W latach 2015-2016 roku Instytut PBS przeprowadził badania potrzeb komunikacyjnych osób żyjących z HIV. W badaniu wzięły udział  dwie grupy: osoby żyjące z HIV korzystające ze wsparcia organizacji pacjenckich i osoby, które z takiego wsparcia nie korzystają. 
|
W badaniu poddano analizie potrzeby informacyjne i komunikacyjne osób seropozytywnych w odniesieniu do najbliższego otoczenia, innych zakażonych, służby zdrowia w ogóle oraz lekarzy prowadzących. Uczestnikom badania postawiono pytania na temat ich codziennego funkcjonowania w otoczeniu, ich kontaktów z innymi zakażonymi oraz z lekarzem prowadzącym, a także oczekiwanych usprawnień komunikacyjnych.

Jedna trzecia wykrytych zakażeń HIV to wynik testów

Jak pokazują wyniki badania, tylko jedna trzecia osób zakażonych HIV dowiaduje się o zakażeniu dzięki testom diagnostycznym i rozmowie przeprowadzonej z lekarzem po wykonaniu takiego testu. Pozostali często odkrywają prawdę przy innych okazjach, na przykład podczas diagnozowania  innej choroby. 

Pierwsza rozmowa z lekarzem o HIV została przez większość badanych zapamiętana jako trudna – tak oceniło ją 57 procent respondentów korzystających ze wsparcia organizacji pacjenckich oraz 48 procent osób badanych, niekorzystających ze wsparcia takich organizacji. 

Natomiast jedna piąta osób zakażonych (niekorzystających ze wsparcia organizacji pacjenckich) o ponad rok odkładała decyzję o udaniu się do lekarza chorób zakaźnych, a tylko połowa respondentów z obu grup udała się na leczenie w przeciągu miesiąca od diagnozy. Przed pierwszą rozmową z lekarzem badani odczuwali najczęściej strach, napięcie, niepokój, lęk, przerażenie, a bardzo rzadko nadzieję. 

Potrzebny jest lepszy kontakt z lekarzem 

Respondentów w badaniu pytano o to, z którymi elementami opieki zdrowotnej mają najlepsze doświadczenia. Na ostatnim miejscu znalazł się sposób przekazywania informacji o zakażeniu i metodach leczenia przez personel medyczny. Dużo lepiej oceniona była wiedza lekarzy i pielęgniarek. 

Obie grupy badanych podkreśliły, że ich najlepsze doświadczenia z opieką zdrowotną to dostępność wizyty lekarskiej, profesjonalizm i wiedza personelu medycznego oraz wsparcie i indywidualne podejście do pacjenta W kwestii emocji związanych z taką wizytą dominuje poczucie komfortu, którego doświadcza blisko połowa osób w obu grupach. Pomimo deklarowanego zadowolenia z dostępności wizyt lekarskich, prawie połowa pytanych chętnie skorzystałaby z alternatywnych kanałów komunikacji z lekarzem, zwłaszcza za pośrednictwem Internetu.

 [-OFERTA_HTML-]Badanie pokazuje, że ponad 70 procent osób seropozytywnych przejawia potrzebę podzielenia się tą informacją, najczęściej z partnerem, najrzadziej z kolegami z pracy. Z badania wynika, że w wielu przypadkach ujawnienie informacji o zakażeniu HIV nie zmienia niczego w relacjach z otoczeniem. Z badania wynika wysoki współczynnik akceptacji osób seropozytywnych przez otoczenie (60-70 procent). Odzwierciedla on zmianę w społecznym postrzeganiu osób seropozytywnych.

Wsparcie dla osób z HIV

Dla osób żyjących z HIV ważne są rozmowy z innymi osobami w podobnej sytuacji, wymiana doświadczeń i nowych informacji na temat leczenia HIV oraz wsparcie psychiczne. Do kontaktów z innymi osobami seropozytywnymi przyznają się 3 na 4 osoby seropozytywne niekorzystające ze wsparcia organizacji pacjenckich i niemal wszystkie osoby (99 procent) żyjące z HIV, korzystające z takiego wsparcia. 

Badani są także zainteresowani najnowszymi informacjami na temat metod leczenia HIV. Poszukuje ich 89 procent osób korzystających ze wsparcia organizacji i 72 procent osób, które z niego nie korzystają. Badani najczęściej jako źródło wiedzy wskazują Internet oraz lekarza. Ponad połowa pytanych nie była zadowolona z dostępnych źródeł i postuluje zwiększenie liczby kampanii informacyjnych na temat HIV, nagłaśnianie działalności organizacji wspomagających osoby seropozytywne i lepszą dostępność materiałów informacyjnych w ośrodkach zdrowia. Sugerowali także konieczność stworzenia nowego, anonimowego kanału informacji, który dotrze do większej liczby osób niż obecnie, uzupełni luki w ich wiedzy, pomoże w uzyskaniu porady lekarskiej, ułatwi kontakt z organizacjami pacjenckimi i innymi chorymi.
1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień AIDS. 

 

Źródło: Marketing & Communications Consultants