Aby zapewnić właściwą jakość postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami, w bankach komórek rozrodczych i zarodków będzie obowiązywał system zapewnienia jakości. Minister zdrowia wydał w tej sprawie 28 października 2015 roku odpowiednie rozporządzenie.

Opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej rozporządzenie Ministra Zdrowia z 20 października 2015 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji oraz w banku komórek rozrodczych i zarodków (Dz. U. poz. 1727) jest aktem wykonawczym do ustawy z 25 czerwca 2015 roku o leczeniu niepłodności (Dz. U. poz. 1087).

Rozporządzenie reguluje wymagania, jakie powinien spełniać system zapewnienia jakości, zarówno w ośrodku medycznie wspomaganej prokreacji jak również w banku komórek rozrodczych i zarodków, w tym sposób i częstotliwość przeprowadzania audytu oraz zakresu informacji zawartych w:

1) standardowych procedurach operacyjnych;

2) wytycznych;

3) instrukcjach postępowania;

4) formularzach sprawozdawczych;

5) kartach dawców;

6) informacjach o miejscu przeznaczenia komórek rozrodczych i zarodków

- uwzględniając konieczność utrzymania wysokiej jakości postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami i zapewnienia monitorowania tego postępowania.

Standardowe procedury operacyjne ośrodka medycznie wspomaganej prokreacji ustanawiane są w szczególności dla:

1) procesów i czynności dotyczących postępowania wobec dawcy komórek rozrodczych, dawców zarodka i biorczyni związanych z:

a) uzyskaniem oświadczeń i zgód,

b) kwalifikacją i doborem dawcy komórek rozrodczych lub dawców zarodka;

2) procesów i czynności dotyczących postępowania z komórkami rozrodczymi i zarodkami związanymi z:

a) sposobem pobierania, testowania i kwarantanny komórek rozrodczych,

b) sposobem tworzenia i testowania zarodków,

c) znakowaniem komórek rozrodczych i zarodków w sposób umożliwiający ich identyfikację i identyfikację ich dawcy lub dawców za pomocą niepowtarzalnego oznakowania,

d) przetwarzaniem i monitorowaniem komórek rozrodczych i zarodków,

e) stosowaniem komórek rozrodczych i zarodków,

f) odbiorem komórek rozrodczych lub zarodków z banku komórek rozrodczych i zarodków,

g) odbiorem męskich komórek rozrodczych pobranych poza ośrodkiem medycznie wspomaganej prokreacji,

h) dystrybucją komórek rozrodczych lub zarodków do banku komórek rozrodczych i zarodków,

i) transportem komórek rozrodczych lub zarodków do banku komórek rozrodczych i zarodków;

3) wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z komórkami rozrodczymi lub zarodkami;

4) monitorowania stanu komórek rozrodczych lub zarodków w drodze między dawcą komórek rozrodczych albo dawcami zarodka a biorczynią.

Czytaj: Karczewski: jeśli przejmiemy władzę, zmienimy ustawę o in vitro>>>

Natomiast standardowe procedury operacyjne banku komórek rozrodczych i zarodków ustanawiane są dla:

1) procesów i czynności dotyczących postępowania wobec dawcy komórek rozrodczych i dawców zarodka związanych z uzyskaniem oświadczeń i zgód;

2) procesów i czynności związanych z:

a) odbiorem komórek rozrodczych lub zarodków przez bank komórek rozrodczych i zarodków,

b) przechowywania komórek rozrodczych lub zarodków po przetworzeniu,

c) dystrybucją komórek rozrodczych lub zarodków,

d) transportem komórek rozrodczych lub zarodków do podmiotu odbierającego;

3) monitorowania stanu komórek rozrodczych lub zarodków w drodze między dawcą komórek rozrodczych albo dawcami zarodka a biorczynią;

4) wyrobów medycznych i materiałów mających bezpośredni kontakt z komórkami rozrodczymi lub zarodkami.

Dodatkowo rozporządzenie rozstrzyga również kwestię sposobu oraz częstotliwości przeprowadzania audytu systemu zapewnienia jakości. Przyjęto, iż będzie on przeprowadzony nie rzadziej niż raz na dwa lata oraz w terminie trzech miesięcy po przeprowadzeniu istotnych zmian w systemie zapewnienia jakości.

Rozporządzenie wejdzie w życie 1 listopada 2015 roku.