Rzecznik Praw Pacjenta stworzył plakat informacyjny, na którym w sposób przejrzysty oraz zrozumiały zostały zamieszczone wszystkie prawa jakie przysługują pacjentom. Na publikacji widnieje również kontakt do Biura Rzecznika Praw Pacjenta oraz numer bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii, na który pacjenci mogą zadzwonić w każdej sytuacji, gdy uważają, że któreś z ich praw zostało naruszone.

Plakat został udostępniony wszystkim placówkom medycznym na terenie Polski posiadającym kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia. Rzecznik poprosił o wydrukowanie oraz zamieszczenie plakatu w widocznym miejscu na terenie tych placówek, a także o zamieszczenie wersji elektronicznej publikacji na ich stronach internetowych.

Zgodnie z art. 11 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 159 z późn. zm.), każdy pacjent ma prawo do informacji o prawach, jakie mu przysługują, zarówno podczas hospitalizacji, jak i w każdej sytuacji, gdy udzielane są mu świadczenia zdrowotne. Świadczeniodawcy natomiast zobowiązani są taką informację umieścić w widocznym miejscu na terenie placówki medycznej.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.bpp.gov.pl, stan z dnia 19 listopada 2014 r.