Na niektórych stanowiskach nastąpiły zmiany. Nowymi konsultantami zostali: prof. dr hab. Grzegorz Wallner w dziedzinie chirurgii ogólnej, dr hab. n. med. Joanna Maj w dziedzinie dermatologii i wenerologii,  prof. dr hab. Maciej Szmitkowski w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej,  prof. dr hab. Bogusław Okopień w dziedzinie farmakologii klinicznej, prof. dr hab. Jarosław Reguła w dziedzinie gastroenterologii, prof. dr hab. Katarzyna Wieczorowska-Tobis w dziedzinie geriatrii, prof. dr hab. Dariusz Wołowiec w dziedzinie hematologii,  prof. dr hab. Jarosław Kaźmierczak w dziedzinie kardiologii,  prof. dr hab. Jarzy Stańczyk w dziedzinie kardiologii dziecięcej,  dr hab. n. med. Piotr Gałecki w dziedzinie psychiatrii oraz dr hab. n.med. Piotr Koszulski w dziedzinie urologii dziecięcej.

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny, farmacji oraz innych dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. W tym celu występuje o przedstawienie kandydatów do towarzystw naukowych o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie. Wszystkie zgłoszone kandydatury przedstawiane są do zaopiniowania przez właściwe samorządy zawodów medycznych. 

Główne zadania konsultantów krajowych to inicjowanie badań epidemiologicznych na obszarze kraju oraz ocena metod i wyników tych badań, prognozowanie potrzeb zdrowotnych w reprezentowanej przez konsultanta krajowego dziedzinie, prowadzenie doradztwa w zakresie realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych, opiniowanie wniosków o skierowanie pacjenta do przeprowadzenia leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanie opinii i doradztwo w zakresie zadań realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Pełna lista krajowych konsultantów znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.