Kto i na jakich zasadach finansuje transport do domu pacjenta niezdolnego do samodzielnego poruszania?

W świetle art. 41 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, świadczeniobiorcy na podstawie wystawionego zlecenia, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego wyłącznie do podmiotu leczniczego, a w pozostałych przypadkach na zasadach określonych w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, który mówi jedynie o uprawnieniu osoby, zdolnej do samodzielnego poruszania się bez stałej pomocy innej osoby.

Na jakich zasadach finansowany wobec tego jest transport osób niezdolnych do samodzielnego poruszania się, jeśli jest to transport inny niż do podmiotu leczniczego zlecany w przypadkach, o których mowa wart. 41 ustawy?

Świadczenia transportu sanitarnego wykraczające poza dyspozycje art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) - dalej u.ś.o.z. nie są świadczeniami gwarantowanymi i nie są finansowane ze środków publicznych.

Zgodnie z art. 41 u.ś.o.z., świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym lotniczego, do najbliższego podmiotu leczniczego, o którym mowa w przepisach o działalności leczniczej, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem, w przypadkach:

1) konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;

2) wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia.

Ponadto świadczeniobiorcy, na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego - w przypadku dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego, w celu odbycia leczenia - do najbliższego podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem. W innych sytuacjach na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorcy przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością. Częściową odpłatność regulują poszczególne rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu świadczeń gwarantowanych oraz warunkach ich realizacji wydane na podstawie art. 31d u.ś.o.z. W konsekwencji jeżeli przejazd pacjenta do domu będzie się mieścił się w kategorii pojęcia "z powrotem", będzie wypełniał przesłanki art. 41 ust. 1 u.ś.o.z. i będzie finansowany ze środków publicznych na takich samych zasadach jak przejazd do najbliższego podmiotu leczniczego. Jeżeli nie będzie spełniał tego kryterium może być zrealizowany odpłatnie.