Czy NFZ ma prawo w czasie kontroli apteki żądać do wglądu oryginalnych faktur zakupu leków z hurtowni farmaceutycznych?

Fundusz jest zobowiązany kontrolować prawidłowość realizacji recept, zgodnie jednak z art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych - dalej u.r.l., kierownik apteki jest obowiązany, w ramach kontroli, udostępnić Funduszowi, informacje o treści każdej umowy, w tym także uzgodnienia dokonanego w jakiejkolwiek formie, pomiędzy apteką a hurtownią farmaceutyczną, których celem jest nabycie leków lub wyrobów medycznych. Ponadto na podstawie art. 45 u.r.l. apteka jest zobowiązana gromadzić i przekazywać Funduszowi dane określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie informacji gromadzonych przez apteki oraz informacji przekazywanych Narodowemu Funduszowi Zdrowia.

Uwagi

NFZ dysponuje środkami publicznymi przeznaczonymi na refundacje recept. Dlatego też kontrole NFZ-u zmierzają do wyjaśnienia czy dokonane przez niego refundacje są zasadne i oprócz prawidłowości działań aptek związanych z realizacją recept NFZ próbuje również ustalić, czy podmioty otrzymujące refundacje, nie korzystają z refundacji zamiast uprawnionych do tego świadczeniobiorców.

Przykłady

Przykładem mogą być sytuacje, w których apteki do refundacji przedstawiają kwoty zawyżone. Niejednokrotnie również zdarzają się przypadki, w których apteki określają inne ceny leków w przypadkach, gdy są one refundowane przez NFZ (ceny wyższe - maksymalnie dopuszczalne) i gdy pacjent sam je finansuje (niższe - poniżej maksymalnej granicy). W takiej sytuacji analiza dokumentów finansowych może to potwierdzić lub wykluczyć.

Zagrożenia

Wprawdzie przepisy są tak skonstruowane, że NFZ nie jest uprawniony do wglądu w dokumenty finansowe apteki niewymienione w przepisach ustawy refundacyjnej i rozporządzeniach w sprawie recept lekarskich oraz w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki NFZ, to jednak jeżeli poweźmie podejrzenie istnienia nieprawidłowości innych niż wskazane w art. 43 ust. 1 u.r.l., zawiadamia o tym fakcie inspektora farmaceutycznego, natomiast w sytuacji nieprawidłowości występujących w umowach z hurtowniami farmaceutycznymi również ministra właściwego do spraw zdrowia (art. 43 ust. 3 w zw. z art. 49 u.r.l.).

Zgodnie z postanowieniami art. 47 u.r.l. apteki są obowiązane udostępniać do kontroli na żądanie podmiotu zobowiązanego do finansowania świadczeń ze środków publicznych do recepty do wglądu i przekazywać niezbędne dane wynikające z rozporządzenia w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych NFZ. Przepis ten określa również tryb prowadzenia kontroli aptek. Ponadto, regulacje dotyczące kontroli aptek zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich - dalej r.r.l. Zgodnie z § 29 ust. 3 r.r.l. kontrola realizacji recept na refundowane leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyroby medyczne obejmuje badanie prawidłowości działań osób wydających, w tym prawidłowość zrealizowania i otaksowania recept; prawidłowość ilości wydawanych leków środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, przestrzeganie terminów realizacji recept. Zgodnie natomiast z art. 47 ust. 1 u.r.l. apteka obowiązana jest na wniosek Funduszu do wydania recept i dokumentów związanych z ich otaksowaniem oraz innych danych i dokumentów określonych w przepisach ustawy o refundacji leków. Zakres danych oraz działania podlegające kontroli Funduszu wskazują, że przedmiotem tych kontroli mogą być działania związane z "wydawaniem leków" oraz również dokumenty wskazujące na charakter kontaktów apteki z hurtownią, ale jak wskazuje całość tej regulacji, chodzi tutaj o uzyskiwanie nieuzasadnionych korzyści majątkowych związanych z obrotem lekami. Brzmienie tych przepisów nie oznacza jednak, że konieczne jest przedstawienie oryginalnych dokumentów. Artykuł 43 ust. 1 pkt 4 u.r.l. wskazuje na konieczność udzielenia informacji, a nie przedstawienia oryginalnych dokumentów.

 [-OFERTA_HTML-]