W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 253/8 z 2013 r. z dnia 25 września 2013 r. opublikowane zostało Rozporządzenie Wykonawcze Komisji (UE) Nr 920/2013 z dnia 24 września 2013 r. w prawie wyznaczania i nadzorowania jednostek notyfikowanych na podstawie dyrektywy Rady 90/385/EWG dotyczącej wyrobów medycznych aktywnego osadzania oraz dyrektywy Rady 93/42/EWG dotyczącej wyrobów medycznych.

Rozporządzenie będzie stosowane od 15 października 2013 r., natomiast w przypadku rozszerzeń wyznaczenia jednostek notyfikowanych od dnia 25 grudnia 2013 r.

W Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L 253/27 z 2013 roku z dnia 25 września 2013 r. opublikowane zostało również Zalecenie Komisji 2013/473/UE z dnia 24 września 2013 r. w sprawie audytów i ocen przeprowadzanych przez jednostki notyfikowane w dziedzinie wyrobów medycznych.

Oba akty można znaleźć pod adresami:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:253:0008:0019:PL:PDF

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:253:0027:0035:PL:PDF

Źródło: www.urpl.gov.pl