Ministerstwo Zdrowia, doceniając rolę pielęgniarek i położnych w systemie ochrony zdrowia w Polsce, podejmuje szczególnie intensywne, wielokierunkowe działania, aby spowodować zwiększenie liczby zatrudnionych pielęgniarek i położnych, a także poprawić status materialny pielęgniarek i położnych, stosownie do finansowych możliwości budżetu państwa i płatnika jakim jest Narodowy Fundusz Zdrowia, uwzględniając jednak także potrzeby innych zawodów medycznych - czytamy w opublikowanym przez resort komunikacie.

Na podwyżki przenaczone mają być następujące kwoty:
- około 228 mln zł – w 2015 roku
- około 808 mln zł – do końca 2016 roku
- około 1,5 mld zł – w 2017 roku
Łącznie jest to kwota w wysokości około 2,5 mld zł.

Jednocześnie MZ informuje, że w pozostałych obszarach będących przedmiotem negocjacji ze środowiskiem pielęgniarek i położnych zostały podjęte bądź będą realizowane następujące działania:

1. Minister Zdrowia, na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy, wydał w dniu 8 września 2015 roku nowe rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, określające między innymi mechanizmy otrzymywania przez świadczeniodawców dodatkowych środków finansowych na świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pielęgniarki i położne. Skutkuje to możliwościami wprowadzenia podwyżek wynagrodzeń dla pielęgniarek i położnych w ramach umowy z NFZ już od września br. w kwocie średnia 300 zł na etat. Decyzja należy do dyrektora podmiotu leczniczego w uzgodnieniu z reprezentacją pielęgniarek i położnych z zaleceniem uwzględnienia doświadczenia, umiejętności i kompetencji jako kryterium.

2. Minister Zdrowia dokona nowelizacji rozporządzeń wydawanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581) zwanej dalej „ustawą”, w zakresie doprecyzowania kwalifikacji i liczby pielęgniarek i położnych udzielających świadczeń gwarantowanych w poszczególnych rodzajach;

3. Minister Zdrowia, na podstawie znowelizowanego art. 148 ust. 3 ustawy wyda rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;

4. Prezes NFZ wyda zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie warunków rozliczania świadczeń udzielanych przez pielęgniarki i położne.

5. Podwyżkami wynagrodzeń, o których mowa powyżej, zostaną objęte pielęgniarki i położne udzielające świadczeń opieki zdrowotnej u świadczeniodawców mających zawartą umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z NFZ;

6. Strony podejmą możliwe działania, w szczególności legislacyjne i organizacyjne, w celu zagwarantowania wzrostu wynagrodzeń pielęgniarek i położnych, które w perspektywie nie dłuższej niż 5 lat (to jest do końca 2020 r.) pozwoliłby wraz ze wzrostem wynagrodzeń, o którym mowa wcześniej na uzyskanie średniego wzrostu wynagrodzenia w przeliczeniu na etat pielęgniarki i położnej w wysokości 1.500 zł brutto (to jest w okresie 1 września 2015 r. – 31 grudnia 2020 r.).

7. Ministerstwo Zdrowia w dialogu ze środowiskiem rekomenduje celowość włączenia pielęgniarki i położnej także do obszaru badan naukowych i wdrożeniowych jako wyraz awansu zawodowego ale także wzorem krajów rozwiniętych jako dodatkowe źródło dochodu.

8. Przypominamy także, że dzięki staraniom Ministerstwa Zdrowia pozyskano i wykorzystano środki unijne na rozwój i kształcenie pielęgniarek i położnych w wysokości 250 mln w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Ponadto do wykorzystania w roku bieżącym i kolejnych wynegocjowano dodatkowo aż 450 mln zł przeznaczonych na kształcenie przed i podyplomowego pielęgniarek i położnych. (pismo-odpowiedź dla NIPiP z 31 sierpnia w załączniku).

9. Kierownictwo Ministerstwa Zdrowia i środowisko pielęgniarek i położnych reprezentowane przez Naczelna Radę Pielęgniarek i Położnych w dniu 8 września 2015 podpisało rekomendacje zawarte w dokumencie pt: „Zabezpieczenie społeczeństwa w świadczenia pielęgniarskie i położnicze – rekomendacje i ich realizacja”.

10. Strony zobowiązały się, że do 15 października tego roku uzgodnią ostateczną treść ww. dokumentu oraz harmonogram wdrażania rekomendacji.

LEX Biblioteka Ochrony Zdrowia>>>