2 grudnia 2015 r. Prezes NFZ przedstawił do konsultacji społecznych projekt zarządzenia zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne.

Konieczność zmian wynika przede wszystkim z obowiązku dostosowania przepisów nowelizowanego zarządzenia do opublikowanego w dniu 25 listopada 2015 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń wysokospecjalistycznych oraz warunków ich realizacji (Dz. U. poz. 1958), wprowadzającego m.in. nowe świadczenie wysokospecjalistyczne „Przezcewnikowa nieoperacyjna naprawa zastawki mitralnej u chorych wysokiego ryzyka”.

Doprecyzowano także przepisy dotyczące sumowania świadczeń, w szczególności w ramach zakresu przeszczepianie/wspomaganie serca.

Wprowadzono również możliwość rozliczenia przeszczepienia nerki bądź trzustki w ramach umowy szpitalnej na poziomie 60% odpowiedniej JGP. Jest to rozwiązanie analogiczne do funkcjonującego już rozliczania dwóch JGP w sytuacjach uzasadnionych klinicznie.

Kolejne zmiany wynikają z przyznania świadczeniodawcy możliwości odwołania się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia od stanowiska dyrektora Oddziału Funduszu w sprawie wyrażenia zgody na realizację wniosku o indywidualne rozliczenie świadczenia. Prezes Funduszu może zweryfikować stanowisko dyrektora Oddziału Wojewódzkiego, ale wyłącznie pod względem formalno-prawnym.

Dodatkowo wprowadzono zmiany do załącznika stanowiącego wzór umowy wynikające z przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. poz. 1400).

Przewiduje się, iż zarządzenie wejdzie w życie w dniu następującym od dnia podpisania i będzie miało zastosowanie do świadczeń udzielanych od dnia 1 stycznia 2016 r.

Opracowanie: Alicja Plichta

Źródło: www.nfz.gov.pl, stan z dnia 3 grudnia 2015 r.