Od 1 maja 2014 roku obowiązuje nowy wykaz leków refundowanych. Na liście znalazło się 117 nowych produktów. Wśród nich są między innymi lek stosowany w przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc lek przeciwbólowy stosowany w leczeniu nowotworów złośliwych.

W zakresie listy aptecznej dodanych zostanie 117 nowych produktów, w tym:

- lek zawierający indakaterol (2 kody EAN) refundowany we wskazaniu przewlekła obturacyjna choroba płuc – leczenie podtrzymujące u pacjentów powyżej 18 roku życia. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych leków beta-2-mimetycznych dla pacjentów z POChP,

- lek zawierający lakozamid (5 kodów EAN) refundowany we wskazaniu terapia dodana u chorych powyżej 16 roku życia z padaczką ogniskową z brakiem kontroli napadów lub nietolerancją leczenia po zastosowaniu co najmniej dwóch prób terapii dodanej. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych w III linii leczenia padaczki;

- lek złożony zawierający dwie substancje o działaniu przeciwbólowym tramadol i paracetamol (2 kody EAN). Lek będzie refundowany we wskazaniu nowotwory złośliwe (poziom odpłatności – bezpłatnie) oraz w objawowym leczeniu bólu o umiarkowanym i dużym nasileniu (poziom odpłatności – 30 procent);

- lek zawierający posakonazol (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów po przeszczepieniu szpiku (HSCT), którzy otrzymują duże dawki leków immunosupresyjnych z powodu choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych.

Dla 2 substancji czynnych (4 kody EAN) zostaną rozszerzone dotychczasowe wskazania objęte refundacją:
- riwaroksaban (3 kody EAN) refundowany będzie we wskazaniu leczenie zatorowości płucnej oraz profilaktyka nawrotowej zatorowości żył głębokich i zatorowości płucnej. Objęcie tego leku refundacją zwiększy zakres dostępnych opcji terapeutycznych dla pacjentów z zatorowością płucną  i zakrzepicą żył głębokich;

- kwas zoledronowy (1 kod EAN) będzie refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Dotychczas kwas zoledronowy był objęty refundacją we wskazaniu: prewencja powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości, zatem zmiana umożliwi refundację leku między innymi w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości – bez precyzowania rodzaju nowotworu.

Na skutek wpłynięcia wniosków o skrócenie terminu obowiązywania  decyzji  refundacyjnych lub ze względu na upłynięcie z dniem 1 maja 2014 r. terminu obowiązywania tych decyzji, w XV obwieszczeniu nie znajdzie się 46 produktów obecnych w poprzednim obwieszczeniu.

Na skutek upłynięcia 1 maja 2014 roku terminu obowiązywania decyzji refundacyjnych w XV obwieszczeniu zostanie ograniczony tylko do jednego wskazania zakres wskazań refundacyjnych dla 2 produktów:
- lamotrigina – 1 produkt (pozostaje refundowany we wskazaniu padaczka oporna na leczenie);
- kwetiapina – 1 produkt (pozostaje refundowany we wskazaniu schizofrenia).

Dla 167 produktów zawierających 47 substancji czynnych lub rodzajów środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 64,80 zł do 2 gr.

Dla 16 produktów zawierających 8 substancji czynnych lub rodzajów wyrobów medycznych wprowadzono podwyżki urzędowych cen zbytu: – od 38 gr do 12,20 zł.

Zgodnie z projektem XV obwieszczenia w porównaniu do XIV obwieszczenia dla 362 produktów (382 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek dopłaty pacjenta – od 43,09 zł do 1 gr,  dla 375 produktów (383 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost dopłaty pacjenta – od 1 gr do 86,56 zł, dla 712 produktów (739 pozycji obwieszczenia) nastąpi spadek cen detalicznych brutto – od 68,22 zł do 1 gr, dla 155 produktów (166 pozycji obwieszczenia) nastąpi wzrost cen detalicznych brutto – od 9 gr do 15,86 zł.

W zakresie leków stosowanych w programach lekowych i chemioterapii zwiększy się dostępność leczenia w chemioterapii i w terapii wspomagającej chemioterapię.

Refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający posakonazol (1 kod EAN) refundowany we wskazaniu zapobieganie inwazyjnym zakażeniom grzybiczym u pacjentów z ostrą białaczką szpikową lub zespołem mielodysplastycznym otrzymujących chemioterapię mogącą powodować długotrwałą neutropenię i u których jest duże ryzyko rozwoju inwazyjnych zakażeń grzybiczych.

Refundacją zostanie objęty nowy lek zawierający pleriksafor (1 kod EAN)refundowany w zakresie kodów ICD-10 opisanych w załączniku C.71. Lek będzie stosowany w skojarzeniu z czynnikiem wzrostu granulocytów, dla zwiększenia mobilizacji macierzystych komórek krwiotwórczych u dorosłych pacjentów z chłoniakiem lub szpiczakiem mnogim, u których planowane jest wykonanie autologicznego przeszczepienia macierzystych komórek krwiotwórczych, w przypadku gdy mobilizacja tych komórek innymi metodami jest niewystarczająca.

Refundacją zostanie objęty kolejny lek zawierający kwas zoledronowy (2 kody EAN)  refundowany we wszystkich zarejestrowanych wskazaniach na dzień wydania decyzji. Dotychczas kwas zoledronowy był refundowany we wskazaniu określonym kodem ICD-10 C61 nowotwór złośliwy gruczołu krokowego – w przypadku prewencji powikłań kostnych u pacjentów z zaawansowanym hormonoopornym rakiem gruczołu krokowego z przerzutami do kości, zatem zmiana umożliwi refundację leku między innymi w zapobieganiu powikłaniom kostnym u dorosłych pacjentów z zaawansowanym procesem nowotworowym z zajęciem kości – bez precyzowania rodzaju nowotworu.

Zwiększy się także dostępność terapii w przypadku chorób, których leczenie jest już finansowane w ramach programów lekowych lub chemioterapii.

Zmieni się treść programu lekowego Leczenie nowotworów podścieliska przewodu pokarmowego (GIST), (5 kodów EAN) w zakresie wskazań do stosowania lub dawkowania, lub sposobu podawania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego, co obejmuje rozszerzenie treści ww. programu o możliwość leczenia pacjentów poniżej 18 roku życia.

Rozszerzony zostanie zakres wskazań objętych refundacją dla leku zawierającego bendamustynę (2 kody EAN) o dwa wskazania: szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych w drugiej i następnych liniach leczenia (kody ICD-10: C90, C90.0, C90.1, C90.2) oraz oporny i nawrotowy chłoniak Hodgkina (kody ICD-10: C81, C81.0, C81.1, C81.2, C81.3, C81.7, C81.9). Bendamustyna w tych wskazaniach była dotychczas finansowana w ramach świadczenia chemioterapii niestandardowej. Objęcie tego leku refundacją w ramach katalogu chemioterapii, w zakresie wskazań do stosowania odmiennych niż określone w Charakterystyce Produktu Leczniczego ułatwi pacjentom dostęp do leczenia. Minister zdrowia rozszerza wskazania dla bendamustyny, akceptując wnioski składane przez środowisko lekarskie oraz konsultanta krajowego w dziedzinie hematologii.

Refundacją zostanie objęty także pierwszy odpowiednik leku zawierającego bosentan (1 kod EAN) oraz kolejne leki zawierające substancje czynne: kwas zoledronowy (1 kod EAN), bikalutamid (1 kod EAN), kapecytabinę (12 kodów EAN), cyspaltynę (2 kody EAN), interferon beta-1a (1 kod EAN) oraz irinotekan (2 kody EAN).

Dla 4 produktów zawierających 2 substancje czynne stosowane w chemioterapii – kwas zoledronowy oraz imatynib wprowadzono obniżki urzędowych cen zbytu: – od 2160,00 zł do 12,96 zł.
Projekt obwieszczenia ministra zdrowia w sprawie nowej listy refundacyjnej został opublikowany 17 kwietnia 2014. W wyniku przeprowadzony konsultacji na liście leków wprowadzono zmianę dotyczącą lek zabierająca substancję czynną bosentan.

Magdalena Okoniewska

Źródło: MZ
http://www.mz.gov.pl/aktualnosci/projekt-zmian-w-wykazie-lekow-refundowanych