Najwyższa Izba Kontroli poinformowała o wykryciu szeregu nieprawidłowości w przetargach przeprowadzonych w latach 2012-2014 w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie. Według NIK, postępowania były źle przygotowane i przeprowadzone, zdarzało się, że łamano zasadę uczciwej konkurencji. W jednym z przetargów zakupiono wartościowy sprzęt medyczny, który lecznicy wcale nie był potrzebny i nawet go nie rozpakowano.

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na informatyzację szpitala, nie wszystkie zamówione i zakupione urządzenia były lecznicy potrzebne. Prawie 50 tys. złotych wydano na skaner klisz RTG, który w ogóle nie był później wykorzystywany w badaniach pacjentów. Od chwili jego dostawy we wrześniu 2013 roku aż do czerwca 2015 roku, czyli do kontroli NIK, urządzenie to nie zostało nawet rozpakowane.

W tym samym postępowaniu zamawiane komputery przenośne opisano w taki sposób, aby ograniczyć krąg potencjalnych dostawców. W opisie zamówienia wskazano bowiem na konkretne rozwiązania techniczne - indywidualnie określony port szybkiej transmisji, stosowany w sprzęcie tylko jednego znanego producenta. W ocenie NIK, takie działanie było niezgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), gdyż skutkowało naruszeniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania podmiotów.

Do nieprawidłowości doszło również na etapie odbioru zakupionego sprzętu. 33 dostarczone tablety medyczne o wartości 95 tys. zł zostały przez szpital odebrane, pomimo że nie spełniały wymogów określonych w przetargu. Nie wyposażono ich bowiem w możliwość korzystania z Internetu za pośrednictwem sieci komórkowych, co było jednym z istotnych warunków tego zamówienia.

Nieprawidłowości wykryto również w postępowaniu na wybór wykonawców dokumentacji niezbędnej do realizacji przez szpital dwóch projektów. Zostały przeprowadzone w taki sposób, aby uniknąć stosowania Prawa zamówień publicznych. Całość zamówienia podzielono na dwie części po to, by wartość poszczególnych części nie przekraczała kwoty zobowiązującej do stosowania tej ustawy. W dodatku w obu postępowaniach wygrał wykonawca reprezentowany przez osobę, która wcześniej powiązana była zawodowo z pełnomocnikiem ds. operacyjnych szpitala. Kontrolerzy ustalili również, że przed wszczęciem tych postępowań informacje na temat kosztów zamawianej dokumentacji szpital uzyskał właśnie od zwycięskiego wykonawcy.

Zdaniem NIK nieuzasadniona była także wypłata pełnego wynagrodzenia firmie szkolącej personel medyczny szpitala. Pomimo, że firma szkoleniowa z dziesięciu zaplanowanych szkoleń przeprowadziła tylko osiem, to i tak wypłacono jej całość kwoty (30 tys. zł), jaka przysługiwała za zrealizowanie przedmiotu umowy w pełnym zakresie.

Opracowanie: Magdalena Okoniewska

Źródło: www.nik.gov.pl, stan z dnia 7 grudnia 2015 r.