Zgodnie z wyrokiem sądu, stosowane przez wielkopolską placówkę praktyki, polegające na odmowie udostępniania oryginałów dokumentacji medycznej, naruszają zbiorowe prawa pacjentów.


1 lipca 2015 roku zapadł wyrok przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie, w którym sąd stwierdził, że takie uprawnienie pacjentom nie przysługuje. Od tego wyroku Rzecznik Praw Pacjenta wniósł skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu wyroku przychylił się do argumentacji Rzecznika Praw Pacjenta wskazując, że pacjent ma prawo dostępu do oryginałów dokumentacji medycznej.  Zgodnie z art. 27 pkt 3 ustawy z 6 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dokumentacja medyczna jest udostępniana między innymi poprzez wydanie jej oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji. Pojęcie uprawniony „podmiot”,  odnosi się  - zgodnie ze stanowiskiem sądu- również do pacjenta. Prawo to nie zostało w żaden sposób ograniczone w przepisie art. 26 ust. 1 i 3 ww. ustawy. Sąd powołał się także na art. 68 Konstytucji RP, zgodnie z którym, każdy ma prawo do ochrony zdrowia, a prawo pacjenta do dokumentacji medycznej jest realizacją tego konstytucyjnego prawa.

Wyrokiem tym NSA ostatecznie potwierdził zasadność argumentacji, podniesionej przez Rzecznika.  
19 kwietnia 2016 roku zapadły jeszcze trzy inne wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie korzystne dla Rzecznika Praw Pacjenta. W pierwszym wyroku sąd uchylił niekorzystny dla Rzecznika Praw Pacjenta wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa ta odnosiła się do zarzutu bezczynności Rzecznika Praw Pacjenta w zakresie rozpatrzenia wniosku pacjenta o wszczęcie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe prawa pacjenta.
Pozostałe dwa wyroki dotyczyły protestu lekarzy zrzeszonych w Porozumieniu Zielonogórskim w 2015 roku. W uzasadnieniu sąd podtrzymał swoją argumentację prezentowaną we wcześniejszych wyrokach i potwierdził, że pacjenci nie mieli dostępu do swojej dokumentacji medycznej w dniach prowadzenia protestu.