem będzie analiza funkcjonujących w poszczególnych spółkach regulacji z zakresu zatrudnienia i wynagradzania pracowników oraz wypracowanie satysfakcjonujących wszystkie strony rozwiązań prawno-organizacyjnych.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele pracowników oraz związków zawodowych z każdego z trzech szpitali, a także Włodzimierz Szordykowski, pełnomocnik marszałka ds. dialogu społecznego. Pierwsze spotkanie Zespołu odbędzie się w styczniu 2017 roku.

 Radni sejmiku podjęli także decyzję o przekształceniu Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie z samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w leczniczą spółkę z o.o., które zostało zaplanowane w strategii województwa pomorskiego. 

Decyzja jest uzasadniana tym, że taka forma działalności ułatwi zarządzanie jednostką, umożliwi wyraźny rozdział czynności zarządczych od nadzorczych. Ułatwi także udzielanie świadczeń zdrowotnych poza kontraktem z NFZ oraz pozwoli na bardziej elastyczne reagowanie na potrzeby społeczne w zakresie ochrony zdrowia. Przekształcenie otworzy także możliwość podjęcia współpracy z Gminą Miasta Sopotu przy wspólnej realizacji i utrzymaniu planowanego Centrum Geriatrii w Sopocie.

- Przypomnijmy, że dokonane dotychczas procesy przekształceniowe podmiotów szpitalnych w województwie pomorskim zostały pozytywnie ocenione przez organy kontrolne (Ministerstwo Zdrowia, Najwyższa Izba Kontroli). Ponadto proces konsolidacji i przekształceń pomorskich podmiotów leczniczych jest często wskazywany jako wzorcowy w Polsce. Kilkuletnia praktyka w prowadzeniu podmiotów leczniczych w formie spółek kapitałowych pozwala na stwierdzenie, że te uniwersalne przesłanki przekształcenia będą miały zastosowanie także w przypadku Wojewódzkiego Zespołu Reumatologicznego w Sopocie – dodaje Paweł Orłowski.|


Źródło: www.pomorskie.eu

Czytaj także: Sieć szpitali po poprawkach - czyli jakie zmiany znalazły się w nowej wersji projektu ustawy?>>>